23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 215-526436
Offentliggjort
04.11.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Blue Kolding A/S

Vindere

Genudbud på køb eller leje af overløbsregistreringsenheder til BlueKolding A/S

(12.01.2021)
WASYS A/S
Langebjergvænget 18
4000 Roskilde

Genudbud på køb eller leje af overløbsregistreringsenheder til BlueKolding A/S


Blue Kolding A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Blue Kolding A/S
CVR-nummer: 32767982
Postadresse: Kolding Åpark 3
By: Kolding
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anton Wilkens
E-mail: anw@samaqua.dk
Telefon: +45 29692322
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/142041846.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/142041846.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse</div>
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/142041846.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyning

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud på køb eller leje af overløbsregistreringsenheder til BlueKolding A/S

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38900000 Diverse måle- og testapparatur
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Bluekolding A/S udbyder indkøb og levering af overløbsregistreringsenheder til ordregiver.

Enhederne skal anvendes til overløbsmonitorering samt beregning af overløbs flow og -mængder.

Leverancen af denne overvågning kan med afsæt i markedet inden for dette område tage form, som abonnement-ydelser eller som et traditionelt indkøb.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38800000 Industrielle processtyringsanlæg og fjernstyringsudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Blue Kolding forsyningsområde

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Bluekolding A/S udbyder indkøb og levering af overløbsregistreringsenheder til ordregiver.

Enhederne skal anvendes til overløbsmonitorering samt beregning af overløbs flow og -mængder.

Leverancen af denne overvågning kan med afsæt i markedet inden for dette område tage form, som abonnement-ydelser eller som et traditionelt indkøb.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten er med option på 1 års forlængelse.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har mulighed for at benytte sig af en række ydelser og yderligere enheder som optioner som angivet i udbudsmaterialet.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Egenkapital

— Gældende erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Positiv egenkapital i hvert af de seneste 2 regnskabsår

— Skal have gældende erhvervsansvarsforsikring.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Fremlæggelse af referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Tilbudsgiver skal kunne fremvise minimum 2 referencer fra lignende projekter/opgaver indenfor forsyningsområdet.

— Det samlede antal referencer (maksimalt 6) opgivet skal mindst have et totalt leveringsomfang på 20 enheder i drift med succesfuld datatransmission.

— Referencerne skal indeholde en kort beskrivelse af opgavens omfang og løsning, start og slutperiode for opgaven samt kontaktoplysninger på referencen (navn, telefonnummer og kontaktperson).

— Referencerne må maksimalt være 3 år gamle gældende fra dato for tilbudsfristen 1. decmeber 2020 til 1. december 2017. Referencerne må gerne være yngre end 12 måneder.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/12/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/12/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der udbydes 2 sideordnede modeller for tilbudsafgivelse:

— Løsningsmodel 1: Indkøb af overløbsregistreringsenheder

— Løsningsmodel 2: Leje af overløbsregistreringsenheder.

Der kan afgives tilbud på én eller begge af de sideordnede løsningsmodeller.

Jf. udbudslovens § 137, stk. 1., nr. 1-7 anvender ordregiver følgende frivillige udelukkelsesgrunde i forbindelse med dette udbud:

— Overtrædelse af miljø-, social- eller arbejdsretlige regler

— Konkurs eller anden form for insolvens- eller likvidationsbehandling

— Alvorlige forsømmelser i forbindelse med udførelse af erhvervet, der sår tvivl om virksomhedens integritet

— Konkurrencefordrejende aftale

— Væsentlig misligholdelse af en offentlig kontrakt

— Uretmæssigt forsøg på at påvirke ordregiverens beslutningsproces

— Ubetalt forfalden gæld til det offentlige under 100 000 DKK.

Dokumentation for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene kan bestå i serviceattest for danske tilbudsgivere og tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere. Årsregnskab eller lign. udgør tilstrækkelig dokumentation for finansiel og økonomisk formåen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/10/2020

Send til en kollega

0.047