23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 063-160972
Offentliggjort
31.03.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Skatteministeriet ved Udviklings-og Forenklingsstyrelsen

Vindere

(31.03.2021)
DXC Technology Danmark A/S
Retortvej 8
2500 København

Kontrakt om fortsættelse af sikker drift som led i udbudssætning af en del af det danske skattevæsens grundlæggende IT-systemer for person- og erhvervsbeskatning hos DXC Technology


Skatteministeriet ved Udviklings-og Forenklingsstyrelsen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skatteministeriet ved Udviklings-og Forenklingsstyrelsen
CVR-nummer: 34730466
Postadresse: Nicolai Eigtveds Gade 28
By: København
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1402
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Møller
E-mail: Lars.moeller@ufst.dk
Telefon: +45 72370252
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.skm.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om fortsættelse af sikker drift som led i udbudssætning af en del af det danske skattevæsens grundlæggende IT-systemer for person- og erhvervsbeskatning hos DXC Technology

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aftalen agtes indgået af Skatteministeriet ved UFST. Tillægget kan således benyttes af hele Skatteministeriets koncernområde der p.t. består af: Skatteministeriets departement, IT-tilsynet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Spillemyndigheden, Skatteankestyrelsen og Skatteforvaltningen, herunder Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Gældsstyrelsen, Toldstyrelsen, Administrations- og Servicestyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

UFST agter, jf. beskrivelsen i II.2.4), IV.1.1) og VI.3), at indgå en kontrakt (benævnt "Tillægsaftale om fortsættelse af sikker drift som led i udbudssætning") med DXC Technology, med det formål at gøre UFST i stand til at udbudssætte, hjemtage eller udtage de enkelte systemer hurtigst muligt i overensstemmelse med UFST's udbudsstrategi, og at sikre fortsat sikker drift indtil dette kan ske. Aftalen omfatter alene systemerne angivet i IV.1.1).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 400 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48800000 Informationssystemer og servere
72100000 Konsulentvirksomhed vedrørende maskinel
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72223000 Gennemgang af behov for informationsteknologi
72240000 Systemanalyse og programmering
72250000 System- og supporttjenester
72263000 Implementering af programmel
72265000 Konfigurering af programmel
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
72300000 Datatjenester
72311000 Behandling og tabulering af data
72317000 Datalagring
72320000 Databasevirksomhed
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Skatteministeriet (dengang v. Told- og Skattestyrelsen), indgik i 1991 et samlet aftalekompleks med det statsligt ejede Datacentralen A/S. I 1996 overtog CSC ejerskabet af Datacentralen A/S og navnet blev ændret til CSC Danmark, nu DXC Technology A/S.

Det samlede aftalekompleks, der er videreført siden 1991 bestod af en rammeaftale, der fastlægger de overordnede vilkår for parternes samarbejde, en driftskontrakt om driftsydelser, en systemarbejdskontrakt vedrørende systemydelser og en rettighedsaftale. Aftalekomplekset omfatter drifts- og systemydelser i relation til en lang række sammenhængende IT- systemer og applikationer, som i dag betegnes som legacy-systemer. Disse legacy-systemer er tæt integreret systemmæssigt, afviklingsmæssigt, herunder på databaseniveau. Legacy-systemerne hos DXC Technology A/S er helt centrale for Skatteforvaltningens kerneopgaver, herunder opkrævning af skatter og afgifter.

UFST har med ekstern bistand fået analyseret mulighederne for at udbudssætte drifts- og systemydelserne. Det er konkluderet, at det er objektivt umuligt at foretage et leverandørskifte på aftalekomplekset på nuværende tidspunkt. Det er videre konklusionen, at det vil tage en årrække at foretage forberedelse af en udbudssætning af drifts- og systemydelserne, og at det fortsat efter en årrække vil være forbundet med betydelige risici. For en nærmere redegørelse for den objektive umulighed, henvises til IV.1.1) og VI.3) nedenfor. UFST har derfor vurderet, at en kontrakt herom kan tildeles ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse med hjemmel i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2.

Med henblik på at sikre, at drifts- og systemydelserne hurtigst muligt kan udbudssættes har UFST udarbejdet en udbudsstrategi, som skal sikre at de enkelte systemer, som i dag driftes hos DXC Technology A/S og omfattes af kontrakten, løbende forberedes til at kunne tages ud af systemlandskabet, og efterfølgende udbydes. Frem til denne udbudssætning af de enkelte systemer kan ske er det essentielt, at DXC Technology fortsat leverer drifts- og systemydelserne til systemerne.

