23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 065-165753
Offentliggjort
02.04.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Landsbyggefonden

Rammeaftale vedrørende udvikling af boligportalens huslejeregister


Landsbyggefonden

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Landsbyggefonden
CVR-nummer: 62475412
Postadresse: Studiestræde 50
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1554
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Juul
E-mail: hju@lbf.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.lbf.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5af3a5be-c92c-4dce-8845-546110d4b670/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5af3a5be-c92c-4dce-8845-546110d4b670/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5af3a5be-c92c-4dce-8845-546110d4b670/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende udvikling af boligportalens huslejeregister

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter en rammeaftale vedrørende etablering og efterfølgende drift og overvågning af IT-miljø for boligportalens huslejeregister, gennemførelse af et teknologiløft af den nuværende løsning samt etablering af en registreringsapp for boligportalens huslejeregister.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Boligportalens huslejeregister er oprindeligt etableret i 2013 blandt andet efter bestemmelserne i lov om almene boliger. Der skal nu foretages en opgradering af IT-miljøet og af løsningen som helhed. Det er de almene boligorganisationer, der indberetter oplysninger til boligportalens huslejeregister, som drives af Landsbyggefonden i samarbejde med eksterne parter. Oplysningerne anvendes blandt andet på danmarkbolig.dk af Udbetaling Danmark i boligstøttesammenhænge samt til intern og ekstern statistik.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Leverancebeskrivelse / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde og organisering / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Test og prøver / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil udvælge 5 ansøgere, der opfordres til at deltage i tilbudsfasen blandt de ansøgere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, og som opfylder de fastsatte mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet, jf. udbudsbekendtgørelsens del II.2.9) og ESPD'ets del V.

Hvis der er flere egnede ansøgere end 5, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, og som opfylder de fastsatte mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet, vil ordregiver udvælge de 5 ansøgere, der inviteres til at afgive tilbud, på grundlag af en vurdering af hvilke ansøgere, der baseret på karakteren, størrelsen og kompleksiteten af den udbudte opgave, har de mest relevante og sammenlignelige referencer.

Ved sammenlignelige referencer forstås referencer, der omfatter etablering, drift og overvågning af IT-løsninger, udvikling af app med integration til ERP løsninger, samt opgradering inkl. teknologiskifte på eksisterende løsning.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Den økonomiske og finansielle formåen vurderes på baggrund af oplysninger om den økonomiske aktørs samlede årsomsætning samt soliditetsgrad for de seneste 3 års disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes i procent som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver.

Hvis tilbudsgiver udgør et konsortium, foretages vurderingen af tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen som en samlet vurdering. Samtlige deltagere i konsortiet skal udfylde et selvstændigt ESPD.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheder, foretages vurderingen af tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen som en samlet vurdering. Der skal udfyldes særskilt ESPD for de enheder, som ansøger baserer sig på. ESPD fra støttende virksomheder skal være underskrevet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at tilbudsgiver vurderes som egnet til opgaven, skal følgende mindstekrav være opfyldt:

Ansøger skal have en gennemsnitlig årsomsætning på minimum 30 mio. DKK i de seneste 3 disponible regnskabsår, samt en gennemsnitlig soliditetsgrad på 10 % i de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Den tekniske og faglige formåen vurderes på baggrund af referenceliste vedrørende lignende opgaver som den udbudte, inden for de seneste 3 år.

Ved ”lignende opgaver” forstås opgaver, der omfatter etablering, drift og overvågning af IT-løsninger, udvikling af APP med integration til ERP løsninger, samt opgradering inkl. teknologiskifte.

Referencelisten skal indeholde følgende oplysninger:

— Kundens navn

— Opgavens indhold og størrelse

— Beskrivelse af hvilken ydelse tilbudsgiver har leveret på opgaven

— Tidsperiode for opgavens udførelse.

Hvis tilbudsgiver udgør et konsortium, foretages vurderingen af tilbudsgivers faglige og tekniske formåen som en samlet vurdering. Samtlige deltagere i konsortiet skal udfylde et selvstændigt ESPD.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheder, foretages vurderingen af tilbudsgivers faglige og tekniske formåen som en samlet vurdering. Der skal udfyldes særskilt ESPD for de enheder, som ansøger baserer sig på. ESPDer fra støttende enheder skal være underskrevet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at tilbudsgiver vurderes som egnet til opgaven, skal følgende mindstekrav være opfyldt:

Ansøger skal kunne angive mindst 2 referencer vedrørende opgaver af samme eller lignende art inden for de seneste 3 år.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/04/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 07/05/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøgning om prækvalifikation skal ske ved indsendelse af ESPD-dokumentet. En ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136.

Udbudsproceduren gennemføres ved brug af Ethics. Al kommunikation skal foregå via Ethics, og ansøgninger og tilbud kan alene afleveres via iEthics.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter at ordregiver har underrettet ansøgerne om resultatet af prækvalifikationen. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Klage over udbud i øvrigt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået rammeaftalen. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte tilbudsgivere om tildeling af rammeaftalen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/03/2021

Send til en kollega

0.063