23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 084-215994
Offentliggjort
30.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Vindere

02.08 Tele og data (delaftale 1)

(14.07.2021)
Telenor A/S
København

Tele og data (genudbud)


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Christoffer Bangild
E-mail: cb@ski.dk
Telefon: +45 42301318
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2aba3370-7bae-4cd8-ae48-a959b72c2f0f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2aba3370-7bae-4cd8-ae48-a959b72c2f0f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2aba3370-7bae-4cd8-ae48-a959b72c2f0f/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tele og data (genudbud)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
64000000 Post- og telekommunikationstjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI udbyder en rammeaftale opdelt i 2 delaftaler om tele- og dataydelser, tilknyttede løsninger og serviceydelser, samt mobiltelefoner med tilbehør og modemmer. Rammeaftalen retter sig mod SKI’s kunder, herunder offentlige myndigheder, offentligretlige organer, statslige og kommunale aktieselskaber, selvejende institutioner og selvstændige offentlige virksomheder, som kan benytte rammeaftalen på frivillig basis. Hvis en kunde bruger rammeaftalen og tildeler en leveringskontrakt, indtræder dog nærmere forpligtelser for kundens køb, som angivet i udbudsmaterialet. Delaftalerne omfatter samme sortiment, dog således, at delaftale 1 også omfatter ydelser om fastnettelefoni. Der er ikke frit valg mellem rammeaftalens delaftaler, og i udbudsmaterialets bilag D er det angivet, i hvilke tilfælde kunden skal benytte delaftale 1, og i hvilke tilfælde kunden skal benytte delaftale 2.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 444 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

02.08 Tele og data (delaftale 1)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32250000 Mobiltelefoner
32260000 Datatransmissionsudstyr
32510000 Trådløst telekommunikationssystem
64200000 Telekommunikation
64210000 Telefon- og datatransmissionstjenester
32342100 Hovedtelefoner
32342200 Øretelefoner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter: Fastnettelefoni, mobiltelefoni, mobilt bredbånd, telemetri og M2M, tilknyttede løsninger og serviceydelser, samt mobiltelefoner med tilbehør og modemmer. Delaftalen tildeles én enkelt leverandør.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 266 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Den samlede maksimale varighed udgør 48 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

