23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 042-106141
Offentliggjort
02.03.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Defence Acquisition and Logistics Organization

Vindere

(02.03.2021)
NATO Support and Procurement Agency
11, rue de la Gare
L8325 G.-D Capellen

Panserværnsmissilsystem


Danish Defence Acquisition and Logistics Organization

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Mia Bjerring Birkebæk
E-mail: fmi-sd-alj16@mil.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Panserværnsmissilsystem

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Det danske forsvar skal anskaffe panserværnsmissilsystem, hvorved evnen til præcist på længere afstande at bekæmpe moderne svært pansrede køretøjer, feltbefæstede stillinger samt Vehicle Borne Improvises Explosive Device-køretøjer m.fl. styrkes.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 600 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I medfør af forsvarsforliget for 2018-2023 skal Forsvaret som led i etablering af en deployerbar brigade tilføre panserværn til kampbataljonerne, således at Forsvaret i 2024 råder over en brigade, der opfylder NATO´s styrkemål til en medium brigade. Med det afsæt skal Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse (FMI) anskaffe panserværnsmissilsystem (PVMS), hvorved evnen til præcist på længere afstande at bekæmpe moderne svært pansrede køretøjer, feltbefæstede stillinger samt Vehicle Borne Improvises Explosive Device-køretøjer m.fl. styrkes. Anskaffelsen omfatter missiler, missilstyr, eksercermissiler samt inden-og udendørs simulationsudstyr. Anskaffelsen ønskes gennemført via en eksisterende NATO Support and Procurement Organisation-aftale (NSPA) desangående.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Anskaffelsen vil ske gennem træk over de kommende 10 år på en eksisterende NSPA rammeaftale, som omhandler panserværnsmissilsystemer. Forsvarsdirektivet finder ikke anvendelse på kontrakter, som er omfattet af særlige procedureregler for en international organisation, der indkøber til sine formål, eller på kontrakter, som en medlemsstat skal tildele i overensstemmelse med disse regler jf. direktivets artikel 12c. Hjemlen til indkøb gennem NSPA skal dermed findes i forsvarsdirektivets artikel 12c. Der forefindes endvidere tungtvejende årsager til anskaffelse gennem NSPA. Ved træk på denne eksisterende NSPA rammeaftale sikres den fornødne interoperabilitet, idet adskillige NATO lande anvender samme panserværnsmissilsystem, som kan anskaffes på eksisterende NSPA rammeaftale. Ved fremtidige indsættelser i og udenfor Europa af Forsvarets enheder kan danske styrker operere sammen med allierede med samme system og trække på fælles lagre/logistik. Dette kan også gøre sig gældende ved øvrige indsættelser i andre operationer i NATO´s interesseområder. Endelig siker anskaffelse af panserværnsmissilsystemet gennem NSPA rammeaftalen stor forsyningssikkerhed for alle deltagerlande, herunder Danmark.

På baggrund af ovenstående og med særligt fokus på, at den fornødne retlige hjemmel foreligger jf. forsvarsdirektivet artikel 12c samt Kommissionens notice on guidance on cooperative procurement in the fields og defence and security af 8. maj 2019 er det samlet Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses vurdering, at panserværnsmissilsystemet lovligt kan anskaffes gennem den eksisterende NSPA rammeaftale.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
25/02/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: NATO Support and Procurement Agency
Postadresse: 11, rue de la Gare
By: Capellen
NUTS-kode: LU Luxembourg
Postnummer: L8325 G.-D
Land: Luxembourg
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 600 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 600 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at gennemføre anskaffelsen via en eksisterende NSPA rammeaftale og ikke datoen for selve kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse jf. yderligere pkt. VI.4.3).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggjørelse af en udbudsbekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning jf. § 12,stk. 1. Kontakt oplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/02/2021

Send til en kollega

0.047