23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 072-184432
Offentliggjort
14.04.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Landbrugsstyrelsen

Vindere

(14.04.2021)
Formpipe Software A/S
Laustrupvej 1
2750 Ballerup

Kontrakt om support og vedligeholdelse af TAP- standardprogrammel

(30.04.2021)
Formpipe Software A/S
2750 Ballerup

Kontrakt om support og vedligeholdelse af TAP- standardprogrammel


Landbrugsstyrelsen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Landbrugsstyrelsen
CVR-nummer: 20814616
Postadresse: Nyropsgade 30
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Kontaktperson: Jeppe Jensen
E-mail: kiu@lbst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://lbst.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om support og vedligeholdelse af TAP- standardprogrammel

Sagsnr.: Kontrakt om support og vedligeholdelse af TAP- standardprogrammel.
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Bekendtgørelsen vedrører en kontrakt om support og vedligeholdelse af TAP- standardprogrammel, som Landbrugsstyrelsen påtænker at indgå.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Bekendtgørelsen vedrører en kontrakt vedrørende support og vedligeholdelse af TAP- standardprogrammel, som indgår i Landbrugsstyrelsens samlede it-system til tilskudsadministration. Som en del af ydelserne vil der tillige blive foretaget modernisering af systemet. Ydelserne leveres efter bestilling af Landbrugsstyrelsen. Der henvises i øvrigt til bilag D1.

Kontrakten løber fra januar 2022 og indtil 30. juni 2023.

Landbrugsstyrelsen iværksætter snarest muligt et udbud, hvor ydelserne i relation til TAP-Standardprogrammel konkurrenceudsættes. Der vil således i kontraktens løbetid blive fundet den leverandør, der fremadrettet skal levere de pågældende ydelser til Landbrugsstyrelsen. Dette er muliggjort ved, at Landbrugsstyrelsen på sigt erhverver de nødvendige rettigheder til TAP-standardprogrammel til at udbyde ydelserne og herved sikre mest mulig konkurrence.

Forberedelsen af udbuddet igangsættes snarest muligt, og udbuddet forventes offentliggjort primo 2022.

Ydelserne under kontrakten skal samtidig medvirke til at understøtte, at ydelserne kan bringes i udbud, dels gennem en stabilisering af systemet og dels gennem support og vedligehold indtil den kommende leverandør kan overtage ydelserne fuldt ud. Leverandøren skal tillige bidrage med de nødvendige overgangsydelser i relation til den kommende leverandør.

Det samlede beløb for kontrakten kendes ikke, da ydelserne leveres efter behov og bestilling, men det er forventningen, at der bestilles ydelser i forhold til support og vedligeholdelse samt modernisering af TAP- standardprogrammel til en værdi af ca. 20-25. mio. DKK.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele kontrakten direkte og ikke datoen for kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Forklaring:

Formpipe Software A/S har den eksklusive ophavsret til TAP-standardprogrammellet. Formpipe Software A/S har på nuværende tidspunkt hverken givet nogen anden adgang til kildekoden eller ret til at foretage ændringer i TAP-standardprogrammellet. Det indebærer, at Landbrugsstyrelsen kun kan købe support og vedligeholdelse samt systemmodernisering, der nødvendiggør ændringer i TAP-standardprogrammellet og/eller fordrer adgang til kildekoden, hos Formpipe Software A/S.

Landbrugsstyrelsen har i den forbindelse til hensigt at indgå aftale med Formpipe A/S om på sigt at opnå rettigheder til at foretage ændringer, vedligeholdelse og videreudvikling af TAP-standardprogrammellet, der muliggør, at der snarest muligt kan ske en konkurrenceudsættelse af support og vedligeholdelsen af TAP-Standardprogrammel. Aftalen angående rettighederne er imidlertid betinget af indgåelsen af denne kontrakt, og det er ikke muligt at indgå aftalen om rettighederne til TAP-standardprogrammel uden samtidig at indgå kontrakten om support og vedligeholdelse af TAP- standardprogrammel. De 2 aftaler er således indbyrdes forbundne og kan alene indgås med Formpipe Software A/S på grund af beskyttelsen af de eksklusive rettigheder, som Formpipe Software A/S har. Landbrugsstyrelsen vurderer derudover, at der ikke findes et rimeligt alternativ, og at den manglende konkurrence ikke er et resultat af en kunstig indskrænkning af udbudsvilkårene.

På den baggrund har Landbrugsstyrelsen vurderet, at den påtænkte kontrakt om support og vedligeholdelse af TAP-Standardprogrammel kan indgås med Formpipe Software A/S uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i medfør af udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 3. Der gælder følgende 3 overordnede forudsætninger for den påtænkte kontrakt:

1) Landbrugsstyrelsen vil kun anmode Formpipe Software A/S om at yde support og/eller foretage vedligeholdelse eller systemmodernisering, såfremt Landbrugsstyrelsen vurderer, dels at ydelserne er nødvendige, dels at ydelserne fordrer adgang til kildekoden og/eller nødvendiggør ændringer i TAP-programmellet.

2) Formpipe Software A/S skal ved enhver anmodning fra Landbrugsstyrelsen vurdere, hvorvidt Landbrugsstyrelsens udfordring kun kan løses på grundlag af indsigt i kildekoden, og/eller ved at der foretages ændringer i TAP-standardprogrammellet. Hvis Landbrugsstyrelsens udfordring kan løses på anden måde, skal Formpipe Software A/S oplyse Landbrugsstyrelsen herom. Formpipe Software A/S må udelukkende yde support og foretage vedligeholdelse eller systemmodernisering, såfremt Landbrugsstyrelsens udfordring i forhold til TAP-standardprogrammellet kun kan løses på grundlag af indsigt i kildekoden, og/eller ved at der foretages ændringer i TAP-standardprogrammellet.

3) Når Formpipe Software A/S yder support og foretager vedligeholdelse eller systemmodernisering, skal Formpipe Software A/S påse, at TAP-standardprogrammellet ikke udvides mere end absolut nødvendigt.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
26/03/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Formpipe Software A/S
CVR-nummer: 86631628
Postadresse: Laustrupvej 1
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Landbrugsstyrelsen følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/04/2021

Send til en kollega

0.062