02.08 Tele og data (delaftale 2)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32250000 Mobiltelefoner
32260000 Datatransmissionsudstyr
32510000 Trådløst telekommunikationssystem
64200000 Telekommunikation
64210000 Telefon- og datatransmissionstjenester
32342100 Hovedtelefoner
32342200 Øretelefoner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter: Mobiltelefoni, mobilt bredbånd, telemetri og M2M, tilknyttede løsninger og serviceydelser, samt mobiltelefoner med tilbehør og modemmer. Delaftalen tildeles én enkelt leverandør.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 178 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Den samlede maksimale varighed udgør 48 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at blive erklæret egnet skal tilbudsgiver opfylde nedenstående mindstekrav vedrørende økonomisk og finansiel formåen jf. også udbudsbetingelsernes punkt 7.2.1.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår har haft en samlet omsætning på minimum 100 mio. DKK. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen, foretages beregningen af den samlede årlige omsætning ud fra summen af tilbudsgivers og disse andre enheders årlige omsætninger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortier) foretages beregningen af den samlede årlige omsætning ud fra summen af deltagernes årlige omsætninger. Det er endvidere et minimumskrav, at tilbudsgiver i det senest disponible regnskabsår har haft en soliditetsgrad på minimum 8 %. Soliditetsgraden for det seneste disponible regnskabsår beregnes i procent som værdien af tilbudsgivers samlede egenkapital i forhold til værdien af tilbudsgivers samlede aktiver. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen, foretages beregningen ud fra summen af tilbudsgivers og disse andre enheders egenkapitals værdi i forhold til summen af deres aktivers værdi. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortier) foretages beregningen ud fra summen af deltagernes egenkapitals værdi i forhold til summen af deltagernes aktivers værdi. Kravene gælder samlet for begge delaftaler, dvs. uanset om tilbudsgiver afgiver tilbud på én eller begge delaftaler.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ikke krav til teknisk og faglig kapacitet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI. Tilsvarende hæfter en tilbudsgiver, som i sit tilbud i relation til økonomisk og finansiel formåen, baserer sig på andre enheders formåen (kaldet ”støttende virksomheder”) f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse, såfremt kontrakten tildeles tilbudsgiver. I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang. I forbindelse med udførelse af konkrete leverancer kan der være krav om særlig sikkerhedsgodkendelse til leverandørens medarbejdere.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/05/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/05/2021
Tidspunkt: 13:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens § § 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2. Der henvises til udbudsbetingelserne for yderligere oplysninger om udelukkelsesgrunde og eventuel »self-cleaning« samt udfyldelse af ESPD. Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens del III, afsnit A, B og C, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 9.2.1. En sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal afgive tilbud under iagttagelse af konkurrencereglerne, herunder i relation til forbuddet om karteldannelse. SKI forbeholder sig ret til aktivt at berigtige forhold, som SKI konkret vurderer kan berigtiges efter proceduren i udbudslovens § 159, stk. 5. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at endelig dokumentation vedrørende udelukkelsesgrundene skal afleveres for tilbudsgiver, alle deltagere i en sammenslutning (f.eks. alle konsortiedeltagere) og eventuelle støttende virksomheder, og at ingen af disse må være omfattet af udelukkelsesgrundene. SKI tager forbehold for at iværksætte en procedure om selvrehabilitering (”self-cleaning”), såfremt dette er relevant. Ad I.3): Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via SKI's udbudssystem Ethics. Ad II.1.4): SKI er en indkøbscentral og rammeaftalen omfatter flere offentlige ordregivere, der er kunder på rammeaftalen. I rammeaftalens bilag A og det tilhørende excel-ark er kunderne nærmere beskrevet. Ad II.1.5): Rammeaftalens samlede anslåede værdi er 355 mio. DKK. Den anslåede værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige skøn over rammeaftalens totale værdi på udbudstidspunktet. Skønnet omfatter naturlige usikkerheder og inddrager historiske data samt forventninger og antagelser om den fremtidige omsætning. Der er en naturlig usikkerhed om rammeaftalens totale værdi hen over den samlede levetid på 4 år, inklusive muligheder for forlængelse, samt på tværs af alle kunderne på rammeaftalen. Som særlig usikkerhedsfaktor i relation til rammeaftalens værdi kan nævnes, at der er tale om en frivillig rammeaftale, hvor anvendelsen heraf i sagens natur er usikker. Anvendelsesgraden afhænger derfor meget af i hvilken udstrækning kunderne laver egne aftaler indenfor samme forretningsområde. Dernæst påpeges at der er usikkerhed om den generelle efterspørgsel af tele- og dataydelse og -produkter, ikke mindst i lyset af de praktiske og økonomiske konsekvenser af covid-19, som kan få betydning for de økonomiske rammer og efterspørgslen i de kommende år, f.eks. som følge at øget dataforbrug pga. behov for hjemmearbejde, eller at efterspørgslen af produkterne og ydelserne forskydes for at imødekomme sådanne forhold. Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning. Det bemærkes, at der i punkt II.1.5), er anført en værdi på 444 mio. DKK. Det er efter SKI’s vurdering den højst mulige omsætning på rammeaftalen, der ikke er klart usandsynlig. Jf. KFSTs notat af 13. november 2019, Vurdering af EU-Domstolens dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17, Autoritá [...], er det netop denne værdi, der skal fremgå af punkt II.1.5). Vedr. udfyldelse, underskrift og aflevering af ESPD henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.1. Om endelig dokumentation henvises til udbudsbetingelsernes punkt 16. Ad IV.1.3) Rammeaftalen omfatter 2 delaftaler. Hver delaftale udgør en rammeaftale, og hver delaftale tildeles én enkelt leverandør. Ad IV.2.4): Fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan dog accepteres.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/04/2021

Send til en kollega

0.047