23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 086-222542
Offentliggjort
04.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Novafos A/S

Udbud af SRO-konsulenter til vandområdet


Novafos A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Novafos A/S
CVR-nummer: 31884993
Postadresse: Blokken 9
By: Birkerød
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Nicolai Møller
E-mail: nim@novafos.dk
Telefon: +45 44208097
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/154886744.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.novafos.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/154886744.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/154886744.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af SRO-konsulenter til vandområdet

Sagsnr.: S21-0665
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Novafos' skal bruge 2 SRO-konsulenter til vandområdet.

Novafos forpligter sig på at aftage min. 30 timer pr. konsulent pr. arbejdsuge i kontraktens løbetid.

Konsulenter skal møde på Sjælsø vandværk (Ravnsnæs vej 231, 2970 Hørsholm), 4 hverdage om ugen. Dagene aftales med Novafos.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42961000 Overvågnings- og styresystem
42961200 Scada eller tilsvarende system
72150000 Konsulentvirksomhed vedrørende edb-revision og maskinel
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Novafos A/S er i gang med en større renovering af vandværker i forsyningsområdet, og derfor har Novafos brug for assistance fra 2 SRO kyndige projektingeniører, der kan projektere og programmerer vandværker, trykforøger anlæg, vandtårne og sektioneringsbrønde.

Det er i Novafos A/S' interesse at have SRO konsulenter så tæt på driften som muligt, så der kan tages hånd om de forskellige projekter, der ligger i projektpipeline og de ad hoc-opgaver, der måtte opstå, med så kort responstid som muligt. Derfor er det et krav, at de 2 konsulenter som det klare udgangspunkt arbejder fra Novafos A/S's lokationer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: CV'er på nøglemedarbejdere / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Løsning af Case / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med 5 x 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)</span>Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers egenkapital skal oplyses for de seneste 3 tilgængelige regnskaber skal angives i ESPD.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have haft en positiv egenkapital for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Har tilbudsgiver eksisteret kortere tid end dette, er kravet, at tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i de afsluttede regnskabsår, tilbudsgiver har eksisteret.

Overholdelse af minimumskravet dokumenteres ved fremsendelse af årsregnskaber for de seneste 3 år.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver bedes angive min. én tilsvarende eller lignende opgave, som tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år.

En "tilsvarende eller lignende opgave" er eksempelvis projektering på et vandværk.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Tilbudsgiver skal have udført mindst én tilsvarende eller lignende opgave inden for de seneste 3 år.

— Tilbudsgiver kan ikke give nogen dele af kontrakten i underleverance. Dvs. alle medarbejdere, der tilbydes på kontrakten, skal være ansat af tilbudsgiver.

Som dokumentation for tilbudsgivers tekniske kapacitet skal tilbudsgiver angive:

1) Referenceliste med beskrivelse af tilsvarende eller lignende leverancer, som tilbudsgiveren har udført i løbet af de sidste 3 år. Ordregiver ser gerne, at beskrivelsen indeholder følgende:

a) Kundens navn, adresse, telefonnummer og kontaktperson

b) Dato for opgavens udførelse

c) Kort beskrivelse af opgaven og dens omfang. Såfremt opgaven ikke er afsluttet, bedes det angivet, hvilken del af opgaven der er udført.

Referencelisten angives i ESPD'et, som udfyldes i Mercell under fanen "Udvælgelse".

Ligeledes skal tilbudsgiver erklære, at der ikke gives nogen dele af kontrakten i underleverance.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/06/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/06/2021
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6) finder anvendelse ved nærværende udbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/04/2021

Send til en kollega

0.047