På baggrund af ovenstående agter UFST at indgå en kontrakt (benævnt "Tillægsaftale om fortsættelse af sikker drift som led i udbudssætning") med DXC Technology, med det formål at gøre UFST i stand til at tage de enkelte systemer ud af systemlandskabet hurtigst muligt i overensstemmelse med UFST's udbudsstrategi, og at sikre fortsat sikker drift indtil dette kan ske. Kontrakten indeholder bestemmelser svarende til det oprindelige aftalekompleks med de nødvendige præciseringer og tilpasninger med henblik på at realisere formålet. Kontrakten skal løbe indtil de enkelte systemer helt eller delvist kan bringes i udbud. Det er en del af kontrakten, at der sker løbende opsigelse hurtigst muligt efterhånden som situationen teknisk, herunder som følge af funktionelle og personalemæssige forhold muliggør dette. Kontrakten vedrører således ikke nye systemer, men sikrer alene drift og vedligehold af den sammenhængende portefølje af systemer, indtil de enkelte systemer eller funktionaliteter heraf kan udbudssættes, enten fordi der skal anskaffes nye systemer – hvilket forventes at være tilfældet for hovedparten af systemernes vedkommende - eller fordi drift og vedligehold heraf udbudssættes efter en transformation af systemet til et niveau, hvor dette kan lade sig gøre.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalens værdi er baseret på den anslåede værdi ved afsendelse af bekendtgørelsen, jf. udbudslovens § 29 og opgjort efter fremgangsmåde i udbudslovens § 38, nr. 2 (fire års værdi).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Se også afsnit II.2.4) og afsnit VI.3).

Det er med ekstern bistand konkluderet, at det er objektivt umuligt at foretage et leverandørskifte på aftalekomplekset på nuværende tidspunkt. Det er konklusionen, at det vil tage en årrække at forberede en udbudssætning af drifts- og systemydelserne, og at det fortsat efter en årrække vil være forbundet med betydelige risici. UFST har derfor vurderet, at kontrakten kan tildeles uden udbud jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2.

Med henblik på at sikre, at drifts- og systemydelserne hurtigst muligt kan udbudssættes har UFST udarbejdet en udbudsstrategi, som skal sikre at de systemer, som i dag driftes hos DXC Technology og omfattes af kontrakten, løbende forberedes til at kunne tages ud af systemlandskabet, og udskiftes eller efterfølgende udbydes. Frem til denne udbudssætning af de enkelte systemer kan ske er det essentielt, at DXC Technology fortsat leverer drifts- og systemydelserne til systemerne.

UFST agter derfor at indgå en kontrakt med DXC Technology, med det formål at gøre UFST i stand til at udbudssætte, hjemtage eller udtage de enkelte systemer hurtigst muligt i overensstemmelse med UFST's udbudsstrategi, og at sikre fortsat sikker drift indtil dette kan ske. Kontrakten indeholder således bestemmelser svarende til det oprindelige aftalekompleks med de nødvendige præciseringer og tilpasninger med henblik på at realisere formålet. Kontrakten skal løbe indtil de enkelte systemer helt eller delvist kan bringes i udbud.

UFST's vurdering er baseret på en omfattende teknisk gennemgang og analyse af legacy-systemerne, som ekstern bistand har gennemført for UFST med henblik på at afdække og vurdere mulighederne for at udbudssætte systemer, som er omfattet af kontrakten. Det er konklusionen, at det af tekniske grunde er objektivt umuligt at udbudssætte den samlede aftale og de omfattede systemer hos DXC Technology, eller enkeltsystemer på grund af interoperabiliteten og sammenhængen mellem disse. Analysen heraf peger navnlig på følgende 4 forhold relateret til legacy-systemerne:

1) Platformafhængighed

2) Muligheden for at adskille drift og vedligehold

3) Afhængighed af nøglemedarbejdere og tavs viden grundet manglende dokumentation

4) Årshjulet på SLUT-systemerne.

Kontrakten omfatter de dele af legacy-systemerne som DXC Technology drifter for UFST, og som omfatter 83 sammenhængende legacy-systemer. Det er af ekstern bistand vurderet, at systemerne hænger sammen på platformsniveau, hvilket medfører at systemerne skal driftsafvikles hos den samme leverandør, da databasen deles på tværs af systemerne.

Legacy-systemerne kan grupperes i 8 hovedgrupper, som hver især omfatter et antal legacy-systemer; eKapital [25 systemer], Personbetaling [9 systemer], Erhvervsbeskatning [4 systemer], Vurderingssystemet - SVUR [2 systemer], SLUT-komplekset (årsopgørelsen) [23 systemer], Person-/myndighedsstamdata [2], Pensionsskat [2] Udenfor grupperne [16 systemer].

