23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 079-200156
Offentliggjort
23.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Tablets (2. Genudbud)


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Tanja Haas
E-mail: Tah@ski.dk
Telefon: +45 20851433
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/72bbd327-b804-4215-b6a9-48c01fc9b0ac/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/72bbd327-b804-4215-b6a9-48c01fc9b0ac/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/72bbd327-b804-4215-b6a9-48c01fc9b0ac/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tablets (2. Genudbud)

Sagsnr.: 50.43
II.1.2) Hoved-CPV-kode
30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalens sortiment omfatter produktkategorierne ”Tablets”, ”Tilbehør” (til tablets) og ”Serviceydelser” (til tablets). Formålet med udbuddet er at sikre, at SKI’s kunder kan foretage indkøb ved anvendelse af rammeaftalen for derigennem at få afløftet deres udbudsforpligtelse. Derudover er hensigten at sikre en kommerciel attraktiv rammeaftale, som lever op til kundernes forventninger og indkøbsbehov, og som er nem at anvende. Rammeaftalen skal dække behovet for indkøb af tablets samt tilknyttet tilbehør og serviceydelser.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 657 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30237200 Tilbehør til datamater
30237400 Tilbehør til dataindlæsning
48781000 Programpakke til systemadministration
48790000 Programpakke til versionskontrol
30213200 Tabletcomputere
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen er en centralt koordineret aftale, jf. cirkulære om indkøb i staten § 2, og retter sig mod hele staten, kommunerne, regionerne og de øvrige offentlige ordregivere, der har valgt at bruge aftalen, når de har behov for at anskaffe tablets til administrativt/kontorbrug eller til undervisningsbrug. Administrativt/kontorbrug omfatter brug af de ansatte, frivillige og politisk valgte hos kunderne på rammeaftalen, i forbindelse med udførelse af deres arbejdsopgaver for kunden. Dette omfatter alle dele af den offentlige forvaltning, herunder ansatte, der udfører praktiske arbejdsopgaver, som f.eks. hjemmeplejen. Undervisningsbrug omfatter brug af elever/studerende ved de undervisningsinstitutioner, der kan bruge rammeaftalen, i forbindelse med deres undervisningsforløb ved uddannelsesinstitutionen. Rammeaftalen tildeles en enkelt leverandør, da kunderne har behov for en simpel struktur ift. indkøb og servicering af produkterne, jf. endvidere udbudsbetingelsernes pkt. 3.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Sortiment / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 80 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 657 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Den samlede maksimale varighed af rammeaftalen er således 48 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles mindstekrav til gennemsnitlig årlig omsætning, og gennemsnitlig årlig soliditetsgrad.

Beskrivelsen af mindstekravene fremgår af næste tekstafsnit og udbudsbetingelsernes punkt 7.2.1.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver over de 3 seneste disponible regnskabsår har haft en gennemsnitlig årlig omsætning på 250 mio. DKK eller derover.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen, foretages beregningen af den gennemsnitlige årlige omsætning ud fra summen af tilbudsgivers og disse andre enheders årlige omsætninger.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortier) foretages beregningen af den gennemsnitlige årlige omsætning ud fra summen af deltagernes årlige omsætninger.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver over de 3 seneste disponible regnskabsår har haft en gennemsnitlig soliditetsgrad på 20 % eller derover.

Soliditetsgraden for de enkelte regnskabsår beregnes i procent ved værdien af tilbudsgivers samlede

egenkapital i forhold til værdien af tilbudsgivers samlede aktiver. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen, foretages beregningen ud fra summen af tilbudsgivers og disse andre enheders egenkapitals værdi i forhold til summen af deres aktivers værdi.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortier) foretages beregningen ud fra summen af

deltagernes egenkapitals værdi i forhold til summen af deltagernes aktivers værdi.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles mindstekrav til gennemførte leveringer af tablets. Beskrivelsen af mindstekravet fremgår af næste tekstafsnit og udbudsbetingelsernes punkt 7.2.2.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver fremlægger 3 referencer på konkrete leverancer, der hver især omfatter bestilling og levering af mindst 50 stk. tablets inden for de seneste 3 år fra tilbudsfristen.

Leverancen kan være leveret i én samlet levering, eller i flere delleveringer, men den skal være udført i henhold til én og samme bestilling på mindst 50 stk. tablets.

