23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 008-014322
Offentliggjort
13.01.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kontrakt om udvikling, videreudvikling og vedligeholdelse af STAR's forretningssystemer


Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
CVR-nummer: 55568510
Postadresse: Vermundsgade 38
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: udbud@star.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://star.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340879
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=287563&B=BM
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=287563&B=BM
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om udvikling, videreudvikling og vedligeholdelse af STAR's forretningssystemer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udbyder 2 delkontrakter om udvikling, videreudvikling og vedligeholdelse af STAR’s forretningssystemer. STAR’s forretningssystemer omfatter det kompleks af it-systemer (delsystemer), som STAR til enhver tid udvikler og/eller vedligeholder til understøttelse af beskæftigelsesindsatsen i Danmark, herunder også integrationer til eksterne systemer. STAR’s forretningssystemer omfatter således både de delsystemer, der forefindes eller er under udvikling på udbudstidspunktet og de delsystemer, som måtte blive udviklet i fremtiden.

De 2 kommende leverandører skal arbejde inden for rammerne af et samarbejde i STAR City, hvor der indgår flere sideordnede leverandører af udvikling, videreudvikling og vedligeholdelse (udviklingsleverandører), én systemforvalter og STAR. Samarbejdet sker med udgangspunkt i fælles lokaler, fælles processer, fælles it-miljøer, fælles retningslinjer, mv.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 350 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 1
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kontrakt om udvikling, videreudvikling og vedligeholdelse af STAR's forretningssystemer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) skal fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik. Til understøttelse af beskæftigelsesindsatsen udvikler, videreudvikler, vedligeholder og driftsafvikler STAR et kompleks af delsystemer, der primært er baseret på teknologistakken fra Microsoft Corporation (Microsoft Webplatform). Delsystemerne anvender webservices til integration både indbyrdes og i relation til eksterne systemer. Der anvendes i den forbindelse certifikat-baseret, krypteret kommunikation over SOAP- eller REST-baserede webservicegrænseflader. Der anvendes desuden i mindre omfang andre teknologier, f.eks. fra SAS Institute og Open Source software. Delsystemerne er primært baseret på nyeste versioner af .NET Framework eller .NET Core og udviklet i C# med brug af bl.a. WCF SOAP webservices, REST webservices, Message Queueing, EntityFramework og SQL Stored Procedures MVC, HTML5, AngularJS, Angular og LESS, hvor fokus er at tilbyde responsive webapplikationer til alle brugergrupper. Det Fælles Datagrundlag (DFDG) udgør et centralt element og indeholder data om borgere og jobannoncer, som anvendes af andre systemer på beskæftigelsesområdet, fx de kommunale jobcentre og a-kasser. DFDG rummer data om ca 7,5 mio. borgere og modtager en million servicekald dagligt. Andre væsentlige delsystemer er selvbetjeningsportalerne Jobnet, Jobkon, JobAG og Landssupportsystemet (LSS). Jobnet er borgernes selvbetjeningsportal i forbindelse med ledighed og jobsøgning. Alle borgere har adgang til www.jobnet.dk Ledige borgere er forpligtet til at bruge Jobnet, fx i forbindelse med jobsøgning. Jobkon (Jobnet for jobkonsulenter) giver sagsbehandlere i de kommunale jobcentre og i a-kasserne mulighed for at se data om borgerne og anvendes både i dialogen med borgerne og i dialog med virksomhederne. JobAG (Jobnet for arbejdsgivere) anvendes af virksomhederne til at rekruttere ledige borgere, fx ved annoncering af ledige stillinger og til fremsøgning af CV’er. LSS anvendes af STAR's Landssupport i forbindelse med borgerhenvendelser.

STAR har valgt en leverandørmodel med én central systemforvalter og et antal sideordnede leverandører af udvikling, videreudvikling og vedligeholdelse (udviklingsleverandører). Modellen blev implementeret efter udbud i 2016.

Systemforvalter og udviklingsleverandørerne skal indgå i et forpligtende samarbejde, der bl.a. indebærer pligt til at indgå i teams bemandet på tværs af leverandører og fælles fora til løbende optimering af samarbejdet.

Væsentlige opgaver i forbindelse med udvikling vil f.eks. være:

- Forretningsanalyse og specifikation.

- Udvikling af nye delsystemer.

Væsentlige opgaver i forbindelse med videreudvikling vil f.eks. være:

- Forretningsanalyse og specifikation i forbindelse med ændringer, tilpasninger og forbedringer.