Den eksterne bistand vurderer, at en adskillelse af de enkelte legacy-systemer, således at der ikke længere består databaseafhængigheder, vil kræve et "omfangsrigt re-design for at erstatte afhængighederne med en mere løskoblet integration, hvilket vil være funktionelt og teknisk komplekst, risikofyldt, tidskrævende, omkostningsfuldt og afhængigt af nøglemedarbejdere.", og "Det er således samlet set [...] vurdering[en], at platformsafhængigheden er den væsentligste årsag til, at der heller ikke for grupper af supersystemer eller for enkeltapplikationer pt. findes realistiske alternativer til den nuværende leverandør."

De tekniske afhængigheder er beskrevet i VI.3).

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
26/03/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: DXC Technology Danmark A/S
CVR-nummer: 15231599
Postadresse: Retortvej 8
By: København
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 1 400 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 400 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

1) Platformafhængighed:

Siden 1992, (men helt tilbage i 1970'erne) har der været fulgt en strategi om databaseintegration. Det har medført, at legacy-systemerne kører på samme databaseinstans med tusindvis af databasetabeller og har mere end 100 mio. kodelinjer fordelt på 133 000 moduler. Dertil kommer, at legacy-systemerne er udviklet over perioden siden 1992, delvist før. Mange af de tusindvis af databasetabeller er anvendt til at koble systemerne sammen, og legacy-systemerne betragtes derfor som en samlet "monolit", der skal driftsafvikles i samme datacenter. De stærke tekniske bindinger i form af databaseintegrationer, på tværs af en så stor samlet funktionalitet er unik for legacy-systemerne driftet af DXC Technology. De tekniske bindinger, herunder tværgående databasetabeller, medfører, at ændringer i ét af systemerne kræver overblik over data og påvirkningerne i de andre legacy-systemer, på grund af de tætte integrationer på bl.a. databaseniveau. Desuden bruges rækker og kolonner i mange af databasetabellerne til teknisk at angive status for f.eks. batchkørsler, og dermed om data i visse tabeller er forældede, hvilket øger kompleksiteten og gør, at ændringer i et system påvirker andre systemer, så de ikke kan opereres selvstændigt.

2) Muligheden for at adskille drift og vedligehold:

Den tætte sammenhæng mellem applikationsdrift, vedligehold og videreudvikling af legacy-systemerne er en nødvendighed for at overholde de centrale deadlines, som kræves for at opretholde stabil og rettidig drift, og at opdeling af drift og vedligeholdelse ville kræve så betydelige procesmæssige ændringer, at det ikke under de gældende forhold kan lade sig gøre. Der skal samtidig med driftsafviklingen og forberedelsen af opgørelse og udsendelse af årsopgørelser ske en versionering af systemerne, så forskudsopgørelsen og det samlede skatteberegningsgrundlag for det kommende skatteår kan sættes i drift. Det er samlet vurderet, at det på grund af de tekniske, herunder organisatoriske og procesmæssige bindinger i og omkring legacy-systemerne hos leverandøren, for nuværende ikke er teknisk muligt at adskille drift og vedligeholdelse.

3) Afhængighed af nøglemedarbejdere og tavs viden grundet manglende dokumentation:

Nøglemedarbejderne hos DXC Technology har en betydelig tavs viden om de enkelte legacy-systemers indbyrdes funktionelle og tekniske afhængigheder, og det vurderes at legacy-systemerne ikke for nuværende kan driftes uden disse nøglemedarbejdere og deres tavse viden. Den tavse viden er i meget begrænset omfang til stede hos UFST, og den er kun delvist dokumenteret, og vil derfor ikke kunne overføres til en anden leverandør eller til UFST.

Uanset at der foreligger en betydelig mængde dokumentation om de enkelte legacy-systemer, eksisterer der ikke dokumentation og overblik over samspillet mellem alle legacy-systemerne, som er knopskudt gennem årene. Flere af legacy-systemerne har alene sin kravspecifikation på inkrementel form, hvilket betyder at det kræver indblik i den løbende udvikling af systemet, herunder skattelovgivningen, mange år tilbage for at kunne forstå legacy-systemerne ligesom der i enkelte systemer stadig er åbne sager tilbage til 1992.

4) Årshjulet på SLUT-systemerne:

SLUT-komplekset, er selve systemunderstøttelsen af årsopgørelsen/selvangivelsen som lanceres hvert år i starten af marts, og som har sammenhænge med de fleste øvrige legacy-systemer. Arbejdet indbefatter hvert år bl.a. årsversionering, etablering af en fuld kopi af koden og efterfølgende videreudvikling og test med løbende ændringer og tilpasninger, dataindlæsninger mv. frem mod lanceringen af årsopgørelsen. Der foregår i denne periode et meget tæt samarbejde mellem DXC Technology og UFST.

Det er vurderet, at det vil tage flere år før der kan ske en driftsmæssig forsvarlig transition fra DXC Technology til en anden leverandør.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 (Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud), skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende. Efter § 6, stk. 4 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016, skal klageren, senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/03/2021

Send til en kollega

0.051