23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 065-163380
Offentliggjort
02.04.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Opdateringer

Rettelse
(26.04.2021)

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 30-04-2021
Time: 13:00
Læses:
Dato: 05-05-2021
Time: 13:00


Yderligere oplysninger
Grundet karakteren af de modtagne spørgsmål har SKI valgt at forlænge fristen for anmodning om prækvalifikation til den 5. maj 2021 kl. 13.00. Spørgsmålene har resulteret i en række opdateringer i materialet vedr. krav til montering af skærme og en udvidelse af kravet til det maksimalt tilladte støjniveau for projektorer, jf. bilag B: Kravspecifikationen.
De offentliggjorte svar kan ses på udbudssiden i Ethics.

Annullering
(11.06.2021)

På grund af fejl i udbudsmaterialet og med henblik på at gøre rammeaftalen mere kommercielt attraktiv for både kunderne og den kommende leverandør, ønsker SKI at foretage ændringer i udbudsmaterialet, som forudsætter at rammeaftalen udbydes i en ny udbudsprocedure. Fejlen skyldes manglende offentliggørelse af et kontraktdokument og ændringerne vedrører specifikke tilpasninger til produkternes funktionelle krav i kravspecifikationen samt en tilpasning af tilbudslisten som en konsekvens heraf. SKI genudbyder rammeaftalen som et offentlig udbud i umiddelbar forlængelse af aflysningen af nærværende udbudsprocedure.

AV-udstyr


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Adam Goslett
E-mail: add@ski.dk
Telefon: +45 25230392
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.ski.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4442a868-8627-4574-b910-1be9b087030a/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4442a868-8627-4574-b910-1be9b087030a/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4442a868-8627-4574-b910-1be9b087030a/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

AV-udstyr

Sagsnr.: 50.70
II.1.2) Hoved-CPV-kode
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI udbyder en 4-årig rammeaftale 50.70 vedrørende levering af AV-udstyr.

Rammeaftalen omfatter AV-udstyr til såvel skoler og institutioner som til mødefaciliteter og anden brug i den offentlige administration. Rammenaftalen er forpligtende at anvende for statslige myndigheder og de kommunale og regionale kunder som har tilsluttede sig aftalen. De forpligtede kunder fremgår af udbudsmaterialet bilag A.1. Alle øvrige kunder, angivet i bilag A og A.1, som har et abonnement hos SKI har en ret men ikke pligt til at anvende aftalen.

Rammeaftalens sortiment kan opdeles i følgende hovedproduktgrupper:

1) Projektorer

2) Skærme

3) Interaktive display

4) Lydsystemer

5) Online videomøder

6) Lærreder

7) Dokumentkameraer

8) Beslag og standere

9) Styringspaneler

10) Trådløst præsentationsudstyr

11) Kabler

12) Switches, transmittere og splitter

13) Tilbehør til AV-udstyr

14) Serviceydelser.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 375 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale 50.70 AV-udstyr vedrører levering af AV-udstyr indenfor følgende hovedproduktgrupper i bilag C - Leverandørens tilbud:

1) Projektorer

2) Skærme

3) Interaktive display

4) Lydsystemer

5) Online videomøder

6) Lærreder

7) Dokumentkameraer

8) Beslag og standere

9) Styringspaneler

10) Trådløst præsentationsudstyr

11) Kabler

12) Switches, transmittere og splitter

13) Tilbehør til AV-udstyr

14) Serviceydelser.

Tilbudsgiver skal tilbyde alle produkter og ydelser indenfor ovennævnte sortiment.

Hovedproduktgruppe nr. 1-6 er forpligtende for de tilsluttede kunder at aftage, mens kunderne har ret til at aftage hoved-produktgruppe nr. 7-14 er jf. særbilag 1 aftageforpligtelsen pkt. 1.4.

Udbudssystemet Ethics:

— Anmodning om prækvalifikation og afgivelse af tilbud kan kun ske via Ethics,

— Adgangen til Ethics sker via linket i punkt I.3) eller via www.ski.dkwww.ski.dk findes i toppen af hjemmesiden overskriften ”For leverandører” et link til Ethics.

— Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen udfylde og sende ansøgningen og de til ansøgningen hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: TCO-evaluering / Vægtning: 100 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 375 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Den samlede maksimale varighed af rammeaftalen er således 48 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 7 ansøgere, der er egnede, vil der ske en udvælgelse blandt alle egnede ansøgere med henblik på at prækvalificere maksimalt 7 ansøgere.

