23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 053-133651
Offentliggjort
17.03.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

KOMBIT A/S

Vindere

Udbud med forhandling vedrørende kontrakt om det nye valgsystem

(10.01.2022)
Netcompany A/S
Grønningen 17
1270 København K

Udbud med forhandling vedrørende kontrakt om det nye valgsystem


KOMBIT A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: KOMBIT A/S
CVR-nummer: 2452452345
Postadresse: Halfdansgade 8
By: København S
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Kim Larsen
E-mail: xkhl@kombit.dk
Telefon: +45 51557483
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://kombit.dk/valg
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/128748
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=294878&B=KOMBIT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=294878&B=KOMBIT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: KOMBIT fungerer som indkøbscentral og indkøber it-ydelser med danske kommuner som den primære målgruppe.

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud med forhandling vedrørende kontrakt om det nye valgsystem

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formålet med kontrakten er at sikre, at kommunerne får et nyt valgsystem, der skal forbedre og konkurrenceudsætte it-understøttelsen på valgområdet, og derved frigøre kommunerne og de øvrige myndigheder på valgområdet fra KMDs monopol.

KOMBIT har som indkøbscentral, på vegne af de 98 kommuner og de 5 regioner, fået til opgave at indkøbe og få udviklet det nye system og skal efterfølgende styre it-leverandørens opgaver med drift, forvaltning og videreudvikling.

Systemet skal i en årrække fremover it-understøtte kommunernes, regionernes, Indenrigs- og boligministeriets samt Ankestyrelsens opgaver på valgområdet. Systemet skal derfor have en arkitektur, så det er enkelt at videreudvikle systemet til at understøtte nye valgarter eller opgaver på valgområdet.

For nærmere beskrivelse henvises til punkt II.2.4).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72212517 Udvikling af it-programmel
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72240000 Systemanalyse og programmering
72250000 System- og supporttjenester
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72263000 Implementering af programmel
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
72310000 Databehandling
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kommunerne og øvrige myndigheder omkring valgopgaven har afviklet valg i det nuværende valgsystem fra KMD siden 1976. Som led i det fælles kommunale monopolbrud skal den eksisterende it-understøttelse nu konkurrenceudsættes.

Valg afholdes i gennemsnit én gang årligt. Det betyder, at systemet ikke anvendes af brugerne i hovedparten af året, og at der i forbindelse med afholdelse af valg skal ske en system- og res-sourcemæssig opskalering af viden om arbejdsprocesser og system hos kommuner og øvrige myndigheder i en kort, intensiv periode. Som følge af dette brugsmønster har kommunerne og de øvrige myndigheder behov for et brugervenligt system, der effektivt understøtter brugernes opgaveløsning med forberedelse, gennemførelse og opfølgning på valg.

Danmark er internationalt set førende med hensyn til integritet og tillid til afholdelse af valg. Det er derfor en forudsætning, at det kommende system via de stillede krav og med et højt sikkerhedsniveau fastholder og optimerer Danmarks førerposition på dette område.

Formålet med udbuddet er således at sikre, at kommunerne får et system, der skal forbedre og konkurrenceudsætte it-understøttelsen på valgområdet og frigøre kommunerne og øvrige myndigheder på valgområdet fra KMDs monopol og samtidig sikre integriteten omkring afholdelsen af valg.

Systemet skal i en årrække fremover it-understøtte kommunernes og øvrige myndigheders opgaver på valgområdet, som må forventes løbende at udvikle sig, og systemet skal derfor have en arkitektur, der gør det enkelt at videreudvikle systemet til at understøtte nye valgarter og/eller opgaver på valgområdet.

Første version af systemet skal understøtte den samlede valgproces for de 5 valgarter: folketingsvalg (FV), regionsrådsvalg (RV), kommunalbestyrelsesvalg (KV), Europa-Parlamentsvalg (EV) og folkeafstemning (FA).

Systemet skal desuden understøtte de nødvendige processer og opgaver som beskrevet i udbudsmaterialet i øvrigt.

Ansøger skal være opmærksom på, at driftskontrakten indeholder en tredeling af driftsopgaverne i henholdsvis infrastrukturdrift, applikationsdrift og applikationsvedligehold. Opdelingen er et led i KOMBITs driftsstrategi og skal sikre, at KOMBIT i kontraktperioden eventuelt kan opsige dele af driftsleverancen.

Systemet forventes at blive omfattet af lokationskravet, jf. databeskyttelseslovens § 3, stk. 9. Kontrakten indeholder en option på, at KOMBIT kan overføre personoplysninger i systemet til andre EU-lande end Danmark, i tilfælde af, at systemet, mod forventning, vurderes til ikke at være omfattet af lokationskravet, jf. databeskyttelseslovens § 3, stk. 9.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

5 gange med maks. 2 år pr. forlængelse.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 4 ansøgere opfylder KOMBITs krav til egnethed, udvælger KOMBIT de 4 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer, set i forhold til den udbudte opgave, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4) og II.2.4) som beskrevet af ansøgerne i EPSD'ets del IV C.

