23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 031-077523
Offentliggjort
15.02.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Røde Kors

Vindere

Røde Kors udbud af økonomisystem

(11.06.2021)
KPMG P/S
Dampfærgevej 38
2100 København Ø

Røde Kors udbud af økonomisystem


Røde Kors

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Røde Kors
CVR-nummer: 20700211
Postadresse: Blegdamsvej 27
By: København Ø
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Christensen
E-mail: chch@valcon.com
Telefon: +45 30802985
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/148430770.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.rodekors.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/148430770.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/148430770.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Humanitær organisation
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Røde Kors i Danmark er landets største humanitære organisation

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Røde Kors udbud af økonomisystem

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter indgåelse af en kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af en Microsoft Dynamics365 baseret ERP løsning til Røde Kors.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel
72240000 Systemanalyse og programmering
72253000 Help-desk og støttetjenester
72254000 Programmeltestning
72261000 Programmelsupport
72263000 Implementering af programmel
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter indgåelse af en kontrakt vedrørende anskaffelse og vedligeholdelse af en Microsoft Dynamics365 baseret ERP løsning, der understøtter projektregnskab, regnskabsaflæggelse, økonomistyring, tidsregistrering og lagerstyring. Udvidelse af systemet planlægges udbudt separat i 2022. Dette omfatter bl.a. lønhåndtering, projektstyring, salg af varer- og tjenesteydelser samt medlemsadministration.

Forretningsprocesser som løsningen skal understøtte.

Røde Kors aktiviteter dækker bredt, fra sekretariat for medlemmer og lokale afdelinger over sociale og humanitære aktiviteter i ind- og udland som f.eks samarittjeneste, besøgsvenner og katastroferespons.

Disse aktiviteter finansieres delvis gennem indsamlede midler, medlemsbidrag og indkomstgivende aktiviteter såsom Røde Kors'over 200 genbrugsbutikker, delvis gennem bidrag fra institutioner som den Danske Stat og EU. Sidstnævnte er ofte øremærkede til specifikke formål og krav og regler for støtteberettigede omkostninger, fordelingsnøgler, valutakurser og rapportering kan variere fra projekt til projekt og fra donor til donor. Det er centralt for Røde Kors, at it-understøttelse af denne og andre forretningskritiske processer sker med iagttagelse af den forretningsmæssige kompleksitet i Røde Kors, at den skaber grundlag for at mere sammenhængende processer, tilsikrer ensartethed, enkelhed og ressourceeffektivitet og bidrager til øget automatisering/digitalisering af organisationen.

Om Røde Kors

Røde Kors i Danmark er landets største humanitære organisation med 202 lokale Røde Kors afdelinger og mere end 35 000 frivillige. Vi arbejder for et samfund og en verden, hvor medmenneskelighed og fællesskaber binder os sammen.

Røde Kors er altid til stede. Hver dag redder vi liv og ruster mennesker til at klare sig gennem kriser og katastrofer. I Danmark skaber vi fællesskaber og støtter samfundets sårbare til et bedre liv. Vi hjælper mennesker på begge sider af konflikten og i de fjerneste egne af verden. Uden hensyn til nationalitet, religion eller politiske holdninger. Vi er verdens største humanitære organisation med 13 mio. frivillige i 192 lande.

Landsforeningen Røde Kors I Danmark omfatter Landskontoret, Ungdommens Røde Kors, 202 lokale Røde Kors afdelinger samt 20 lokale kontorer i Mellemøsten, Afrika og Asien. Landskontoret sætter normer og standarder for de lokale afdelinger samt de lokale kontorer. Røde Kors i Danmark har ca. 580 ansatte.

Røde Kors ERP-system er centralt for en række forretningskritiske processer og leverancer i organisationen; herunder regnskabsaflæggelse, lønudbetalinger, økonomistyring, tidsregistrering, projekt- og lagerstyring, salg af varer- og tjenesteydelser samt medlemsadministration.

Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelserne for en nærmere beskrivelse af udbuddet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 26/05/2021
Slut: 26/05/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Vedligeholdelse og support kan forlænges yderligere med 2 gange 12 måneder, jf kontraktudkastets punkt 25.3.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Følgende funktionaliteter udbydes i transition A:

1) Tidsregistrering

2) Expense management (inkl. rejseafregninger).

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Omsætning over de sidste 3 år minimum 20 mio. DKK per år.

- Omsætning på området for Microsoft Dynamics365 ERP løsninger i finansåret 2020 på 10 mio. DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Leverandørens erfaring med Microsoft Dynamics365 ERP løsninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindst 3 casebeskrivelser med tilhørende referencer til leverancer af Microsoft Dynamics 365 ERP løsninger i de sidste 3 år, der viser leverandørens evne til at arbejde i komplekse organisationer, gerne NGO eller medlemsorganisation.

Minimum Certificeret Microsoft sølvpartner.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal på foranledning kunne levere sine leverancer gennem fysisk tilstedeværelse på Røde Kors Landskontor på Blegdamsvej 27, 2100 Kbh. Ø (eller andre Røde Kors lokationer, typisk i hovedstadsområdet).

Dette gælder alle relevante leverancer, fx:

— Uddannelse

— Deltagelse på møder og/eller workshops

— Udviklingsaktiviteter (hvor fx udviklere og projektledere arbejder fysisk sammen med Røde Kors projektteam).

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/03/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/03/2021
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Kontrakten udbydes offentligt ved udbud, som forventes gennemført på følgende måde:

Tilbudsgivere indsender tilbud inklusive oplysninger, der dokumenterer, at tilbudsgiver er egnet til at levere og implementere den udbudte løsning.

De egnede tilbudsgiveres indledende tilbud vurderes ud fra tildelingskriterierne.

Baseret på denne vurdering inviteres 1-4 leverandører til forhandlingsrunde.

Efter endt præsentations- og forhandlingsrunde indsender tilbudsgivere, der har været inviteret til forhandling til at afgive endelig tilbud (BAFO) på hvilken baggrund den endelige vurdering af tilbuddene foretages.

Højest scorende tilbud indstilles til kontrahering.

Røde Kors forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på basis af tilbudsgiveres indledende tilbud.

Tilbud skal så vidt muligt være affattet på dansk. Bilag som eksempelvis licensbetingelser kan dog være affattet på engelsk, jf. udbudsbetingelserne. Røde Kors forbeholder sig ret til at bede tilbudsgiver om at få engelske bilag oversat af tilbudsgiver.

Selvom Røde Kors ikke er omfattet af udbudslovens regler, ønsker Røde Kors for at sikre reel konkurrence at annoncere dette udbud i TED.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Ingen Klagemyndighed (Røde Kors er ikke omfattet af Klagenævnet for Udbuds kompetence)
By: København
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Udbuddet er ikke omfattet af udbudslovens regler. Der er således alene mulighed for at rette henvendelse til Røde Kors for indsigelser over udbuddet.

Der skal således ses bort fra øvrige oplysninger i del VI.4). om organ med ansvar for klageprocedurerne mv.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/02/2021

Send til en kollega

0.047