- Ændringer og tilpasninger af delsystemer.

Væsentlige opgaver i forbindelse med vedligeholdelse vil f.eks. være:

- Diagnosticering, fejlrettelse og forebyggende vedligeholdelse.

- Sikring af konsistens ift. arkitektur, information, data, brugergrænseflade mv.

- Opretholdelse af kompatibilitet til ny teknologi, løbende forbedringer og afvikling af teknisk gæld.

- Tilpasning i forbindelse med lovændringer og ændringer i eksterne grænseflader.

Derudover skal udviklingsleverandørerne stille ressourcer og kompetencer til rådighed til rådgivning f.eks. om arkitektur og teknologi samt til løsning af STAR's opgaver, f.eks. i forbindelse med program- og projektledelse, forretningsanalyse, procesforbedringer, mv.

For mere information om STAR, lovgrundlaget og IT i STAR henvises til STAR's hjemmeside: star.dk

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 4 gange et års varighed. Maximal forlængelse af kontrakten er derved 4 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der prækvalificeres i alt 5 ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud på de 2 delkontrakter.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som delkontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige ydelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Prækvalifikation foregår samlet for begge delkontrakter. Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation, der derfor angår begge delkontrakter. Tilbudsgiveren afgiver tillige ét tilbud, som angår begge delkontrakter. Leverandører på udviklingskontrakter med STAR, der ikke udløber i 2021, kan ikke ansøge om prækvalifikation, idet en leverandør kun kan tildeles én udviklingskontrakt.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kontrakt om udvikling, videreudvikling og vedligeholdelse af STAR's forretningssystemer

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) skal fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik. Til understøttelse af beskæftigelsesindsatsen udvikler, videreudvikler, vedligeholder og driftsafvikler STAR et kompleks af delsystemer, der primært er baseret på teknologistakken fra Microsoft Corporation (Microsoft Webplatform). Delsystemerne anvender webservices til integration både indbyrdes og i relation til eksterne systemer. Der anvendes i den forbindelse certifikat-baseret, krypteret kommunikation over SOAP- eller REST-baserede webservicegrænseflader. Der anvendes desuden i mindre omfang andre teknologier, f.eks. fra SAS Institute og Open Source software. Delsystemerne er primært baseret på nyeste versioner af .NET Framework eller .NET Core og udviklet i C# med brug af bl.a. WCF SOAP webservices, REST webservices, Message Queueing, EntityFramework og SQL Stored Procedures MVC, HTML5, AngularJS, Angular og LESS, hvor fokus er at tilbyde responsive webapplikationer til alle brugergrupper. Det Fælles Datagrundlag (DFDG) udgør et centralt element og indeholder data om borgere og jobannoncer, som anvendes af andre systemer på beskæftigelsesområdet, fx de kommunale jobcentre og a-kasser. DFDG rummer data om ca 7,5 mio. borgere og modtager en million servicekald dagligt. Andre væsentlige delsystemer er selvbetjeningsportalerne Jobnet, Jobkon, JobAG og Landssupportsystemet (LSS). Jobnet er borgernes selvbetjeningsportal i forbindelse med ledighed og jobsøgning. Alle borgere har adgang til www.jobnet.dk Ledige borgere er forpligtet til at bruge Jobnet, fx i forbindelse med jobsøgning. Jobkon (Jobnet for jobkonsulenter) giver sagsbehandlere i de kommunale jobcentre og i a-kasserne mulighed for at se data om borgerne og anvendes både i dialogen med borgerne og i dialog med virksomhederne. JobAG (Jobnet for arbejdsgivere) anvendes af virksomhederne til at rekruttere ledige borgere, fx ved annoncering af ledige stillinger og til fremsøgning af CV’er. LSS anvendes af STAR's Landssupport i forbindelse med borgerhenvendelser.

STAR har valgt en leverandørmodel med én central systemforvalter og et antal sideordnede leverandører af udvikling, videreudvikling og vedligeholdelse (udviklingsleverandører). Modellen blev implementeret efter udbud i 2016.

Systemforvalter og udviklingsleverandørerne skal indgå i et forpligtende samarbejde, der bl.a. indebærer pligt til at indgå i teams bemandet på tværs af leverandører og fælles fora til løbende optimering af samarbejdet.

Væsentlige opgaver i forbindelse med udvikling vil f.eks. være:

- Forretningsanalyse og specifikation.

