23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 037-093608
Offentliggjort
23.02.2021
Udbudstype
Vejl. periodisk bekendtgørelse

Udbyder

Banedanmark

Opdateringer

Rettelse
(02.03.2021)

VI.3)
Placering af det tekst, der skal ændres:VI.3
I stedet for:
Læses:
Banedanmark ønsker at gennemføre en markedsdialog, og indkalder derfor interesserede virksomheder til dialog om, hvorledes den kommende driftsleverance bedst gennemføres. Forud for markedsdialogen afholdes der et samlet informationsmøde for alle interesserede virksomheder.
Informationsmødet afholdes virtuelt mandag d. 8. marts 2021 kl. 13.30-14.30. Link hertil fremsendes via beskedmodulet i det elektroniske udbudssystem. Banedanmark vil på mødet præsentere fakta og overvejelser om udbud af de administrative IT-systemer, samt overordnet komme ind på de emner og spørgsmål, som kommer til at indgå på de efterfølgende bilaterale dialogmøder. Tilmelding til informationsmødet skal ske via det det elektroniske udbudssystem anført i punkt I.3) ovenfor med angivelse af navn på virksomhed og deltagere. Fristen for tilmelding er fredag d. 5. marts 2021 kl. 16.00 (dansk tid). Umiddelbart efter informationsmødet vil et oplæg med de emner og spørgsmål, som ønskes drøftet på dialogmøderne blive gjort tilgængelig i det elektroniske udbudssystem. Tilsvarende vil referat af informationsmødet sammen med præsentationsmateriale fra mødet blive gjort tilgængelig på udbuddets hjemmeside samt i det elektroniske udbudssystem. Evt. yderligere oplysninger vil også blive offentliggjort her.
Hvis man som virksomhed ønsker at deltage i de efterfølgende bilaterale dialogmøder, bedes virksomheden via beskedmodulet i det elektroniske udbudssystem fremsende anmodning herom med følgende oplysninger:
1) Navn på virksomhed
2) Kontaktperson (navn, stilling, mail, tlf.)
3) Erfaring med levering af sammenlignelige ydelser til større virksomheder/institutioner, jf. punkt II.1.4) samt punkt II.2.14).
Anmodningen bedes fremsendt via det det elektroniske udbudssystem, jf. punkt I.3).
Fristen for fremsendelse af anmodningen om deltagelse i dialogmøderne udløber med udgangen af fredag d. 10. marts 2021. Møderne vil blive gennemført bilateralt og på dansk. Møderne vil være af cirka 3 timers varighed. Virksomheden opfordres til at deltage med repræsentanter, som har konkrete erfaringer og kompetencer inden for de emner og spørgsmål, som vil blive offentliggjort, herunder med de pågældende ydelser af det kommende udbud. Endvidere opfordres virksomhederne til at medbringe specifikt og tilrettelagt materiale til dialogmødet, og ikke generelt materiale i form af salgspræsentationer eller andet generiske materiale. Af hensyn til et samlet ressourceforbrug forventer Banedanmark at gennemføre et begrænset antal møder med et for markedet repræsentativt udsnit af interesserede virksomheder og forbeholder sig derfor retten til at afvise interesserede virksomheder, såfremt interessen for deltagelse i markedsdialog er for stor. Banedanmark forbeholder sig retten til at anmode virksomhederne om at fremsende yderligere relevante virksomhedsoplysninger til brug for en eventuel udvælgelse af, hvem der vil blive indkaldt til deltagelse i markedsdialogen.
Dialogmøderne vil forventeligt blive afholdt i uge 12 og vil efter nærmere aftale afholdes virtuelt. En eventuel udelukkelse fra at deltage markedsdialogen har ingen betydning for den efterfølgende mulighed for at blive prækvalificeret til at byde på opgaven.
Prækvalifikationen af det kommende udbud gennemføres således helt uafhængigt af ovenstående forløb og på baggrund af andre udvælgelseskriterier, idet formålet med markedsdialogen alene er at opnå øget viden om og indsigt fra markedet på en række nærmere specificerede områder. Virksomheder, som ikke er blevet inviteret, eller som ikke har anmodet herom, opfordres til at afgive skriftligt input, således at Banedanmark kan få gavn af alle relevante input fra markedet. Efter afholdelse af dialogmøderne vil en opsamlingsrapport blive gjort tilgængeligt i det elektroniske udbudssystem.
Link til det elektroniske udbudssystem: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?b=BANEDANMARK

Udbud af it-driftsaftale 2022


Banedanmark

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er kun en vejledende periodisk bekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Stig Philip Katznelson
E-mail: SPKT@BANE.dk
Telefon: +45 29175432
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af it-driftsaftale 2022

Sagsnr.: 2020-20451
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Banedanmarks it-systemer er delt i jernbanetekniske it-systemer og administrative it-systemer. Den udbudte kontrakt omfatter driften af de administrative it-systemer, som i dag bliver driftet i nuværende leverandørs datacentre i København, hvor leverandøren er ansvarlig for at levere it slutbrugerydelser, applikationsydelser og infrastrukturydelser.

Kontrakten omfatter serviceydelser inden for følgende overordnede kategorier: slutbrugerydelser, applikationsydelser, infrastrukturydelser, projekter af driftskarakter, service integration og vedligeholdelse.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72300000 Datatjenester
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72540000 Tjenesteydelser i forbindelse med opgradering af datamater
72590000 Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb
72610000 Datamatsupporttjenester
72900000 Computer backup og katalogkonvertering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Banedanmarks it-systemer er delt i jernbanetekniske it-systemer og administrative it-systemer. Den udbudte kontrakt omfatter driften af de administrative it-systemer, som i dag bliver driftet i nuværende leverandørs datacentre i København, hvor leverandøren er ansvarlig for at levere it slutbrugerydelser, applikationsydelser og infrastrukturydelser.

Kontrakten omfatter serviceydelser inden for følgende overordnede kategorier:

1) Slutbrugerydelser, herunder blandt andet servicedesk, onsite support, ændringshåndtering enhedshåndtering og brugeradministration.

2) Applikationsydelser, herunder drift af administrative it-systemer som f.eks. SAP, Biztalk og databaser.

3) Infrastrukturydelser, herunder blandt andet drift af servere, storage, backup, fileshares og print samt datacenterdrift.

4) Projekter af driftskarakter i forhold til PC platform, servere og applikationer.

5) Service integration, herunder et operationelt samarbejde med tredjepartsleverandører.

6) Vedligeholdelse af driftsdokumentation og CMDB.

Det bemærkes, at stationære og bærbare computere, mobilenheder mv. indkøbes gennem statens rammeaftaler, og at sådanne indkøb derfor ikke er en del af kontrakten.

Netværksydelser på Banedanmarks lokationer bliver varetaget af en anden leverandør og er ikke en del af kontrakten.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
03/05/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/02/2021

Send til en kollega

0.047