23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 213-522954
Offentliggjort
02.11.2020
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Defence Acquisition and Logistics Organization

Vindere

(02.11.2020)
Lotek A/S
Sønderborg

Service og vedligeholdelse af Interspiro produkter til dykning


Danish Defence Acquisition and Logistics Organization

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Gøtke
E-mail: FMI-SD-AAM06@mil.dk
Telefon: +45 72814000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Service og vedligeholdelse af Interspiro produkter til dykning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fornyelse af rammeaftale på service og vedligeholdelse af FMI's Interspiro dykkerudstyr. Dykkerudstyret består primært af:

1) Interspiro Divator series diving equipment

2( Interspiro Divator series cylinders

3) Interspiro IS-MIX mine clearance diving equipment

4) Værkøj og testbænke til at gennemføre service og vedligehold af pkt. 1-3.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
37412241 Indåndingsapparater til dykning
37412200 Udstyr til scubadykning og snorkeludstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se beskrivelse i afsnit II.1.4).

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Efter FMI’s vurdering kan rammeaftalen på grund af tekniske årsager og årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, kun overdrages til Lotek A/S. Lotek A/S er eneforhandler i Danmark af det pågældende dykkerudstyr fra Interspiro AB, herunder reservedele hertil samt service af udstyret, og det er af hensyn til sikkerhed, herunder på grund af interoperabilitet/kompatibilitet med Søværnets nuværende kapacitet af dykkerudstyr, nødvendigt for FMI at kunne anskaffe netop dette dykkerudstyr samt originale reservedele hertil. Bl.a. er det kun Interspiro AB, der har den tekniske know-how samt værktøjer/midler til at producere reservedele m.v. til Søværnets nuværende udstyr og efterprøve dettes kompatibilitet. Det eneste reelle alternativ for FMI til at tildele rammeaftalen til Lotek A/S ville således efter FMI’s vurdering være at gennemføre en fuld erstatning af Søværnets nuværende kapacitet af dykkerudstyr til minerydning m.v. samt gennemføre ny ressourcekrævende undervisning heri, hvilket efter FMI’s vurdering ville være særdeles uhensigtsmæssigt ud fra ressource- og værdispildsbetragtninger, da den nuværende kapacitet ved sædvanligt vedligehold og et begrænset antal erstatningsanskaffelser vil kunne opretholdes i forventeligt ca. 10 år endnu. Det er således FMI’s vurdering, at rammeaftalen kan tildeles til Lotek A/S, jf. forsvars- og sikkerhedsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e. FMI agter på denne baggrund at indgå rammeaftalen med Lotek A/S. Rammeaftalen vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
09/08/2009
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Lotek A/S
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 35 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele rammeaftalen direkte og ikke datoen for rammeaftalens indgåelse. Rammeaftalen vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

Den estimerede værdi af rammeaftalen er 35-45 mio. DKK. Årsagen til intervallet er usikkerheden omkring den faktiske værdi af rammeaftalen. Derfor udgør den lave værdi af intervallet FMI's mest kvalificerede estimat af den faktiske værdi af rammeaftalen, mens den øvre værdi af intervallet udgør den forventede maksimale værdi af rammeaftalen i dens løbetid.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Rammeaftalen vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. kla-genævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele rammeaftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/10/2020

Send til en kollega

0.062