23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 247-614474
Offentliggjort
18.12.2020
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Vindere

(18.12.2020)
Geoinfo A/S
Stationsparken 37, 4.
2600 Glostrup

Koncernfælles indkøbsaftale på ArcGIS-licenser

(16.07.2021)
Geoinfo A/S
Hartmanns Pakhus
2600 Glostrup

Koncernfælles indkøbsaftale på ArcGIS-licenser


Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
CVR-nummer: 31083869
Postadresse: Holmens Kanal 20
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1060
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikkel Schannong
E-mail: miscr@sdfe.dk
Telefon: +45 51162649
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://kefm.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Klima, Energi og Forsyning

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Koncernfælles indkøbsaftale på ArcGIS-licenser

Sagsnr.: 8010-0069
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72260000 Programmelrelaterede tjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Klima-, energi og forsyningsministeriet agter, at indkøbe og forny ministeriets Esri - ArcGIS licenser. Dette gøres på vegne af følgende institutioner, som er en del af Klima-, energi- og forsyningsministeriet koncern:

— Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Rentemestervej 8, 2400 København NV, CVR.: 37284114

— Danmarks Meteorologiske Institut, Lyngbyvej 100, 2100 København Ø, CVR.: 18159104

— Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, CVR.: 59778714

— Klimarådets sekretariat, Nybrogade 2, 1203 København K, CVR.: 36441097.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72260000 Programmelrelaterede tjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Procedure:

Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse.

Årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder

Forklaring:

Klima-, energi - og Forsyningsministeriet (KEFM) besidder en lang række produktionssystemer, som er pt baseret på ESRI teknologi. Dette drejer sig, blandt andet om Digital Kortproduktion, DAGI, Danske Stednavne, FAKS og en række andre mindre systemer.

Eksklusive rettigheder, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 3.:

Efter KEFM’s vurdering kan disse licenser kun anskaffes fra Geoinfo A/S på grund af beskyttelse af eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle rettigheder. Det skyldes, at Geoinfo A/S er den eneste, autoriseret distributør af enkeltstående Esri-licenser og services i Danmark, Færøerne og Grønland. Dette er såvel også bekræftet af Geoinfo A/S, yderligere fremgår dette af den internationale distribution‐aftale mellem Geoinfo A/S og Environmental systems research instituttet ING. (Esri).

KEFM har ikke behov for at anskaffe sig anden teknologi, da dette ikke vil være proportionelt, når der tages højde for omkostningerne til omlægningen til en anden teknologi end Esri.

Et potentielt skifte skal opgøres omkostninger til såvel efteruddannelse i det nye system, omlægning af KEFMs eksisterende ESRIS produktionssoftware og et produktionstab i forbindelse med skiftet. Nedenfor skitserer omkostninger til en evt. omlægning.

Efteruddannelse:

KEFM kortlægger en række kompetencer inden for forskellige teknologier (for eksempel databaseteknologi) efter et pointsystem. KEFM kan her se, at en typisk forskel mellem teknologier, KEFM anvender, og andre teknologier for KEFM’s udviklergruppe er på ca. 50 points. Antager KEFM, at de ansatte, der ikke er udviklere, har et tilsvarende behov, får KEFM et samlet behov på 100 point, hvor KEFM kan anslå, at 1 point svarer til et tredages kursus i teknologien. Anslår KEFM, at et kursus koster 10 000 DKK/dag, og KEFM skal betale 8 000 DKK/dag i løn, husleje, strøm etc. pr medarbejder, giver dette en samlet efteruddannelsesomkostning på 5,4 mio. DKK.

Omlægning af produktionssystem:

En lang række produktionssystemer i KEFM er pt baseret på ESRI teknologi, som alle er nævnt længere oppe. Skal KEFM udvikle tilsvarende produktionssystemer i et andet miljø, kan KEFM bruge DAGI som skabelon for at vurdere omkostningerne ved dette. DAGI’s ESRI baserede komponenter, er udviklet med en omtrentlig omkostning på 1,5 årsværk. Runder vi ned til 1 etårsværk pr. system og formoder 220 arbejdsdage om året samt en pris på 8 000 DKK/dag (som ovenfor), giver dette en samlet pris for de 5 systemer på 8,88 mio. DKK (afrundet til 9 mio. DKK).

Produktionstab:

Produktionstabet i forbindelse med omlægningen er svært at vurdere. Nøjes KEFM med at vurdere, at de udviklere, der arbejder på omlægningen af produktionssystemer, ikke kan skabe tilsvarende værdi på andre projekter, kan KEFM sætte det samlede produktionstab til 9 mio. Oven i dette kommer produktionstab i forbindelse med kursusaktivitet, implementering af nye produktionssystemer etc. Disse tal er meget svære at vurdere, men vil ganske sikker mindst svare til produktionstabet for udviklingen af nye produktionssystemer.

Samlet set vil omlægningen af KEFM’s ESRI produktionssystem derfor koste mindst 30 mio. DKK. Bemærk dog, at tallene ovenfor er meget løseligt anslået, og sagtens kan være en hel del højere.

KEFM vurderer derved, at der ikke findes et rimeligt alternativ, jf. udbudslovens § 80, stk. 4.

KEFM vurderer derfor, at betingelserne i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 3 samt § 80, stk. 4, for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, er opfyldt.

KEFM’s har til hensigt at indgå ny licensaftale med Geoinfo A/S på stort set identiske vilkår, hvor KEFM får tidsbegrænset brugsret på 36 måneder til Esris licensbaseret produkter.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Forklaring:

KEFM henviser til sektion IV.B Heraf fremgår forklaringen.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
04/12/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Geoinfo A/S
CVR-nummer: 15524286​
Postadresse: Stationsparken 37, 4.
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
E-mail: GregersN@geoinfo.dk
Telefon: +45 39965900
Internetadresse: www.geoinfo.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

KEFM har fulgt proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed er blevet offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

Har en ordregiver fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/12/2020

Send til en kollega

0.047