Udvælgelse af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske ud fra hver ansøgers samlede opnåede pointscore for dennes referencer, jf. udbudsbetingelsernes punkt 7.3.2. De 7 ansøgere, der har opnået flest point, vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Udvælgelsen sker på baggrund af maksimalt 3 referencer, som ansøger har angivet i ESPD’et, del IV, afsnit C. Idet udbuddet ikke indeholder minimumskrav til egnethed for så vidt angår teknisk og faglig formåen, vil en ansøgning uden referencer fortsat være konditionsmæssig.

Ansøger må maksimalt angive 3 referencer i ESPD’et. Såfremt ansøger har anført mere end 3 referencer i ESPD’et, vil SKI kun anvende og evaluere de 3 første/øverste referencer angivet i ESPD’et.

Såfremt ansøger har fremsendt færre end 3 referencer i ESPD’et, udvælges der alene på baggrund af de fremsendte referencer, som opfylder referencekravene i udbudsbetingelsernes punkt 7.3.1.

Såfremt en ansøger ikke har fremsendt referencer, eller hvis ingen af ansøgers referencer opfylder referencekravene i udbudsbetingelsernes punkt 7.3.1, er ansøgningen stadig konditionsmæssig, men referencerne indgår ikke i udvælgelsen jf. udbudsbetingelsernes punkt 7.3.2.

Krav til referencerne:

En reference defineres som en konkret levering af AV-udstyr, der har en værdi af mindst 50 000 DKK og er udført inden for de sidste 3 år fra ansøgningsfristen.

En rammeaftale anses ikke for at udgøre en konkret levering og opfylder derfor ikke i sig selv kravet. En konkret leveringskontrakt eller leverance baseret på en rammeaftale anses dog for at vedrøre en konkret levering og vil derfor kunne opfylde kravet, hvis leveringskontrakten/leverancen i øvrigt opfylder betingelserne, som er beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal angive deres referencer i ESPD’et, del IV, afsnit C. Der skal for hver reference oplyses følgende:

1) Beskrivelse:

En beskrivelse (i feltet ”beskrivelse”) af den konkrete levering, som referencen angår.

Hver reference skal angå levering af en eller flere produkt- eller ydelsestyper omfattet af de 14 hovedproduktgrupper angivet i punkt II.2.4) og i udbudsbetingelsernes punkt 4, herunder levering og installation af mindst én af nedenstående 6 hovedproduktgrupper udvalgt fra bilag B kravspecifikationen (se punkt a-f herunder).

a) Projektorer, jf. bilag B punkt 4.

b) Skærme, jf. bilag B punkt 5.

c) Interaktive display, jf. bilag B punkt 6.

d) Lydudstyr, jf. bilag B punkt 7.

e) Online videomøder, jf. bilag B punkt 8.

f) Lærreder, jf. bilag B punkt 9.

Det skal endvidere af beskrivelsen konkret fremgå, hvilke produkt- og ydelsestyper, dvs. hvilke af de 14 hovedproduktgrupper angivet i punkt II.2.4) og i udbudsbetingelsernes punkt 4, som leverancen omfatter.

Såfremt der er uklarheder i referencebeskrivelsen, vil det uklare forhold ikke indgå i vurderingen af referencen, jf. udbudsbetingelsernes punkt 7.3.1 og punkt 7.3.2.

2) Beløb:

Referencens samlede økonomiske volumen i DKK (i feltet ”Beløb”).

Referencen skal som minimum have en værdi af 50 000 DKK for at indgå i udvælgelsen, jf. punkt udbudsbetingelsernes 7.3.2.

3) Start- og slutdato:

Tidspunktet/tidspunkterne for levering (i felterne ”Startdato” og ”Slutdato”). Hvis en bestilling eksempelvis vedrører leveringer over flere dage, skal der som start-dato anføres første leveringsdag, og som slutdato anføres datoen, hvor den sidste levering/installation blev gennemført.

Referencen skal vedrøre en eller flere leverancer i henhold til én ordre/bestilling eller en leveringskontrakt, der er gennemført inden for de seneste 3 år før ansøgningsfristen.

4) Modtagere:

Kundens navn, herunder bør kontaktperson med tlf.nr. og e-mail fremgå (i feltet ”Modtagere”).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse soliditetsgraden fra seneste disponible regnskabsår.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens del IV, afsnit B.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium) eller såfremt ansøger i relation til oplysningerne baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), opgøres soliditetsgraden i seneste disponible regnskabsår som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent.

Det bemærkes, at ansøger/tilbudsgiver skal fremlægge følgende endelige dokumentation for økonomisk og finansiel formåen:

Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste samlede soliditetsgrad, herunder egenkapital og aktiver, fremgår.

