23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 237-584688
Offentliggjort
04.12.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Vindere

Tilbudsfase for begrænset udbud - UCN

(23.04.2021)
Kruso A/S
Landemærket 10, 6. sal
1119 København K

Begrænset udbud af anskaffelse af ny hjemmeside for Professionshøjskolen University College Nordjylland


Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Professionshøjskolen University College Nordjylland
CVR-nummer: 30843126
Postadresse: Selma Lagerløfs Vej 2
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Boye Lester
E-mail: pl@falckekdahl.dk
Telefon: +45 53628985
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/144443502.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://falckekdahl.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/144443502.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/144443502.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Offentlig institution
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Begrænset udbud af anskaffelse af ny hjemmeside for Professionshøjskolen University College Nordjylland

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omfatter en kontrakt for udvikling, implementering, vedligeholdelse, support, drift, samt en ramme for videreudvikling.

Ordregiver ønsker at anskaffe en ny hjemmeside, der skal fungere som et centralt værktøj i rekrutteringsindsatsen over for potentielle studerende og kursister. Hjemmesiden skal spille en central rolle som informations- og formidlingskanal og skal fungere som det primære digitale udstillingsvindue for ordregivers eksterne målgrupper.

Den nye hjemmeside skal understøtte 3 primære forretningsmæssige mål:

- Tiltrække motiverede og afklarede studerende til grunduddannelserne

- Sælge kurser og videreuddannelser

- Profilere ordregiver som en attraktiv samarbejdspartner og aktivere ordregivers interessenter.

Tryk her https://permalink.mercell.com/144443502.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 144 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregivers internationale version af hjemmesiden skal understøtte tilsvarende formål, dog undtaget salg af efter- og videreuddannelse inden for de særlige forhold, der gør sig gældende for det internationale område.

Projektet omfatter hjemmesiden ucn.dk og herunder også den internationale pendant ucn.dk/english, som tilsammen årligt har ca. 4 mio. sidevisninger. Hjemmesiden består i dag af ca. 3 000 dansksprogede og ca. 1 000 engelsksprogede sider.

Indholdsmæssigt forventes den nye hjemmeside at have et omfang tilsvarende den nuværende hjemmeside. Grundet mængden af indhold, der skal migreres fra den nuværende hjemmeside til den nye, forventer ordregiver, at dette kan foregå successivt i takt med at den nye hjemmeside udvikles.

Teknisk forventes løsningen at være enkelt opbygget. Dette skyldes bl.a. den funktionalitet, der erstattes af sektorløsningen nemStudie, som bl.a. fremadrettet skal håndtere de ansøgnings- og tilmeldingsaktiviteter, der i dag håndteres af hjemmesidens kursustilmelding. Herudover udfases en række øvrige special udviklede moduler, da ordregiver fremadrettet ønsker at arbejde ud fra et princip om så vidt muligt at undgå egenudviklede løsninger, og i stedet basere sin løsning på velrenommerede, standardiserede tredjepartssystemer.

Designmæssigt ønsker ordregiver, at hjemmesidens nye design skal tage udgangspunkt i ordregivers nuværende visuelle identitet og designguide samt et veletableret design-framework.

Ordregiver ønsker at indgå en 6-årig kontrakt, som af ordregiver kan forlænges 2 gange á op til 12 måneder, senest 1 måned før udløb af oprindelig periode.

Kontrakten kan opsiges af ordregiver med 12 måneders varsel, dog tidligst til ophør 4 år efter overtagelsesdagen.

Den udbudte kontrakt forventes at andrage 4 144 000 DKK (ekskl. moms). Værdien er et estimat baseret på markedsundersøgelser og forventninger til fremtidigt indkøb.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 144 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænges 2 gange á op til 12 måneder, senest 1 måned før udløb af oprindelig periode.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver kan forlænges 2 gange á op til 12 måneder, senest 1 måned før udløb af oprindelig periode.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver udvælger 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end ovenfor, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Ordregiver vil på baggrund af referencelisterne udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. For ansøgere, der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer, der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen, jf. udbudsbetingelsernes punkt. 3.6 og 3.5.2.

Ved vurderingen af ansøgers referencer vægter ordregiver den enkelte references konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver stiller krav om, at mindst 1 reference omfatter levering af mindst én hjemmeside.

Ordregiver stiller krav om, at ansøger kan dokumentere mindst 1 reference omfattende levering af udvikling, implementering, samt vedligeholdelse og eventuelt drift til en offentlig institution eller tilsvarende.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/01/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/01/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk, Norsk, Svensk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/12/2020

Send til en kollega

0.063