23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 074-188197
Offentliggjort
16.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fællesindkøb Fyn

EU-udbud 2021: Genudbud af levering af vask og leje af linned


Fællesindkøb Fyn

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fællesindkøb Fyn
CVR-nummer: 29188645
Postadresse: Faaborgvej 19
By: Gislev
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5854
Land: Danmark
Kontaktperson: Thania Vexlund Thomsen
E-mail: tthom@fmk.dk
Telefon: +45 72531139
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/153949445.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.indkobfyn.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faaborg-Midtfyn Kommune
By: Ringe
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: fmk@fmk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmk.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Langeland Kommune
By: Rudkøbing
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: post@langelandkommune.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.langelandkommune.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kerteminde Kommune
By: Kerteminde
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
E-mail: kommune@kerteminde.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kerteminde.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/153949445.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/153949445.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud 2021: Genudbud af levering af vask og leje af linned

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af vask og leje af linned til plejecentre og plejehjem, der fremgår på de oplistede steder i udbudsmaterialet til følgende ordregivende kommuner:

— Faaborg-Midtfyn Kommune

— Kerteminde Kommune

— Langeland Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98311000 Afhentning af vasketøj
98312000 Tekstilrensning
98315000 Strygning, rulning og presning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af vask og leje af linned til plejecentre og plejehjem, der fremgår på de oplistede steder i udbudsmaterialet til følgende ordregivende kommuner:

— Faaborg-Midtfyn Kommune

— Kerteminde Kommune

— Langeland Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Sortiment / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Levering og service / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Seneste 2 årsregnskaber med blank revisorpåtegning.

- Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Seneste 2 årsregnskaber med blank revisorpåtegning.

- Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Oplyse om minimum 2 sammenlignelige leverancer, med hvem tilbudsgiver har en igangværende kontrakt eller en kontrakt, der er afsluttet inden for de sidste 2 år, fra tidspunkt for tilbudsafgivelse.

Med sammenlignelige referencer menes referencer til hvem tilbudsgiver har leveret samme ydelser, som ydelserne på den udbudte kontrakt, og hvor volumen på årsbasis er ca. den samme (eller højere) som på den udbudte kontrakt.

Følgende oplyses for hver reference:

- Kundens navn, telefonnr. og e-mail

- Opgavens omfang / ydelsens hovedelementer

- Kontraktperiode

- Årlig kontraktværdi.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Oplyse om minimum 2 sammenlignelige leverancer, med hvem tilbudsgiver har en igangværende kontrakt eller en kontrakt, der er afsluttet inden for de sidste 2 år, fra tidspunkt for tilbudsafgivelse.

Med sammenlignelige referencer menes referencer til hvem tilbudsgiver har leveret samme ydelser, som ydelserne på den udbudte kontrakt, og hvor volumen på årsbasis er ca. den samme (eller højere) som på den udbudte kontrakt.

Følgende oplyses for hver reference:

- Kundens navn, telefonnr. og e-mail

- Opgavens omfang / ydelsens hovedelementer

- Kontraktperiode

- Årlig kontraktværdi.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/05/2021
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Tilbuddene åbnes elektronisk via Mercell efter tilbudsfristen udløb. Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbuddene åbnes elektronisk via Mercell efter tilbudsfristen udløb. Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Bemærk at der i forbindelse med udbuddet skal fremsendes vareprøver til brug for afprøvning.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/04/2021

Send til en kollega

0.047