Er tilbudsgiver en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal dokumentationen på samme vis afgives for hver af de økonomiske aktører i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på andre aktørers økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moderselskab, et søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentationen ligeledes afgives for disse aktører.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

Det er et minimumskrav, at ansøger/tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår skal have haft en samlet omsætning på minimum 100 mio. DKK. Såfremt ansøger/tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens/tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Det er et minimumskrav, at ansøger/tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår skal have haft en soliditetsgrad på minimum 20 %. Soliditetsgraden beregnes som ansøger/tilbudsgivers samlede egenkapitals værdi i forhold til ansøger/tilbudsgivers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100. Såfremt ansøger/tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes ansøger/tilbudsgivers soliditets-grad som ansøger/tilbudsgivers og disse andre enheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortier) beregnes soliditetsgraden som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent.

Ved seneste disponible regnskabsår forstås det årsregnskab, som er tilgængeligt for ansøger/tilbudsgiver på tidspunktet for fristen for anmodning om prækvalifikation.

Det bemærkes, at ansøger/tilbudsgiver skal fremlægge følgende endelige dokumentation for økonomisk og finansiel formåen:

I forhold til soliditetsgrad:

— Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste samlede soliditetsgrad, herunder egenkapital og aktiver, fremgår.

I forhold til virksomhedsomsætning:

— Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste virksomhedsomsætning fremgår.

Eller

— Såfremt virksomhedsomsætningen ikke fremgår af årsregnskabet, kan virksomhedsomsætningen dokumenteres via en erklæring på tro og love om, at den i ESPD’et anførte virksomheds-omsætning er korrekt, underskrevet af en tegningsberettiget hos tilbudsgiveren.

Er tilbudsgiver en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal dokumentationen på samme vis afgives for hver af de økonomiske aktører i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på andre aktørers økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moderselskab, et søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentationen ligeledes afgives for disse aktører.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I forlængelse af nærværende bekendtgørelse, punkt II.2.9):

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske efter en vurdering af, hvilke ansøgere der samlet set på tværs af deres fremsendte referencer (maksimalt 3 referencer) har de bredeste og mest relevante referencer. I denne vurdering vil der primært blive lagt vægt på bredden af referencerne, hvorved forstås antallet af hovedproduktgrupper dækket af referencerne.

Ved de bredeste og mest relevante referencer forstås de referencer, som samlet set på tværs af de fremsendte referencer omfatter flest produkter og ydelser fra de 14 hovedproduktgrupper angivet i skemaet i udbudsbetingelsernes punkt 7.3.2 og beskrevet nedenfor.

De 14 hovedproduktgrupper er dog ikke lige relevante; eksempelvis giver en reference, som omfatter projektorer, dobbelt så mange point som en reference vedrørende lydsystemer. I skemaet i udbudsbetingelsernes punkt 7.3.2 og forkortet form nedefor er angivet de 14 hovedprodukters vægt/point.

- Levering og installation af minimum én projektor (hovedproduktgruppe 1) - vægt/point 2

- Levering og installation af minimum én skærm (hovedproduktgruppe 2) - vægt/point 2

- Levering og installation af minimum ét interaktivt display med interaktiv software (hovedproduktgruppe 3) - vægt/point 2

- Levering af minimum ét lydsystem (hovedproduktgruppe 4) - vægt/point 1

- Levering af minimum ét produkt indenfor hovedproduktgruppe 5 online videomøder - vægt/point 1

- Levering og installation af minimum ét lærred (hovedproduktgruppe 6) - vægt/point 1

- Levering af minimum ét dokumentkamera (hovedproduktgruppe 7) - vægt/point 1

- Levering af minimum ét beslag eller én stander (hovedproduktgruppe 8) - vægt/point 1

- Levering og installation af minimum ét styringspanel (hovedproduktgruppe 9) - vægt/point 1

- Levering af et produkt under hovedproduktgruppe 10 trådløst præsentationsudstyr - vægt/point 1

- Levering af minimum et kabel (hovedproduktgruppe 11) - vægt/point 1

- Levering af minimum en switch, transmitter eller splitter (hovedproduktgruppe 12) - vægt/point 1

- Levering af minimum én laser, én kabelkrog eller én av-strømpe (hovedproduktgruppe 13) - vægt/point 1

- Levering af serviceydelser dvs. at referencen som minimum vedrører rådgivningsydelser omfattende totaløkonomiske tiltag eller rådgivningsydelser omfattende bæredygtige tiltag. (hovedproduktgruppe 14) - vægt/point 1

- Antal mulige point 17.

