23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 082-210737
Offentliggjort
28.04.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
25.05.2021 Kl. 14:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/154538978.aspx

Udbyder

Københavns Kommune

Opdateringer

Annullering
(16.07.2021)

Københavns Kommune har besluttet at annullere Udbud af rammeaftale om personalesikringsalarmer, med udbudsbekendtgørelsesnummer 2021/S 082-210737 offentliggjort i EU-tidende den 28. april 2021. Annullationen er foranlediget af, at ordregiver har konstateret fejl i den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse samt i ordregivers behov for at foretage mindre ændringer i udbudsmaterialet, som samlet set vil kunne betragtes som ændringer i grundlæggende elementer, og dermed ikke vil kunne ændres i som led i forhandlingerne, jf. udbudslovens § 66, stk. 5.

Rammeaftale om personalesikringsalarmer


Københavns Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Orion D. Madsen
E-mail: k75r@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/154538978.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/154538978.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/154538978.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rammeaftale om personalesikringsalarmer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35121700 Alarmsystemer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Københavns Kommune ønsker en rammeaftale der muliggør anskaffelse af personalesikringsalarmudstyr til kommunens lokationer.

Der er på kommunens lokationer flere forskellige behov og dette afspejles i bredden af det sortiment som efterspørges ved udbud af nærværende rammeaftale. Det efterspurgte sortiment skal således både muliggøre løbende anskaffelser af helstøbte personalesikringsløsninger som kan understøtte behovet for personalesikring på de enkelte lokationer, samt løbende tilkøb af reservedele, komponenter og serviceydelser, og andre ydelser der står i naturlig forbindelse hermed.

Tryk her https://permalink.mercell.com/154538978.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 61 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48000000 Programpakker og informationssystemer
48210000 Programpakke til netværk
48421000 Programpakke til administration af faciliteter
79711000 Alarm-overvågningstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Københavns Kommune ønsker en rammeaftale der muliggør anskaffelse af personalesikringsalarmudstyr til kommunens lokationer.

Der er på kommunens lokationer flere forskellige behov og dette afspejles i bredden af det sortiment som efterspørges ved udbud af nærværende rammeaftale. Det efterspurgte sortiment skal således både muliggøre løbende anskaffelser af helstøbte personalesikringsløsninger som kan understøtte behovet for personalesikring på de enkelte lokationer, samt løbende tilkøb af reservedele, komponenter og serviceydelser, og andre ydelser der står i naturlig forbindelse hermed.

I de vedlagte konfigurationseksempler jf. bilag 1a, 1b, og 1c, er ordregivers behov for helstøbte personalesikringsløsninger på udvalgte lokationer søgt nærmere konkretiseret.

Sortimentet skal endvidere indeholde en fælles central personalesikringsløsning, der f.eks. varetager positionering, administrations- og vedligeholdelsesmoduler og udtræk af ledelsesinformation, mens der decentralt på de enkelte lokationer er behov for personalesikring via alarmtryk.

Udover ønsket til et fælles anlæg for hver lokation, ønsker kommunen mulighed for i højere grad at anvende mobiltelefoner i forlængelse af at kommunen ser ind i en større transformation mod mere mobilitet. Dette gælder både intern og ekstern telefoni, samt som outputenhed for personalesikringsalarmer via apps.

Til at understøtte mobiltelefoni har (vil) kommunen tilsikre, at mobildækningen på matriklerne er tilfredsstillende. Dette sker via etablering af en indendørs mobildækningsinfrastruktur.

Der efterspørges et sortiment der kan understøtte at lokale decentrale lokationer kan overgå til Ø-drift dvs. at det i tilfælde af nedbrud på den centrale personalesikringsløsning understøttes, at den enkelte lokation decentralt kan udføre de kritiske funktioner som ellers normalt ville blive varetaget af den centrale personalesikringsløsning. I daglig drift ønskes den centrale alarmserver at varetage positionering, logning, rapportering, administration og vedligeholdelse.

Københavns Kommune ønsker med en fælles personalesikringsløsning at øge fleksibiliteten og mobiliteten på ordregivers matrikler. Således at medarbejdere på tværs af flere lokationer kan indgå i fælles alarmgrupper, samt bevæge sig på tværs af lokationer med de samme modelklienter. Samtidigt forventes det, at størstedelen af Inputenhederne til de lokale personalesikringsløsninger er baseret på trådløse enheder, f.eks. alarmtryk til personale.

