23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 238-587593
Offentliggjort
07.12.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Opdateringer

Rettelse
(11.01.2021)

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 05-01-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 03-01-2031
Time: 12:00

Dynamisk indkøbssystem - computer og tilbehør


Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Copenhagen Business School Handelshøjskolen
CVR-nummer: 19596915
Postadresse: Solbjerg Plads 3
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Tobias Aaskov
E-mail: tea.legal@cbs.dk
Telefon: +45 38154285
Fax: +45 38152015
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/138345048.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.cbs.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/138345048.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/138345048.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Dynamisk indkøbssystem - computer og tilbehør

II.1.2) Hoved-CPV-kode
30213000 Pc'er
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder et dynamisk indkøbssystem for computer og tilbehør:

— Bærbare PC'er

— Stationær PC'er

— Dockingstationer

— Tastatur

— Mus og mussemåtter.

Følgende opsummering af produkter er ikke udtømmende.

Tryk her https://permalink.mercell.com/138345048.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 42 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30213300 Stationære pc'er
30230000 Computerrelateret udstyr
30237410 Computermus
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Frederiksberg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

For nærmere beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem, se bilag 1.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80 %
Pris - Vægtning: 20-50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 42 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen udvælgelse, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem. Der er således alene opstillet egnethedskrav som er mindstekrav. Mindstekravene gælder for ansøgning på samtlige kategorier i det dynamiske indkøbssystem.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Positiv egenkapital i de seneste tre (3) disponible regnskabsår. Har en anmodende virksomhed eksisteret i mindre end 3 år, skal den anmodende virksomhed fremlægge positiv egenkapital for virksomhedens tilgængelige regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen udvælgelse, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem. Der er således alene opstillet egnethedskrav som er mindstekrav. Mindstekravene gælder for ansøgning på samtlige kategorier i det dynamiske indkøbssystem.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Den anmodende virksomhed skal afgive 2 referencer over de betydeligste leveringer af varer, der svarer til den udbudte kategori, med angivelse af beløb, tidspunkt, og kontaktoplysninger hos modtageren, som kan bekræfte levering af varen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/01/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/12/2020

Send til en kollega

0.031