23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 225-553626
Offentliggjort
18.11.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Opdateringer

Annullering
(08.06.2021)

UFST annullerer udbuddet af kontrakt vedrørende drift af ESDH/WorkZone som offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse nr. 2020/S 225-553626 af 18. november 2020. UFST ser sig nødsaget til at genoverveje det sourcing-snit, der var lagt til grund for udbuddet, da styrelsen har behov for at revurdere forskellige sourcing alternativer med henblik på at sikre, at den udbudte ydelse matcher styrelsens behov. Baggrunden for at genoverveje sourcing tilgangen på ESDH-kontrakten er, at analysearbejde i forbindelse med et projekt i styrelsen, har givet grund til overvejelser om muligheden for hel eller delvis placering af systemet på egen lokation (Housing). Muligheden for housing undersøges sammen med en række andre tilgange i overensstemmelse med den overordnede strategi for sourcing, der er igangsat i UFST.

Kontrakt vedrørende drift af ESDH-løsning


Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
CVR-nummer: 19552101
Postadresse: Osvald Helmuths Vej 4
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Maria Tødt
E-mail: Maria.Toedt@ufst.dk
Telefon: +45 72375813
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ufst.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=284584&B=SKATTEMINISTERIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=284584&B=SKATTEMINISTERIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt vedrørende drift af ESDH-løsning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72514100 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med drift af datamater
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af kontrakt vedrørende drift af ordregivers ESDH løsning. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling. Ordregiver forventer, at der afholdes én forhandlingsrunde. Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på baggrund af indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger, ligesom ordregiver forbeholder sig ret til at afholde yderligere forhandlingsrunder. Ordregiver vil ikke begrænse antallet af deltagere undervejs efter prækvalifikation. Der ydes ikke vederlag for forhandlingen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 139 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
72514300 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med vedligeholdelse af databehandlingssystemer
72540000 Tjenesteydelser i forbindelse med opgradering af datamater
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Drift: Drift af løsningen. Drift af applikationerne er inkluderet i den udbudte ydelse. Videreudvikling, vedligeholdelse samt support af applikationerne er ikke omfattet af nærværende udbud.

Support: Service desk, incident, problem og change management samt Single point of contact (SPOC) der indeholder retningslinjer for samarbejdet mellem leverandøren og ordregiver, samt ordregivers øvrige leverandører.

Transition: Etablering af miljøerne, migrering af systemerne fra eksisterende leverandører til ny leverandør samt overdragelse af driften fra eksisterende leverandør til ny leverandør. Kontrakten inkluderer en transition ind periode på forventelig 6,5 måned (ekskl. en buffer-periode), hvor det nuværende system overtages af den kommende leverandør. Overtagelsesdagen vil være 11. november 2021.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 139 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 126
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der vil blive udvalgt 5 ansøgere, der inviteres til at afgive tilbud. Er der flere end 5 ansøgere, der lever op til udelukkelsesgrunde og krav til egnethed, vil de 5 ansøgere blive udvalgt på baggrund af, hvilke ansøgere, der dokumenterer de mest relevante referencer angående arbejde, der er udført inden for de seneste 5 år.

Relevansvurderingen foretages ud fra, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer erfaring med levering af ydelser, der er sammenlignelige med hovedydelserne på kontrakten.

Ved udvælgelse af hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante leverancer, vurderes alle referencerne på en sådan måde, at det tages i betragtning hvorvidt referencerne sammenlagt har dokumenteret en høj grad af relevant erfaring.

I vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, vil ordregiver tildele ansøgerne point på en skala fra 1-7 for hver af hovedydelserne, baseret på i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring. På den baggrund tildeles ansøgeren en samlet karakter, der beregnes som gennemsnittet af point tildelt for hovedydelsesområderne.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ad II.2.7) Kontrakten træder i kraft på tidspunktet for kontraktens underskrivelse og ophører uden yderligere varsel 10 år efter overtagelsesdagen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgers egenkapital i seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der kræves en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1-5 referencer vedrørende de mest relevante leverancer som ansøger har udført i løbet af de seneste 5 år regnet fra ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante leverancer. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. Hvis opgaven er påbegyndt tidligere end 5 år inden ansøgningstidspunktet, er det således alene den del af ydelserne, der er udført senere end 5 år før ansøgningsfristen, der vil indgå i vurderingen af referencen. Er opgaverne f.eks. udført under en rammeaftale bedes ansøger angive datoer for påbegyndelse og afslutning af leverancens udførelse. Referencerne skal indeholde følgende oplysninger til brug for udvælgelsen:

- Tidspunkt for leverancens udførelse

- Datoer for kontraktindgåelsen og kontraktudløb

- Navn på modtager af leverancen

- Telefonnummer til modtager af leverancen

- Ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen

- En kort klar beskrivelse af leverancen, herunder med klar beskrivelse af, hvilke af de under i udbudsbekendtgørelsen punkt II.2.4) anførte hovedydelser, leverancen omfatter.

Hvis der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer i den rækkefølge, de er angivet ved fremsendelse. Hvis det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de første 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der vil i kontrakten være krav om løn og arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til den mest repræsentative kollektive overenskomst, som gælder på hele det danske område.

Der vil i kontrakten være sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler.

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for FN's Global Compact, og i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang.

Kontrakten kan anvendes af hele Skatteministeriet og dets underliggende myndigheder.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/12/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/01/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøgning om deltagelse sker ved indlevering af et udfyldt ESPD.

ESPD’et er en egen-erklæring fra ansøger som foreløbigt bevis for, at en ansøger opfylder kravene til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Alle de oplysninger, der efterspørges i forbindelse med ansøgningsfasen, skal angives i ESPD’et.

Der kan ikke vedlægges bilag til ESPD’et. En virksomhed der deltager i udbuddet alene, og således ikke deltager sammen med andre eller baserer sig på andre enheders formåen for at opfylde kravene til egnethed og udvælgelse, skal kun udfylde ét ESPD. Hvis en virksomhed deltager i udbuddet sammen med andre, fx hvis en virksomhed indgår et konsortium eller lignende, skal hver af de deltagende virksomheder udfylde et ESPD. ESPD’et skal indeholde de oplysninger, der kræves i ESPD’ets del II-V.

En virksomhed, der deltager alene, men baserer sig på andre enheders formåen for at leve op til de stillede krav til egnethed og udvælgelse, skal sikre sig, at ordregiver modtager ansøgers ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver enhed, som ansøger baserer sig på. Dette er eksempelvis relevant, hvis en virksomhed ønsker at basere sig på en underleverandørs økonomiske og finansielle formåen eller referencer for at kunne leve op til de stillede krav om egnethed. De relevante oplysninger for de enheder man baserer sig på er ESPD’ets del II, A+B og del III, samt de relevante dele af del IV, B, C og del V.

Hvis en virksomhed anvender underleverandører, men ikke baserer sig på deres formåen for at leve op til de stillede krav, skal der ikke afleveres et ESPD for underleverandøren/-erne.

Hvis man som virksomhed baserer sig på andre enheders formåen eller deltager sammen med andre i udbudsproceduren, skal deltagerne samlet (ansøger inkl. dem man deltager sammen med) leve op til de stillede krav til egenkapital og samlet aflevere maksimalt 5 referencer.

Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation for ESPD, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. I denne situation vil ordregiver fastsætte en passende tidsfrist for fremlæggelse af dokumentation.

Ordregiveren skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2 og nr. 7, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Ansøgning om prækvalifikation skal afgives elektronisk via det internetbaserede eSourcing system EU-Supply. Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver onlinere gistrering i dette system. Det er gratis at oprette sig som bruger. Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supplys support på telefon 70 20 80 14 eller mail til support@eu-supply.com

Af udbudsbetingelserne fremgår desuden oplysninger om ansøgningsfasen og om muligheden for at stille spørgsmål samt oplysninger vedr. aflevering af ansøgning. Der er ikke krav om at ESPD'et underskrives inden aflevering i EU-Supply.

Ordregiver forbeholder sig ret til at annullere udbudsprocessen i overensstemmelse med de

udbudsretlige regler, såfremt det vurderes, at de indkomne tilbud ikke er økonomisk fordelagtige.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-dinklage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/11/2020

Send til en kollega

0.047