Af hensyn til de høje krav til tilgængelighed lokalt på decentrale lokationer, ønskes etableret en særskilt infrastruktur til disse medarbejdere, herunder til positionering indenfor lokationers bygninger og når kommunens personale bevæger udenfor kommunens bygninger og matrikler. Denne løsning ønskes etableret af tilbudsgiveren og skal inkludere GPS positionering. Derimod vil det ikke være muligt at benytte kommunens eksisterende Wi-Fi netværk til alarmkritiske komponenter vedrørende positionering.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 65 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 61 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2021
Slut: 30/11/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil ved udvælgelsen af ansøgere lægge vægt på ansøgernes mest relevante referencer ud fra nedenstående betragtninger:

A. Referencer, vedrørende kontrakter der i højest mulig grad har lighed med de ydelser som er genstand for bilag 1a (Konfigurationseksempel A og B) herunder særligt, at referencen afspejler en behovsopfyldelse hvor kundens egne mobiltelefoner anvendes som alarmhåndteringsenhed i samspil med alarmbrik/alarmgiver knyttet til mobiltelefon via mobilapplikationer installeret på mobiltelefon.

B. I hvor høj grad de konkrete referencekunder har en størrelse og kompleksitet svarende til ordregivers, herunder med hensyn til:

a) Antal lokationer, idet det vægter højere, at en reference vedrører en sammenhængende opfyldelse af behovet for personalesikringsalarmer på så mange lokationer som muligt.

b) Antal brugere, idet det vægter højere, at en reference vedrører opfyldelse af behovet for personalesikringsalarmer for så mange brugere som muligt.

c) Følgende momenter vil ligeledes blive tillagt vægt ved vurderingen af referencernes relevans:

a) Kontraktsum, idet høj kontraktsum vægter højere.

b) At referencekunder er kommuner eller andre offentlige myndigheder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Gennemsnitlig årlig omsætning.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Ansøgers eller tilbudsgivers gennemsnitlige (middeltal) omsætning i de 3 seneste afsluttede regnskabsår eller ansøgers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 2,5 mio. DKK (ekskl. moms).

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Relevante referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Ansøger skal i eESPDet angive mindst 4 (fire) referencer vedrørende kontrakter om levering af ydelser, som er udført indenfor inden for de seneste 5 (fem) år, og som har lighed med de ydelser som er genstand for enten konfigurationseksempel A eller B i Bilag 1a (Konfigurationseksempel A og B).

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/05/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/06/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Før ordregivers underretning om tildeling af rammeaftalen, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for at der ikke er grundlag for udelukkelse, og for at minimumskravene til egnethed er opfyldt.

Det er således ikke et krav, at dokumentationen vedlægges tilbuddet, men dette kan dog gøres for at fremme udbudsprocessen, eksempelvis hvis tilbudsgiver allerede besidder dokumentationen. Ordregiver har nedenfor anført den dokumentation, som en dansk virksomhed skal fremlægge som dokumentation angående udelukkelse og egnethed. Er tilbudsgiver en udenlandsk virksomhed, så kan tilbudsgiver anvende e-Certis til at identificere de oplysninger og dokumenter, der er brugbare som dokumentation. Udstedes der ikke dokumenter eller certifikater i det land, hvor tilbudsgivers virksomhed er etableret, så kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, så kan de erstattes af en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det pågældende land.

Ansøger skal fremlægge en serviceattest, som er udstedt af Erhvervsstyrelsen, med oplysninger om:

— Udelukkelsesgrundene vedrørende straffedomme i henhold til udbudslovens § 135, stk. 1

— Betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til udbudslovens § 135, stk. 3

— Udelukkelsesgrunde vedrørende konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling i henhold til udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

Ansøger skal dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved fremlæggelse af:

— Årsrapporter for de seneste 3 afsluttede regnskabsår eller anden erklæring om tilbudsgivers omsætning i de tre (3) seneste afsluttede regnskabsår, medmindre ordregiver kan tilgå disse oplysninger vederlagsfrit via en offentlig tilgængelig kilde (CVR.dk eller lignende)

Eller

— årsrapport for det seneste afsluttede regnskabsår eller anden erklæring om tilbudsgivers omsætning i det seneste afsluttede regnskabsår, medmindre ordregiver kan tilgå disse oplysninger vederlagsfrit via en offentlig tilgængelig kilde (CVR.dk eller lignende).

Ansøger kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående dokumenter.

Ansøger skal dokumentere sin tekniske og faglige formåen ved fremlæggelse af:

— Tro-og-love-erklæring udstedt af tilbudsgiver om, at de oplysninger som fremgår af referencelisten i eESPD er korrekte.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://klfu.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/04/2021

Send til en kollega

0.046