23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 020-045936
Offentliggjort
29.01.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Nordjylland

Vindere

Udbud af rammeaftale om telefoni, terminaler m.v. som personalegode 2021

(31.03.2021)
TDC Erhverv A/S
8310 Tranbjerg J

Udbud af rammeaftale om telelfoni, terminaler m.v. som personalegode 2021


Region Nordjylland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Astrid B. Møller Madsen
E-mail: abmm@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rn.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=tqazdwqjwa
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om telelfoni, terminaler m.v. som personalegode 2021

Sagsnr.: 2020-039229
II.1.2) Hoved-CPV-kode
64200000 Telekommunikation
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette er et genudbud af udbud nr. 2020/S 251-630713, der er annulleret.

Region Nordjylland udbyder en rammeaftale om telefoni, terminaler mv. som personalegode. Rammeaftalen omfatter: Mobiltelefoni, mobilterminaler, mobilt bredbånd, bredbånd og tablets. De udbudte ydelser vil blive stillet til rådighed for medarbejderne via en »bruttolønsordning«. Se nærmere bilag 01, kravspecifikation.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32200000 Transmissionsudstyr til radiotelefoni, radiotelegrafi, radiofoni og fjernsyn
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland udbyder en rammeaftale med én leverandør, under hvilken der kan oprettes mobiltelefoni-, mobildata- og bredbåndsabonnementer samt indkøbes mobilterminaler og tablets, der kan stilles til rådighed for medarbejderne. De udbudte ydelser vil blive stillet til rådighed for medarbejderen via en "bruttolønsordning". På baggrund af de valgte abonnementer og evt. mobilterminal vil medarbejderen indgå aftale med Region Nordjylland om lønnedgang i en periode på 12 måneder. Aftaleperioden på 12 måneder vil være obligatorisk for medarbejderen. I forhold til leverandøren vil Region Nordjylland stå som »Kunden«, og Region Nordjylland vil således også stå som juridisk ejer af abonnementer så vel som af mobilterminaler og tablets, der leveres til medarbejderne. Leverandøren skal dog kunne opdele faktureringen således, at medarbejderne opkræves og faktureres direkte (privat) for øvrige ydelser, der ikke er inkluderet i det valgte abonnement (f.eks. samtaleforbrug udover taletidspakke, samtaler, beskeder eller dataforbrug i udlandet eller tillægsabonnementer/-services som f.eks. musik- og filmtjenester). Denne form for opkrævning og fakturering betegnes "splitfakturering". De medarbejdere, der vælger et bredbånds- eller mobilabonnement som personalegode, vil således også forpligte sig til at blive privatkunder hos leverandøren. Leverandøren skal stille support til rådighed for de medarbejdere, der vælger at benytte bruttolønsordningen. Dette gælder ikke kun de 12 måneders aftaleperiode, hvor medarbejderen trækkes i løn, men i hele forløbet fra start af en bestillingsrunde (pre-sale support) og indtil garantiperioden på alt hardware leveret til medarbejderen er udløbet.

Rammeaftalen omfatter:

A. Mobilabonnementer

B. Mobilterminaler

C. Mobilt bredbånd

D. Bredbånd

E. Tablets

F. Platform for bestilling

G. Support

H. Abonnementsbaseret prisstruktur.

Administration af medarbejderordninger er organisatorisk underlagt Center for Administration, Forretningsudvikling og Digitalisering.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktperioden for rammeaftalen er 12 måneder fra rammeaftalens indgåelse med mulighed for Region Nordjylland for at forlænge aftalen i yderligere 3 x 12 måneder. Forventet kontraktstart er pr. 1. maj 2021.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Se ovenfor punkt II.2.7).

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Dette er et genudbud af udbud nr. 2020/S 251-630713, der er annulleret.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud aflevere et "fælles europæisk udbudsdokument" (også kaldet "ESPD"), hvori tilbudsgiver skal afgive erklæring om følgende forhold:

— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt gæld mv.), og

— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.), og

— Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet m.fl.), nr. 2 (vedrørende konkurs, insolvens- eller likviditetsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer) og nr. 6 (vedrørende uretmæssigt forsøg på at påvirke ordregiverens beslutningsproces mv.).

Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske/faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD som omfatter ovennævnte erklæringer.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ingen krav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD Del IV, C, afgive nedenstående oplysninger. Bemærk at der er angivet minimumskrav til tilbudsgiverens tekniske og faglige formåen:

Fremlæggelse af en liste over de betydeligste tilsvarende tjenesteydelser, jf. udbudsbekendtgørelsens punktII.2.4), som tilbudsgiver har udført i løbet af de seneste 3 år (2018-2020).