- Udvikling af nye delsystemer.

Væsentlige opgaver i forbindelse med videreudvikling vil f.eks. være:

- Forretningsanalyse og specifikation i forbindelse med ændringer, tilpasninger og forbedringer.

- Ændringer og tilpasninger af delsystemer.

Væsentlige opgaver i forbindelse med vedligeholdelse vil f.eks. være:

- Diagnosticering, fejlrettelse og forebyggende vedligeholdelse.

- Sikring af konsistens ift. arkitektur, information, data, brugergrænseflade mv.

- Opretholdelse af kompatibilitet til ny teknologi, løbende forbedringer og afvikling af teknisk gæld.

- Tilpasning i forbindelse med lovændringer og ændringer i eksterne grænseflader.

Derudover skal udviklingsleverandørerne stille ressourcer og kompetencer til rådighed til rådgivning f.eks. om arkitektur og teknologi samt til løsning af STAR's opgaver, f.eks. i forbindelse med program- og projektledelse, forretningsanalyse, procesforbedringer, mv.

For mere information om STAR, lovgrundlaget og IT i STAR henvises til STAR's hjemmeside: star.dk

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 4 gange et års varighed. Maximal forlængelse af kontrakten er derved 4 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der prækvalificeres i alt 5 ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud på de 2 delkontrakter.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som delkontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige ydelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Prækvalifikation foregår samlet for begge delkontrakter. Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation, der derfor angår begge delkontrakter. Tilbudsgiveren afgiver tillige ét tilbud, som angår begge delkontrakter. Leverandører på udviklingskontrakter med STAR, der ikke udløber i 2021, kan ikke ansøge om prækvalifikation, idet en leverandør kun kan tildeles én udviklingskontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

- Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

- Ansøgers samlede årsomsætning i de tre seneste disponible regnskabsår.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimum kræves en positiv egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 30 mio. DKK det seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Ordregiveren ser gerne, at oversigten indeholder følgende oplysninger:

— En klar beskrivelse af leverancen, herunder hvilke af de under punkt ll.2.4) anførte ydelser, leverancen har bestået af herunder hvilke teknologier leverancen har været baseret på.

— Ansøgerens rolle(r) i forbindelse med leverancens udførelse.

— Tidspunktet for udførelsen.

— Den økonomiske værdi af leverancen, som ansøgeren har leveret, samt

— Modtager af leverancen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelser, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Der kan maksimalt angives 5 leverancer (referencer), uanset om der er tale om en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives et antal leverancer (referencer), der overstiger dette maksimum, vil der alene blive lagt vægt de første 5 leverancer (referencer). Leveranceangivelser, der ligger herudover, vil der blive set bort fra.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3) og hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Samfundsansvaret som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som er formuleret i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder gælder. ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

Overholdelse af persondatalovgivningen.

Leverandøren samt relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, herunder personale og underleverandører, skal kunne sikkerhedsgodkendes til niveauet »til

Tjenestebrug«, jf. cirkulære nr. 10338 af 17. december 2014 om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/02/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 29. januar. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, samt § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.2) og III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. punkt II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Ansøgeren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med ansøger, såfremt denne bliver tildelt kontrakten. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og nr. 3, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

I relation til udbudsbekendtgørelsens punkt ll.1.5) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede maksimale værdi i hele delkontrakternes løbetid, inklusive forlængelser. Skønnet er beregnet på baggrund af det historiske forbrug.

Der vil den 15. januar 2021, kl. 13.00-14.00 blive afholdt orienteringsmøde. Orienteringsmødet afholdes som et virtuelt møde, og interesserede ansøgere vil få en indkaldelse via mail. Interesserede ansøgere bedes senest 2 dage inden møde at tilmelde sig med angivelse af firmatilknytning og antal deltagere via e-mail til udbud@star.dk Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra orienteringsmødet, som vil blive offentliggjort via det elektroniske udbudssystem.

Vedr. punkt I.3) bemærkes, at dele af udbudsmaterialet (relevant dokumentation og kildekode) kun er tilgængeligt via et datarum. Adgang til datarum kan i prækvalifikationsfasen opnås ved at indsende anmodning om adgang via e-mail til udbud@star.dk Der er krav om underskrift af fortrolighedserklæring. Se udbudsbetingelserne for nærmere om adgang til datarum.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/01/2021

Send til en kollega

0.047