23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 069-175848
Offentliggjort
09.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Gentofte Kommune

Udbud af elektronisk nøglesystem


Gentofte Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gentofte Kommune
CVR-nummer: 19438414
Postadresse: Bernstorffsvej 161
By: Charlottenlund
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2920
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Lange Slavensky
E-mail: rls@nplaw.dk
Telefon: +45 21788879
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/73f78ca2-bc66-45e7-8636-96ec5b7f23e9/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/73f78ca2-bc66-45e7-8636-96ec5b7f23e9/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/73f78ca2-bc66-45e7-8636-96ec5b7f23e9/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/73f78ca2-bc66-45e7-8636-96ec5b7f23e9/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af elektronisk nøglesystem

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Gentofte Kommune udbyder herved kontrakt om elektronisk låse-/adgangssystem til hjemmeboende borgere i kommunen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der er tale om et genudbud. Gentofte Kommune ønsker at anskaffe et elektronisk webbaseret nøglesystem til håndtering af nøgler til borgeres hjem.

Kontrakten omfatter levering og implementering af et elektronisk webbaseret nøglesystem med eventuelle enkelte tilpasninger herunder elektroniske nøglelåse, og derudover vedligehold, support og uddannelse.

Målgruppen er borgere, der modtager hjemmehjælp og /eller hjemmesygepleje fra Gentofte Kommune, og som ikke selv er i stand til at åbne døren samt borgere der har et nødkalds anlæg installeret fra Gentofte Kommune.

Systemet skal gøre det muligt for kommunens ansatte og samarbejdspartnere at tilgå udvalgte borgeres hjem via elektroniske nøgler, i stedet for fysiske nøgler. Borgere selv samt pårørende skal fortsat kunne benytte deres fysiske nøgler.

OBS: Tidligere udbud med udbudsbekendtgørelse 2020/S 173-418245 er annulleret. Der er ændret mindre uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet i forbindelse med dette genudbud.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 65 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2021
Slut: 31/05/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 4 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

I aftaleperioden har ordregiver option på følgende:

— Drifts option

— Option på anfordringsgaranti.

For nærmere beskrivelse af optionerne henvises til udbudsmaterialet.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I ESPD skal følgende være oplyst:

Under fanebladet ”Udvælgelse”:

- Følgende nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår

- Årsomsætning, ESPD, del IV, rubrikken ”Samlet årsomsætning”

- Årsomsætning inden for det forretningsområde, der er omfattet af kontrakten, ESPD, del IV, rubrikken ”Specifik årsomsætning”

- Egenkapital, ESPD, del IV, rubrikken ”Finansielle nøgletal”, soliditetsgrad, ESPD, del IV, rubrikken ”Finansielle nøgletal”.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

­- Tilbudsgiver skal kunne påvise en gennemsnitlig omsætning på minimum 4 mio. DKK indenfor det område, der er omfattet af kontrakten, indenfor de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

­- Tilbudsgiver skal kunne påvise, at egenkapitalen gennemsnitligt har været positiv de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

­- Tilbudsgiver skal kunne påvise, at denne har haft en soliditetsgrad på mindst 25 % i gennemsnit i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I ESPD skal følgende være oplyst:

Under fanebladet ”Udvælgelse”:

- Liste over de betydeligste kontrakter af lignende eller tilsvarende karakter, tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af:

- en karakteristik af kontrakten (feltet ”Beskrivelse”),

- den årlige omsætning på kontrakten i DKK ekskl. moms (feltet ”Beløb”),

- kontraktforholdets start- og sluttidspunkt (felterne ”Startdato” og ”Slutdato”)

- navnet på den offentlige eller private kunde (feltet ”Modtagere”), i ESPD, del IV.C, rubrikken ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

­- Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers referencer ikke er ældre end 3 år ved tilbudsafgivelse samt omfatter mindst 3 aftaler indenfor det område, der er omfattet af kontrakter med kommuner, og at mindst 2 af aftalerne har en årlig omsætning på mindst 2 mio. DKK.

— Det er et minimumskrav, at en af tilbudsgivers anførte referencer omfatter en beskrivelse af implementerings- og driftserfaring fra det område, der er omfattet af kontrakten.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Aftalens løbeperiode på 10 år er dels begrundet i, at indkøbet af det elektroniske nøglesystem har en afskrivningsperiode, der er længere end fire år og dels, at Ordregiver har behov for at anvende det samme elektroniske nøglesystem, da tilslutning af borgere sker over en længere periode, og Kommunens medarbejdere skal kunne anvende det samme system hos alle borgere.

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 173-418245
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/05/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD til foreløbig dokumentation i relation til, om tilbudsgiver skal udelukkes fra at deltage i udbudsproceduren, og om tilbudsgiver er egnet til at varetage den udbudte kontrakt.

ESPD udfyldes direkte i Ethics. ESPD egnethedsskema er således en integreret del af Ethics.

I ESPD skal foruden oplysningerne angivet under pkt. III.1.2) og III.1.3) følgende være oplyst:

Under fanebladet ”Procedure”:

- Alle felter under overskriften ”Oplysninger om den økonomiske aktør”, ESPD del II.A

- Alle felter under overskriften ”Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter”, ESPD del II.B

- Alle felter under overskriften ”Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet”, ESPD del II.C

- Alle felter under overskriften ”Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på”, ESPD del II.D.

Under fanebladet ”Udelukkelse”:

- Alle felter under overskriften ”Grunde vedrørende straffedomme”, ESPD del III.A

- Alle felter under overskriften ”Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger”, ESPD del III.B

- Alle felter under overskriften ”Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelse af erhvervet”, ESPD del III.C.

Yderligere vejledning til udfyldelse af ESPD fremgår af udbudsbetingelserne.

Ordregiver vil udelukke tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136.

Ordregiver vil endvidere udelukke tilbudsgiver:

- hvis tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiveren er hjemmehørende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).

- hvis tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 7).

Hvis ordregiver på baggrund af oplysningerne i ESPD eller ud fra øvrige omstændigheder vurderer, at tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af ovennævnte udelukkelsesgrunde, vil ordregiver meddele tilbudsgiver dette og fastsætte en frist for tilbudsgiver til at dokumentere, at tilbudsgiver alligevel er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Ordregiver vil ikke udelukke en tilbudsgiver, der inden for den fastsatte frist fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/04/2021

Send til en kollega

0.032