I forbindelse med vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven, vil KOMBIT lægge vægt på følgende forhold (i ikke-prioriteret rækkefølge):

- erfaring med succesfuld udvikling af komplekse it-løsninger under politisk bevågenhed med faste tidsfrister

- erfaring med omfattende implementering, særligt organisatorisk implementering med mange interessenter, der kompleksitetsmæssigt er sammenligneligt med valgafholdelse i Danmark

- erfaring med sikker drift og support af forretningskritiske it-løsninger, som i peakperioder skal have en oppetid meget tæt på 100 %

- erfaring med komplekse driftssituationer med behov for mobilisering af beredskab i peakperioder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder optioner på forlængelse af kontrakten, som angivet i udbudsmaterialet. Optioner på forlængelse af kontrakten fremgår af pkt. II.2.7).

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Opgørelsen af kontraktens anslåede værdi i pkt II.1.5) udgør et skøn for hele kontraktperioden inkl. optioner på forlængelser samt optioner som angivet i udbudsmaterialet. Skønnet er derfor forbundet med en vis usikkerhed. Vedørende pkt. II.2.7) - den anførte kontraktlængde regnes fra tidspunktet for driftskontraktens ikrafttræden.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal udfylde et ESPD, som kan findes i EU-supply. Hvis ansøger er et konsortium, skal hver deltager i konsortiet udfylde et ESPD. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelserne.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I ESPD’et del IV.B skal ansøgerne oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed:

— Ansøger skal under "Gennemsnitlig årsomsætning" oplyse ansøgers gennemsnitlig årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

— Ansøger skal under ”Finansielle nøgletal” oplyse ansøgers gennemsnitlig egenkapital for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

— Ansøger skal under ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” oplyse ansøgers gennemsnitlig EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation) for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

— Ansøgers gennemsnitlige omsætning beregnet på grundlag af de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal være på mindst 100 mio. DKK.

— Ansøgers gennemsnitlige egenkapital beregnet på grundlag af de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal være på mindst 30 mio. DKK.

— Ansøgers EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation) skal samlet set i de seneste 3 afsluttede regnskabsår være positiv.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen mindstekrav til den tekniske og faglige formåen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/04/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

For at modtage yderligere information om dette udbud, og for at kunne afgive ansøgning om prækvalifikation, skal ansøgere registrere sig på EU-Supply via følgende hjemmeside:

https://www.eu-supply.com/kombit.asp

Det bemærkes, at ansøger alene kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Ansøgning om prækvalifikation skal afgives på https://www.eu-supply.com/kombit.asp

Udbudsmaterialet findes på https://www.eu-supply.com/kombit.asp under det konkrete udbud under ”Dokumenter”.

Det bemærkes, at ansøger skal anvende den vedlagte ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.1.1), III.1.2) og III.1.3).

Ad spørgsmål og svar under prækvalifikationen: Adgangen til at stille spørgsmål i prækvalifikationsfasen vil være begrænset til spørgsmål, der er direkte relevante i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen, dvs. spørgsmål angående forhold, som har betydning for vurderingen af, om en virksomhed har interesse i at ansøge om prækvalifikation. Spørgsmål, der har direkte betydning for tilbudsafgivelsen, vil først blive besvaret i tilbudsfasen. Spørgsmål skal stilles via EU-Supply. Svar offentliggøres ligeledes via EU-Supply.

Ad pkt. II.1.3) og IV.1.3) Kontrakten indeholder visse elementer af en rammeaftale. KOMBIT har på den baggrund foretaget en vurdering og konstateret, at den anslåede værdi af den offentlige kontrakt væsentligt overstiger rammeaftalen, hvorfor kontrakten udbydes som en offentlig tjenesteydelseskontrakt.

Ad pkt. II.1.5) og II.2.6) Opgørelsen af kontraktens værdi udgør et skøn og er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Ad pkt. II.2.7) Den anførte kontraktlængde regnes fra tidspunktet for driftskontraktens ikrafttræden.

KOMBIT forventer, at der afholdes 1 forhandlingsrunde. KOMBIT forbeholder sig dog retten til at tildele kontrakten på baggrund af det foreløbige indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger, ligesom KOMBIT forbeholder sig ret til at afholde yderligere forhandlingsrunder. KOMBIT vil ikke begrænse antallet af deltagere undervejs. Der ydes ikke vederlag for forhandlingen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (Lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden:

1) 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/03/2021

Send til en kollega

0.046