23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 086-222600
Offentliggjort
04.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

TV2/DANMARK A/S

Levering af fastnet, mobilabonnementer, mobilt bredbånd og mobile devices samt internetforbindelser til TV 2 DANMARK A/S


TV2/DANMARK A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: TV2/DANMARK A/S
CVR-nummer: 10413494
Postadresse: Rugårdsvej 25
By: Odense C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: contract@tv2.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/155199161.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.tv2.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/155199161.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/155199161.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Medie og broadcast

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af fastnet, mobilabonnementer, mobilt bredbånd og mobile devices samt internetforbindelser til TV 2 DANMARK A/S

II.1.2) Hoved-CPV-kode
64200000 Telekommunikation
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af rammeaftale vedr. levering af fastnet, mobilabonnementer, mobilt bredbånd og mobile devices samt internetforbindelser til TV 2 DANMARK A/S.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 43 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32250000 Mobiltelefoner
32500000 Telekommunikationsleverancer
64211000 Offentlig telefontjeneste
64212000 Mobiltelefontjeneste
72400000 Internettjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter rammeaftale med tilhørende bilag på leverance og efterfølgende vedligehold og support på ydelsesgrupperne:

1) Fastnet, mobilabonnementer, mobilt bredbånd samt mobile devices

2) Internetforbindelser.

Leverancen er opdelt i et transitionsprojekt, der etableres umiddelbart efter underskrift af kontrakten og efterfølgende levering og vedligehold og support af ydelser leveret under kontrakten.

Kontrakten har en varighed på 2 år med option på forlængelse med ydereligere 2 gange 1 år.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 43 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten er 2-årig med mulighed for forlængelse i op til 2 gange 1 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Omsætning

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal oplyse sin omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Omsætningen skal angives i danske kroner og skal forstås i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Tilbudsgiver skal i det seneste disponible regnskabsår have haft en omsætning på minimum 80 mio. DKK ekskl. moms.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes tilbudsgivers omsætning som tilbudsgivers og disse andre enheders samlede omsætning.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortier) beregnes tilbudsgivers omsætning som tilbudsgivers og disse andre enheders samlede omsætning.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal oplyse højst 10 leverancer som helt eller delvist omfatter de udbudte ydelser, udført i løbet af de seneste 3 år, afhængigt af, hvornår den økonomiske aktør blev etableret eller startede sin virksomhed. Tilbudsgiver bedes for hver ydelsesgruppe beskrive omfanget af ydelserne, der er leveret. Til alle leverancer ønskes oplyst en kontaktperson hos kunden til brug for eventuel kontrol af de afgivne oplysninger. TV 2 vil evaluere de oplyste leverancer, og det er et krav, at tilbudsgiver har oplyst mindst 3 leverancer som tilsammen omfatter alle ydelser, og som pr. ydelse er sammenlignelig med det udbudte.

Referencer udfyldes og beskrives i ESPD.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/05/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/04/2021

Send til en kollega

0.047