Tilbudsgiver bør især fokusere sin beskrivelse på, hvordan leverancerne relaterer sig til ordregivers minimumskrav til teknisk kapacitet, som er beskrevet nedenfor. Ordregiver ser gerne, at beskrivelsen af hver reference indeholder følgende:

— En entydig angivelse af kunden og kundens kontaktoplysninger

— Kontraktperiode

— Produktsortiment

— Antal medarbejdere der potentielt kunne udnytte aftalen (antal medarbejdere hos kunden)

— Antal medarbejdere, der har udnyttet aftalen, inklusive beskrivelse af antal leverede abonnementer og terminaler/tablets

— Antal medarbejdere der har haft abonnementer omfattet af "splitfakturering".

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver kan dokumentere erfaring med levering af multimedie-personalegoder (bruttolønordning) til minimum tre (3) forskellige offentlige eller private kunder i perioden 2018 – 2020 (inklusive). For hver af de 3 kontrakter skal tilbudsgiver kunne dokumentere:

- At kontrakten potentiel har omfattet minimum 500 medarbejdere (antal medarbejdere hos kunden)

- At der i aftaleperioden er leveret et eller flere multimediepersonalegoder til minimum 100 af kundens medarbejdere

- At der i aftaleperioden er leveret minimum 100 abonnementer der var omfattet af ”splitfakturering” (abonnementsafgiften opkræves hos virksomhederne, og samtale-, besked- og dataforbrug m.v., der falder uden for grundabonnementet, opkræves og faktureres direkte hos medarbejderen (privat)).

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse og udpege en fælles befuldmægtiget bland de solidariskhæftende deltagere.

Kontrakten indeholder særlige betingelser for kontraktens gennemførelse. Nærmere oplysninger fremgår af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/02/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/02/2021
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

1) Potentielle tilbudsgivere opfordres til løbende at holde sig orienteret om spørgsmål/svar, der uploades på det i pkt. I.3) anførte link, idet spørgsmål-/svarprocessen kan afstedkomme ændringer i udbudsmaterialet, herunderændringer af mindstekrav.

2) Hele udbudsmaterialet inklusive bilag og ESPD er tilgængeligt på det i pkt. I.3) anførte link.

3) Såfremt tilbudsgiver baserer sin tekniske og faglige formåen på støttende enheder (f.eks. underleverandører), skal det i tilbuddet beskrives, hvilke kompetencer underleverandøren stiller til rådighed for tilbudsgiver, og hvordan disse kompetencer konkret vil sikres overført til tilbudsgiver. Se dokument 01 udelukkelse, egnethed og vejledning til ESPD, afsnit 5.1 og 6.

4) Dokumentation:

Ad pkt. III.1.1). Som bevis for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, eller § 137, stk. 1, nr. 2 fremlægges: Et uddrag fra relevant register, certifikat eller tilsvarende dokument(er) udstedt af kompetent myndighed. For danske tilbudsgivere kan dokumentationskravet opfyldes ved fremlæggelse af serviceattest, der ikke må være udstedt mere end 6 måneder før fremlæggelsestidspunktet.

Ad pkt. III.1.3). Såfremt tilbudsgiver baserer sig på anden enhed for at dokumentere referencer, skal enheden fremlægge dokumentation for, at enheden stiller de angivne referencer til rådighed, ved at påtage sig at udføre de konkrete ydelser, jf. udbudslovens § 144, stk. 3 og udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.3), hvis virksomheden tildeles kontrakten. Støtteerklæring er vedlagt som en del af udbudsmaterialet. Enheden skal endvidere fremlægge den ovenstående dokumentation for § 135, og § 137, stk. 1. nr. 2 (serviceattest).

Såfremt tilbudsgiver er et konsortium, skal den enkelte virksomhed i konsortiet fremlægge den ovenstående dokumentation for § 135, og § 137, stk. 1. nr. 2. Endvidere skal konsortieerklæring udfyldes og underskrives af hver virksomhed i konsortiet. Konsortieerklæringen er vedlagt som en del af udbudsmaterialet.

4) Kontrakten er ikke opdelt i flere delkontrakter, jf. pkt. II.1.6), da det ikke vurderes som hensigtsmæssigt, at en relativt afgrænset personalegodeordning som den udbudte udføres af flere leverandører. Derudover taler økonomiske hensyn for en samlet løsning med besparelser både ved udbuddet og kontraktstyringen.

5) Den i punkt II.1.5) og II.2.6) angivne værdi af rammeaftalen afspejler en skønnet kontraktværdi over 4 år med tillæg af skønnet maksimal potentiel merudnyttelse af rammeaftalen i rammeaftalens varighed.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om resultatet af udbudsforretningen.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/01/2021

Send til en kollega

0.062