23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 225-553754
Offentliggjort
18.11.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Danske Spil A/S

Offentligt udbud af rammeaftale om sikkerhedskonsulentydelser


Danske Spil A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danske Spil A/S
CVR-nummer: 64011715
Postadresse: Korsdalsvej 135
By: Brøndby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontaktperson: Bo Andersen
E-mail: boan@danskespil.dk
Telefon: +45 30851781
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.danskespil.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/62993
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danske Lotteri Spil A/S
CVR-nummer: 33034482
Postadresse: Korsdalsvej 135
By: Brøndby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontaktperson: Bo Andersen
E-mail: boan@danskespil.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.danskespil.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danske Licens Spil A/S
CVR-nummer: 33034474
Postadresse: Korsdalsvej 135
By: Brøndby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontaktperson: Bo Andersen
E-mail: boan@danskespil.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.danskespil.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=286290&B=DS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=286290&B=DS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spillevirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af rammeaftale om sikkerhedskonsulentydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72222300 Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Danske Spil-koncernen har behov for løbende at sikre sig bedst muligt mod it-sikkerhedsrelaterede hændelser. Derfor ønsker Danske Spil at indgå en rammeaftale med én leverandør om levering af følgende ydelser:

— Årlige penetrationstest iht. spillemyndighedens certificeringsprogram (SCP.04)

— Kvartalsvise sårbarhedsscanninger iht. spillemyndighedens certificerings-program (SCP.05) - Infrastruktur sårbarhedsscanninger af eksternt tilgængelige systemer

— Sikkerhedstest af nye produkter og it-løsninger

— Generel rådgivning i relation til it-sikkerhed.

Udbuddet er et offentligt udbud og den udbudte rammeaftale omfatter virksomhederne Danske Spil A/S og Danske Lotteri Spil A/S. Derudover har Danske Licens Spil A/S en kontraktlig ret til at indkøbe ydelserne omfattet af rammeaftalen. Leverandøren skal være akkrediteret som Payment Card Industry (PCI) Approved Scanning Vendor (ASV) og skal kunne fremsende passende dokumentation herfor. Se nærmere herom i pkt. III.1.3).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72254000 Programmeltestning
72254100 Systemafprøvning
72800000 Revision og testning af computer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Danske Spil-koncernen har behov for løbende at sikre sig bedst muligt mod it-sikkerhedsrelaterede hændelser. Derfor ønsker Danske Spil at indgå en rammeaftale med én leverandør om levering af følgende ydelser:

— Årlige penetrationstest iht. spillemyndighedens certificeringsprogram (SCP.04)

— Kvartalsvise sårbarhedsscanninger iht. spillemyndighedens certificerings-program (SCP.05)

— Infrastruktur sårbarhedsscanninger af eksternt tilgængelige systemer

— Sikkerhedstest af nye produkter og it-løsninger

— Generel rådgivning i relation til it-sikkerhed.

Udbuddet er et offentligt udbud og omfatter virksomhederne Danske Spil A/S og Danske Lotteri Spil A/S. Derudover har Danske Licens Spil A/S en kontraktlig ret til at indkøbe ydelserne omfattet af rammeaftalen. Leverandøren skal være akkrediteret som Payment Card Industry (PCI) Approved Scanning Vendor (ASV) og skal kunne fremsende passende dokumentation herfor.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten er ikke opdelt i delkontrakter grundet ordregivers ønske om indgå rammeaftalen med én primær leverandør, da rammeaftalens ydelser har en sådan sammenhæng, at der er økonomiske og ressourcemæssige gevinster ved at samle ydelserne i én rammeaftale. Gevinsterne vurderes at omfatte skalafordele gennem konsolidering af ydelserne samt resursebesparelser ved den efterfølgende kontraktstyring.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiveren skal i sit tilbud (f.eks. i det med tilbuddet indleverede ESPD,), angive en liste over mindst 2 sammenlignelige ydelser (referencer) vedr. sårbarhedsscanninger, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste 2 år inden tilbudsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på tidspunktet for tilbudsafgivelse, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, om minimumskravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på tidspunktet for tilbudsafgivelse, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af det konkrete indhold og fremgangsmåde ved levering af ydelserne, som leverancen vedrørte, samt tilbudsgivers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes tilbudsgiver angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes tilbudsgiver i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, skal de konkrete dele af ydelserne under rammeaftalen udføres af den enhed, som tilbudsgiver baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3)].

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Tilbudsgiver vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet hvad angår de oplyste referencer. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Der skal dog fremlægges følgende dokumentation for teknisk og faglig kapacitet:

Et certifikat fra et uafhængigt organ, som bekræfter, at tilbudsgiver opfylder mindstekravet vedr. akkreditering, jf. straks nedenfor.

Tilbudsgiveren ikke forpligtet til at fremlægge dokumentationen hvis ordregiveren kan skaffe certifikaterne eller de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Tilbudsgiver skal være akkrediteret som Payment Card Industry (PCI) Approved Scanning Vendor (ASV).

2) Tilbudsgiver skal demonstrere mindst 2 referencer, udført inden for de seneste 2 år, vedr. udførelse af indtrængningsefterprøvning (penetrationstest) og sårbarhedsscanninger, som i form og indhold er sammenlignelige i forhold til spillemyndighedens retningslinjer for indtrængningsefterprøvning (penetrationstest) og sårbarhedsscanninger (SCP.04.00.DK.1.1 og SCP.05.00.DK.01.02). Det vil sige, at tilbudsgiver enten skal demonstrere 2 referencer, som indeholder begge ydelser, eller op til 4 referencer, som samlet demonstrerer levering af 2 stk. indtrængningsefterprøvning (penetrationstest) og 2 stk. sårbarhedsscanning i overensstemmelse med spillemyndighedens retningslinjer herom. Retningslinjerne kan findes på følgende URL: https://www.spillemyndigheden.dk/uploads/2018-11/SCP.04.00.DK_.1.1%20-%20Retningslinjer%20for%20indtrængningsefterprøvning.pdf (SCP.04.00.DK.1.1) og https://www.spillemyndigheden.dk/uploads/2020-09/SCP.05.00.DK_.1.2%20-%20Retningslinjer%20for%20sårbarhedsscanning%20-%20WT.pdf (SCP.05.00.DK.01.02)

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/12/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/12/2020
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

År 2025

VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 7. december. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, hvis de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Hvis tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14.

Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Hvis tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Tilbudsgiveren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.3). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6): Rammeaftalens anslåede værdi er 6 - 12 mio. DKK. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi. Intervallets nedre grænse er således udtryk for ordregivers skøn over rammeaftalens forventede mindste værdi af samtlige kontrakter tildelt inden for rammeaftalens løbetid, mens intervallets øvre grænse udtrykker den forventede højest anslåede værdi af samtlige kontrakter tildelt inden for rammeaftalens løbetid. Der er herved taget højde dels for ordregivers forventninger baseret på et mest sandsynligt træk på rammeaftalen, dels for den forventede usikkerhed, der er forbundet med dette skøn. Afgørende for den skønnede værdi af rammeaftalen vil være de ved udbuddet tilbudte priser samt ændringer i offentlig regulering eller ordregivers virksomhed. I forhold til den nedre grænse gøres der særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen, og det anførte skøn indebærer ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalen. Ordregivers skøn er baseret på historisk forbrug sammenholdt med forventninger til det fremtidige forbrug.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/11/2020

Send til en kollega

0.047