23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 077-197233
Offentliggjort
21.04.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Nordjylland

Vindere

(21.04.2021)
Logit IQ A/S
Diplomvej 381
2800 Kgs. Lyngby

Facility Monitoring System


Region Nordjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Buus-Andersen
E-mail: mbu@rn.dk
Telefon: +45 21596653
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Facility Monitoring System

Sagsnr.: L178 Monitoreringssystem
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38341500 Apparatur til monitorering af kontamination
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Nordjylland v/Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) har efter gennemført markedsdialog til hensigt at indgå kontrakt med Logit IQ vedr. levering af et Facility Monitoring System (FMS). Leverandøren kan levere en komplet systemleverance, som et lukket stand-alone system uden integration til andre platforme. Løsningen er baseret på en velafprøvet teknologi med flere referencer, hvor tilsvarende systemer er i drift.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland v/Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) har efter gennemført markedsdialog til hensigt at indgå kontrakt med Logit IQ vedr. levering af et Facility Monitoring System (FMS). Leverandøren kan levere en komplet systemleverance, som et lukket stand-alone system uden integration til andre platforme. Løsningen er baseret på en velafprøvet teknologi med flere referencer, hvor tilsvarende systemer er i drift.

Systemet kan overvåge, monitorere, opsamle og lagre data fra diverse sensorer, som skal anvendes i såvel klassificerede som ikke-klassificerede områder. Systemet skal derfor også kunne håndtere alle relevante krav fra forskellige myndigheder, som fx krav fra Lægemiddelstyrelsen, Statens Institut for Strålehygiejne og Fødevarestyrelsen. Det er således et krav, at systemet opfylder EU´s GMP Annex 01, EU GMP Annex 11 Computerised System samt ISPE GAMP 5 (software), og i forbindelse hermed er det et krav, at leverandøren kan bistå med udarbejdelsen af det påkrævede kvalificeringsmateriale (SAT, IQ/OQ, baseline, funktionsspecifikation m.v.), som tager afsæt i hospitalets kravspecifikation (URS).

Systemet skal kunne håndtere individuelle brugerrettigheder, og således opdeles til forskellige brugergrupper, som hver kun har adgang til deres data/alarmer, grænseværdier mv. Systemet skal kunne generere rapporter til dokumentation for, at produktion er udført under opfyldelse af de krævede forhold, ud fra foruddefinerede grænseværdier, samt foretage logning af data, alarmer, advarsler, meddelelser og ændring af parametre.

Den samlede systemleverance omfatter bl.a.:

- Overvågning, opsamling og lagring af data fra hårdt-fortrådede sensorer til regionens virtuelle servere. Overførsel af data sker via busbaseret system via PDS-stik ved målepunktet eller i rummet, ligesom kommunikation sker via hospitalets interne IT-infrastruktur.

- Et hovedsystem der er implementeret i Region Nordjyllands datacenter, hvorfra overvågning af lokationen er tilkoblet. Systemet er forberedt for backup/image-kopiering via regionens centrale serversystem.

- Sensorer til registrering af: Trykforhold, differenstryk mellem rum og nulpunktsreference, relativ fugtighed, radioaktivitet, flow, partikelmåling, temperatur i rum og enheder (køl, frys, varme), koncentration af O2 og CO2 i gasser samt evt. fejlalarmer fra kritisk udstyr.

- Registrering af differenstryk baseret på beregnet værdi mellem transmittere, som måler mellem rum og en fælles reference. Komplet system med trykslanger mellem rum og tryktransmittere.

- Grøn/rød indikator for signal om ingen relevante alarmer eller relevante alarmer for rummet.

- Brugerbestemt adgang

- Kalibrering

- Rapportgenerering

- Visning og print af historiske trend-kurver

- Projektering og programmering af systemleverancen

- Kvalificeringsmateriale iht. GMP-krav og URS

- Levering og installation.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Systemet kan overvåge, monitorere, opsamle og lagre data fra diverse sensorer, som skal anvendes i såvel klassificerede som ikke-klassificerede områder. Systemet skal derfor også kunne håndtere alle relevante krav fra forskellige myndigheder, som fx krav fra Lægemiddelstyrelsen, Statens Institut for Strålehygiejne og Fødevarestyrelsen. Det er således et krav, at systemet opfylder EU´s GMP Annex 01, EU GMP Annex 11 Computerised System samt ISPE GAMP 5 (software), og i forbindelse hermed er det et krav, at leverandøren kan bistå med udarbejdelsen af det påkrævede kvalificeringsmateriale (SAT, IQ/OQ, baseline, funktionsspecifikation m.v.), som tager afsæt i hospitalets kravspecifikation (URS).

Systemet skal kunne håndtere individuelle brugerrettigheder, og således opdeles til forskellige brugergrupper, som hver kun har adgang til deres data/alarmer, grænseværdier mv. Systemet skal kunne generere rapporter til dokumentation for, at produktion er udført under opfyldelse af de krævede forhold, ud fra foruddefinerede grænseværdier, samt foretage logning af data, alarmer, advarsler, meddelelser og ændring af parametre.

Den samlede systemleverance omfatter bl.a.:

- Overvågning, opsamling og lagring af data fra hårdt-fortrådede sensorer til regionens virtuelle servere. Overførsel af data sker via busbaseret system via PDS-stik ved målepunktet eller i rummet, ligesom kommunikation sker via hospitalets interne IT-infrastruktur.

- Et hovedsystem der er implementeret i Region Nordjyllands datacenter, hvorfra overvågning af lokationen er tilkoblet. Systemet er forberedt for backup/image-kopiering via regionens centrale serversystem.

- Sensorer til registrering af: Trykforhold, differenstryk mellem rum og nulpunktsreference, relativ fugtighed, radioaktivitet, flow, partikelmåling, temperatur i rum og enheder (køl, frys, varme), koncentration af O2 og CO2 i gasser samt evt. fejlalarmer fra kritisk udstyr.

- Registrering af differenstryk baseret på beregnet værdi mellem transmittere, som måler mellem rum og en fælles reference. Komplet system med trykslanger mellem rum og tryktransmittere.

- Grøn/rød indikator for signal om ingen relevante alarmer eller relevante alarmer for rummet.

- Brugerbestemt adgang

- Kalibrering

- Rapportgenerering

- Visning og print af historiske trend-kurver

- Projektering og programmering af systemleverancen

- Kvalificeringsmateriale iht. GMP-krav og URS

- Levering og installation.

Region Nordjylland vurderer på baggrund af udført markedsdialog at der kun er én leverandør der kan imødekomme udstyr der opfylder de ovennævnte behov. Af tekniske årsager tildeles kontrakten derfor uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsloven § 80, stk. 3. nr. 2 på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager.

Kontrakten vil først blive indgået efter udløb af standstill på 10 kalenderdage regnet fra den dag hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
16/04/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Logit IQ A/S
Postadresse: Diplomvej 381
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

- Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

- Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

- Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

- Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

- Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

- Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

- Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/04/2021

Send til en kollega

0.032