Hver ansøger vil på baggrund af vurderingen af dennes referencer blive tildelt ét samlet antal point på en skala fra 0-17 point alt efter, hvor mange og hvilke af de 14 hovedproduktgrupper angivet i skemaet i udbudsbetingelsernes punkt 7.3.2, som referencerne samlet dækker over. Angår flere af ansøgers referencer leveringer vedrørende samme hovedproduktgruppe, får ansøger kun point for hovedproduktgruppen én gang. Ansøger opnår således samme pointtildeling uanset, om ansøger afgiver en reference, der angår en given hovedproduktgruppe, eller 3 referencer, der angår denne hovedproduktgruppe. 17 point tildeles den ansøger, der har afgivet en ansøgning, som samlet set på tværs af de vurderede referencer omfatter de produkter og ydelser fra alle 14 hovedproduktgrupper angivet i skemaet i udbudsbetingelsernes punkt 7.3.2 og som således samlet har opnået 17 point.

0 point tildeles den ansøger, der har afgivet en ansøgning uden referencer, eller hvis referencer ikke opfylder kravene i udbudsbetingelsernes punkt 7.3.1.

Såfremt ovenstående evaluering af referencer grundet pointlighed ikke gør det muligt at begrænse antallet af ansøgere, som skal prækvalificeres, til maksimalt 7, fordi flere end 7 ansøgere har de 7 højeste pointscorer, vil udvælgelsen blandt de ansøgere, som grundet pointlighed konkurrerer om den/de sidste prækvalifikationspladser (syvendepladsen), blive foretaget på baggrund af højeste soliditetsgrad (uden decimalafrunding) – jo højere soliditetsgrad jo bedre.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er ingen mindstekrav til ansøgernes tekniske og faglige formåen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI. Tilsvarende hæfter en tilbudsgiver, som i sit tilbud i relation til økonomisk og finansiel formåen, baserer sig på andre enheders formåen, (kaldet ”støttende virksomheder”), f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse, såfremt kontrakten tildeles ansøger/tilbudsgiver.

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang.

Såfremt der i forbindelse med udførelse af leverancen er krav om særlig sikkerhedsgodkendelse til leverandørens medarbejdere, er kravene hertil angivet i kundens bestilling.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 199-481691
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/04/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 17/05/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens § § 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2. Der henvises til udbudsbetingelserne for yderligere oplysninger om udelukkelsesgrunde og eventuel »self-cleaning« samt udfyldelse af ESPD.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens del III, afsnit A, B og C, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 9.2.1.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis en ansøgning/et tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ansøger/tilbudsgiver skal være opmærksom på, at endelig dokumentation vedrørende udelukkelsesgrundene skal afleveres for ansøger/tilbudsgiver, alle deltagere i en sammenslutning (f.eks. alle konsortiedeltagere) og eventuelle støttende virksomheder, og at ingen af disse må være omfattet af udelukkelsesgrundene.

SKI tager forbehold for at iværksætte en procedure om selvrehabilitering (”self-cleaning”), såfremt dette er relevant.

Ad I.3): Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via SKI's udbudssystem Ethics.

Ad II.1.4): En ordregivende myndighed kan tegne abonnement hos SKI, og dermed blive kunder på SKI rammeaftaler. I bilag A.1 til rammeaftalen fremgår alle de abonnenter, der er parter på rammeaftalen, og kunderne er nærmere beskrevet i bilag A.

Ad II.1.5):

Rammeaftalens anslåede værdi er 258,7 mio. DKK. Den anslåede værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige skøn over rammeaftalens totale værdi på udbudstidspunktet. Skønnet omfatter naturlige usikkerheder og inddrager historiske data samt forventninger og antagelser om den fremtidige omsætning.

Der er en naturlig usikkerhed om rammeaftalens totale værdi hen over den samlede levetid på 4 år, inklusive muligheder for forlængelse, samt på tværs af alle kunderne på rammeaftalen. En særlig usikkerhedsfaktor i relation til rammeaftalens værdi er forbrugets store afhængighed af politiske beslutninger indenfor undervisningssektoren samt COVID-19’s indflydelse på behovet for AV-udstyr. Estimaterne er således forbundet med en væsentlig usikkerhedsmargin.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

Det bemærkes, at der i punkt II.1.5), er anført en værdi på 375 mio. DKK. Det er efter SKI’s vurdering den højst mulige omsætning på rammeaftalen, der ikke er klart usandsynlig. Jf. KFSTs notat af 13. november 2019, Vurdering af EU-Domstolens dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17, Autoritá [...], er det netop denne værdi, der skal fremgå af punkt II.1.5)”.

Ad II.1.6): Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler. Se herom i udbudsbetingelsernes punkt 3.

Ad IV.2.4): Fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan dog accepteres.

Vedr. udfyldelse, underskrift og aflevering af ESPD henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.1. Om endelig dokumentation i sin helhed henvises til i udbudsbetingelsernes punkt 16.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. § 7, stk. 5 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer). Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/03/2021

Send til en kollega

0.063