Én reference skal omfatte hele eller dele af en konkret leverance under én kontrakt. Én reference kan således ikke omfatte flere kontrakter, uanset om modtageren er den samme. Da én reference skal omfatte en konkret leverance, kan referencen ikke omfatte en rammeaftale. Én reference kan dog godt omfatte hele eller dele af en konkret leverance under én kontrakt, der er baseret på en rammeaftale. Kontrakten, som leverancen er udført i henhold til, kan være startet tidligere end 3 år før tilbudsfristen og/eller løbe videre efter tilbudsfristen, men der kan alene lægges vægt på de dele af leverancen, der er udført inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen. Referencen skal derfor alene beskrive og angive værdien for de dele af leverancen, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen, uanset om kontrakten er startet før og/eller løber videre efter denne periode.

Såfremt tilbudsgiver angiver en reference på en leverance, hvor kontrakten er startet tidligere end 3 år før tilbudsfristen og/eller løber videre efter tilbudsfristen, står tilbudsgiver inde for ved sin erklæring i ESPD’et, at der alene er beskrevet og angivet værdi for de dele af leverancen, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI. Tilsvarende hæfter en tilbudsgiver, som i sit tilbud i relation til økonomisk og finansiel formåen, baserer sig på andre enheders formåen (kaldet ”støttende virksomheder”) f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse, såfremt kontrakten tildeles tilbudsgiver. I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang. I forbindelse med udførelse af konkrete leverancer kan der være krav om særlig sikkerhedsgodkendelse til leverandørens medarbejdere.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/05/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/05/2021
Tidspunkt: 13:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens § § 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2. Der henvises til udbudsbetingelserne for yderligere oplysninger om udelukkelsesgrunde og eventuel »self-cleaning« samt udfyldelse af ESPD. Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens del III, afsnit A, B og C, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2. En sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal afgive tilbud under iagttagelse af konkurrencereglerne, herunder i relation til forbuddet om karteldannelse. Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis et tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets krav. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at endelig dokumentation vedrørende udelukkelsesgrundene skal afleveres for tilbudsgiver, alle deltagere i en sammenslutning (f.eks. alle konsortiedeltagere) og eventuelle støttende virksomheder, og at ingen af disse må være omfattet af udelukkelsesgrundene. SKI tager forbehold for at iværksætte en procedure om selvrehabilitering (”self-cleaning”), såfremt dette er relevant.

Ad I.3): Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via SKI's udbudssystem Ethics.

Ad II.1.4): SKI er en indkøbscentral og rammeaftalen omfatter flere offentlige ordregivere, der er kunder på rammeaftalen. I rammeaftalens bilag A og det tilhørende excelark er kunderne nærmere beskrevet. Ad II.1.5) og II.2.6): Rammeaftalens anslåede værdi er 486 mio. DKK. Den anslåede værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige skøn over rammeaftalens totale værdi på udbudstidspunktet. Skønnet omfatter naturlige usikkerheder og inddrager historiske data samt forventninger og antagelser om den fremtidige omsætning. Der er en naturlig usikkerhed om rammeaftalens totale værdi hen over den samlede levetid på 4 år, inklusive muligheder for forlængelse, samt på tværs af alle kunderne på rammeaftalen. Som særlig usikkerhedsfaktor i relation til rammeaftalens værdi kan nævnes usikkerheden om den generelle efterspørgsel af specifikke it-produkter i det offentlige og navnlig undervisningssektoren, ikke mindst i lyset af de praktiske og økonomiske konsekvenser af covid-19, som kan få betydning for de økonomiske rammer og efterspørgslen i de kommende år. Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning. Det bemærkes, at der i punkt II.1.5) og II.2.6), er anført en værdi på 657 mio. DKK. Det er efter SKI’s vurdering den højst mulige omsætning på rammeaftalen, der ikke er klart usandsynlig. Jf. KFSTs notat af 13. november 2019, vurdering af EU-Domstolens dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17, Autoritá [...], er det netop denne værdi, der skal fremgå af punkt II.1.5).

Vedr. udfyldelse og aflevering af ESPD henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2. Om endelig dokumentation i sin helhed henvises til i udbudsbetingelsernes punkt 16. Ad IV.2.4): Fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan dog accepteres.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/04/2021

Send til en kollega

0.047