23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 050-126676
Offentliggjort
12.03.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Banedanmark

Vindere

Udbud af Udstyr til måling af sporbeliggenhed

(17.08.2021)
MERMEC SpA
Via Oberdan 70
70043 Monopoli

Opdateringer

Rettelse
(14.04.2021)

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 16-04-2021
Time: 13:00
Læses:
Dato: 26-04-2021
Time: 13:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 16-04-2021
Time: 13:00
Læses:
Dato: 26-04-2021
Time: 13:00

Rettelse
(23.04.2021)

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 16-04-2021
Time: 13:00
Læses:
Dato: 10-05-2021
Time: 13:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 16-04-2021
Time: 13:00
Læses:
Dato: 10-05-2021
Time: 13:00

Udbud af udstyr til måling af sporbeliggenhed


Banedanmark

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Nyrup Stilling
E-mail: jnsg@bane.dk
Telefon: +45 30321299
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af udstyr til måling af sporbeliggenhed

Sagsnr.: 2019-17275
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter indkøb af udstyr til måling af sporets beliggenhed.

Udbuddet omfatter følgende produkter og ydelser:

- Komplet måleboks til måling af sporets relative beliggenhed

- Anlæg til forsyning af el, trykluft mm.

- Montering af udstyret på jernbanevogn

- Serviceaftale for opdatering og vedligeholdelse, validering og måletest.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 740 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter indkøb af udstyr til måling af sporets beliggenhed.

Udbuddet omfatter følgende produkter og ydelser:

- Komplet måleboks til måling af sporets relative beliggenhed

- Anlæg til forsyning af el, trykluft mm.

- Montering af udstyret på jernbanevogn

- Serviceaftale for opdatering og vedligeholdelse, validering og måletest.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Banedanmark kan forlænge kontrakten med option på to (2) år, hvor udnyttelse af option skal adviseres skriftligt af Banedanmark min. 6 måneder forud for kontraktophør.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Se punkt ll.2.7).

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiverne skal afgive følgende oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

- Tilbudsgivers egenkapital, soliditetsgrad og omsætning.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen og omsætningen som virksomhedens og disse andre enheder samlede egenkapital og omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen og omsætningen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves det, at:

- Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste afsluttede regnskabsår, skal være positiv. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen (ex. et konsortium), beregnes beløbet som virksomhedens samlede soliditetsgrad.

- Tilbudsgivers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår, skal være positiv. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen (ex. et konsortium), beregnes beløbet som virksomhedens samlede egenkapital.

- Tilbudsgiveren skal have en minimumsomsætning på 6 mio. DKK pr. år i de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiverne skal afgive følgende oplysninger vedrørende teknisk og faglig formåen:

- Minimum 3 referencer og maksimalt 10 referencer.

- Hver reference skal indeholde leverance af minimum 1 stk. lignende måleudstyr (track geometry measurement system).

- Hver reference skal være leveret i perioden 2015-2019.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af opgaver, skal de pågældende opgaver under rammeaftalen udføres af den enhed, som tilbudsgiver baserer sig på.

Som en del af referencebeskrivelsen bedes følgende oplysninger angives:

- Kort beskrivelse af udstyr, kontraktbeløb, start- og slutdato, navn på modtageren af leverancen og kontaktperson.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgiver skal dokumentere leverance af i alt 10 stk. lignende måleudstyr (TGMS) i perioden 2015-2019, heraf minimum 1 stk. måleudstyr pr. år. Dokumentationen skal være fordelt på mellem 3 og 10 referencer, jf. udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.4) og pkt. II.2.4).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/04/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/04/2021
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/03/2021

Send til en kollega

0.063