23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 063-159961
Offentliggjort
31.03.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Frederiksberg Kommune

Opdateringer

Rettelse
(02.04.2021)

VI.3)
Placering af det tekst, der skal ændres:VI.3)
I stedet for:
Yderligere skal oplyses at der i udbuddet gælder frivillige udelukkelsesgrunde der fremgår af udbudslovens § 137 stk.1.
Læses:
Yderligere skal oplyses at der i udbuddet gælder den frivillige udelukkelsesgrund der fremgår af udbudslovens § 137 stk.1, nr. 1.

Aftale om drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af Frederiksberg kommunes IT


Frederiksberg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kommune
CVR-nummer: 11259979
Postadresse: Frederiksberg Rådhus
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Marcher
E-mail: loma12@frederiksberg.dk
Telefon: +45 28982052
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ceaffc3d-8a79-4902-9997-9c4d0bde7698/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ceaffc3d-8a79-4902-9997-9c4d0bde7698/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ceaffc3d-8a79-4902-9997-9c4d0bde7698/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ceaffc3d-8a79-4902-9997-9c4d0bde7698/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Aftale om drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af Frederiksberg kommunes IT

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Frederiksberg kommune udbyder aftale om drift, support, vedligehold og videreudvikling af kommunens IT. Opgaven varetages i dag internt af kommunen selv, men det er politisk besluttet at opgaven skal konkurrenceudsættes. Det er ligeledes politisk besluttet at kommunen afgiver kontrolbud. Der indgår virksomhedsoverdragelse af medarbejdere.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72250000 System- og supporttjenester
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72590000 Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb
72610000 Datamatsupporttjenester
72700000 Datamatnetværkstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Frederiksberg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet afvikles som udbud med forhandling hvor der først gennemføres en prækvalificering og derefter en tilbuds og forhandlingsfase. Efter udløbet af fristen for afgivelsen af det indledende tilbud foretager kommunen gennemgang af de modtagne tilbud og evaluerer disse. Kommunen kan på baggrund af denne evaluering beslutte at foretage tildeling til det økonomisk mest fordelagtige af de modtagne indledende tilbud og der foretages i givet fald ikke forhandling af tilbuddene.

Ellers gennemføres en individuel forhandling med hver tilbudsgiver på grundlag af pågældendes indledende tilbud. Såfremt kontrolbuddet måtte vise sig at være det økonomisk mest fordelagtige tilbud efter gennemgangen og evalueringen af de modtagne indledende tilbud, skal der gennemføres en individuel forhandling med alle tilbudsgivere på grundlag af pågældendes indledende tilbud. Kommunen forventer umiddelbart, at der vil blive gennemført 1 runde af forhandlingsmøder med tilbudsgiverne, medmindre der måtte være grundlag for tildeling allerede på baggrund af det indledende tilbud.

Kommunen vil foretage evaluering og i sidste ende tildeling af aftalen til det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af det bedste forhold mellem pris og kvalitet, med de angivne procentsatser: Kvalitet 60 % og pris 40 %. I underkriteriet ”kvalitet” indgår følgende 4 delkriterier med den angivne vægtning:

— Transition 20 %

— Etablering af services 25 %

— Drift og support af services 35 %

— Kompetencer 20 %.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterie: Transition / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterie: Etablering af services / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterie: Drift og support af services / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Delkriterie: Kompetencer / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges af kommunen med 5 gange op til yderligere 12 måneder pr. gang.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en gennemsnitlig årlig nettoomsætning inden for drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af IT for offentlige eller private kunder på minimum 50 mio. DKK de seneste 3 afsluttede regnskabsår og at ansøger har haft en positiv egenkapital de seneste 3 år afsluttede regnskabsår.

Udvælgelse af de bedst egnede ansøgere foregår på følgende måde: Er antallet af ansøgere højst 3 vil de alle blive prækvalificeret. Kommunen forbeholder sig dog ret til at annullere udbudsproceduren, såfremt det skønnes, at antallet af prækvalificerede er for lavt til at sikre tilstrækkelig konkurrence om aftalen.

Er antallet af egnede ansøgere større end 3, vil kommunen prækvalificere de 3 ansøgere, der vurderes bedst egnede på baggrund af ansøgers referencer.

Der foretages en vurdering af de af ansøger oplyste referencer og hermed erfaringer fra tilsvarende eller lignende aftaler/kontrakter om drift, vedligehold, support og videreudvikling af IT for offentlige eller private kunder. I jo højere grad referencen svarer til den udbudte aftale og jo længere samarbejdet har løbet, desto mere positivt vil kommunen bedømme referencen. I forbindelse med udvælgelsen vil kunden lægge vægt på de referencer, der illustrerer erfaring med opgaver vedrørende følgende områder:

— erfaring med drift af lignende applikations- og infrastrukturportefølje

— erfaring med support af lignende organisation

— erfaring med drift af hybrid infrastruktur (on-premise og cloud)

— erfaring med transition fra intern driftsorganisation eller andre leverandører.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Følgende nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår:

— Årsomsætning inden for drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af IT for offentlige eller private kunder i kr. ekskl. moms, ESPD, del IV, rubrikken ”Specifik årsomsætning”

— Egenkapital i DKK, ESPD, del IV, rubrikken ”Finansielle nøgletal”.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en gennemsnitlig årlig nettoomsætning inden for drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af IT for offentlige eller private kunder på minimum 50 mio. DKK de seneste 3 afsluttede regnskabsår og at ansøger har haft en positiv egenkapital de seneste 3 år afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Reference liste over de betydeligste aftaler/kontrakter inden for drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af IT hos offentlige eller private kunder ansøger har udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af en karakteristik af aftalen/ kontrakten indeholdende:

— Kortfattet beskrivelse af løsningen/tjenesteydelsen med angivelse af referencens relevans for den udbudte aftale

— I hvilket omfang referencen omfatter erfaring med drift af lignende applikations- og infrastrukturportefølje som i den udbudte opgave

— I hvilket omfang referencen omfatter support af lignende organisation som den udbudte opgave

— I hvilket omfang referencen indeholder erfaring med drift af hybrid infrastruktur (on-premise og cloud)

— I hvilket omfang referencen omfatter erfaring med transition fra intern driftsorganisation eller andre leverandører.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 064-153098
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/06/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøger opfordres til at vedlægge sin dokumentation for opfyldelse af minimumskrav til egnethed og for oplysninger, der indgår i udvælgelsen, allerede ved indgivelsen af sin ansøgning. Ansøger vil blive anmodet om fremsendelse af dokumentation i forlængelse af ansøgningsfristens udløb, hvis ikke ansøger allerede har vedlagt dokumentationen ved indgivelsen af sin ansøgning. Ansøger vil blive bedt om at fremlægge følgende til bekræftelse af oplysningerne afgivet i ESPD:

- Uddrag af ansøgers årsregnskaber eller tilsvarende dokumentation, der viser ansøgers egenkapital for de seneste 3 regnskabsår og omsætningen inden for drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af IT for offentlige eller private kunder for de seneste 3 regnskabsår.

- Liste med kontaktoplysninger – e-mailadresse og telefonnummer – til kontaktperson hos de kunder, der er oplyst som referencer i ESPD, i det omfang disse kontakt oplysninger ikke fremgår af ESPD.

Yderligere skal oplyses at der i udbuddet gælder frivillige udelukkelsesgrunde der fremgår af udbudslovens § 137 stk.1

Kommunens sociale klausuler indgår i driftsaftalen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/03/2021

Send til en kollega

0.031