23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 086-223555
Offentliggjort
04.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
02.06.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/17d96682-271a-4345-9f99-a2874602bfc0/homepage

Udbyder

Aalborg Varme A/S

Levering af fjernvarmeunits


Aalborg Varme A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Varme A/S
CVR-nummer: 37271616
Postadresse: Nefovej 50
By: Vodskov
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9310
Land: Danmark
Kontaktperson: Jan Severinsen
E-mail: jan.severinsen@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25199266
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/17d96682-271a-4345-9f99-a2874602bfc0/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/17d96682-271a-4345-9f99-a2874602bfc0/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/17d96682-271a-4345-9f99-a2874602bfc0/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af fjernvarmeunits

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
42000000 Industrimaskiner
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omhandler kontrakt om levering af fjernevarmeunits til opvarmning af arealer på op til ca. 300 m2, samt brugsvandsopvarmning svarende til en én-families bolig.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 700 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42511000 Varmevekslere og apparater til fremstilling af flydende luft eller andre gasser
44115220 Dele til varmeinstallationer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aalborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kontrakten dækker indkøb af fjernvarmeunits til Aalborg Forsynings Varme+ ordning, jf. del II.1.4). Kontrakten udbydes som en én-leverandør aftale, hvor ordregiver efter behov bestiller units til levering. Der foretages dermed ikke en opdeling af aftalen i delaftaler. Kontrakten har et omfang, der logistisk og praktisk mest optimalt dækkes med én leverandør, herunder også for at minimere eget ressourceforbrug. Endeligt har opgaven et mindre omfang og egner sig derfor ikke i en yderligere opsplitning.

Det forventes at der over kontraktperioden skal leveres 1 000 fjernvarmeunits. Herudover skal ordregiver have en option på levering af forventeligt 200 fjernvarmeunits. De angivne mængder er ikke forpligtende for ordregiver. Kontrakten er eksklusiv for leverandøren, men kontrakten indeholder ændringsklausuler, der gør det muligt at op- og nedjustere på omfanget ved behov.

For en yderligere beskrivelse af leverancens omfang og art henvises til kontrakten med tilhørende bilag, herunder særligt bilag 1 - kravsspecifikation.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges i op til 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på levering af yderligere 200 fjernvarmeunits.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der vil under udbuddet blive afholdt orienteringsmøder. Datoerne herfor og tilmeldingsfristerne fremgår af udbudsbetingelserne.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Tilbudsgiver skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for hvert af de seneste 3 reviderede og afsluttede finansielle år, jf. udbudslovens § 142, jf. FvD artikel 80:

Tilbudsgiver skal angive sin soliditetsgrad for hvert af de seneste 3 reviderede og afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal have en solidaritetsgrad på mindst 18 % i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal vedlægge et ESPD, afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Referencer:

Tilbudsgiver skal udfylde listen i ESPD’et med minimum 3 og maksimalt 5 af de vigtigste lignende leverancer, jf. afsnit II.1.4) og II.2.4) udført indenfor de seneste 3 år forud for tilbudstidspunktet og bør fortrinsvist omfatte:

- Information om i hvilken periode leverancen blev udført

- Modtagere af leverancen (specifikke navne foretrækkes, men skal ikke nødvendigvis inkluderes).

- Beskrivelse af leverancens karakter og kvantitet

- Leverancens værdi.

Listen må maksimalt indeholde 5 lignende leverancer.

Såfremt listen indeholder mere end 5 leverancer vil ordregiver kun tage de første 5 oplistede referencer i betragtning.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal for sine samlede angivne referencer kunne påvise erfaring i form af mindst 3 leverancer jf. afsnit II.1.4) og II.2.4), med oplysninger som efterspurgt i del III.1.3) indenfor de seneste 3 år forud for tilbudstidspunktet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/06/2021
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det bemærkes, at tilbudgiver skal anvende ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.1.2) og III.1.3). ESPD'et findes sammen med det øvrige udbudsmateriale på Ethics. Her findes ligeledes supplerende vejledning til udfyldning af ESPD (i udbudsbetingelserne). Såfremt man ønsker at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde det offentliggjorte ESPD i Ethics.

Bemærk at tilbudsgiver skal aflevere flere ESPD’er, hvis tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortium) eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet (støttende virksomhed), jf. vejledningen i udbudsbetingelserne.

Tilbudsgiver skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt tilbudsgiver er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre, f.eks. som konsortium (ESPD del II.A).

Endvidere skal tilbudsgiver oplyse om navn og adresse(r) på den eller de personer, der måtte være beføjet til at repræsentere tilbudsgiver i forbindelse med denne udbudsprocedure med navn, stilling, postadresse, telefon, e-mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation (ESPD del II.B).

Tilbudgiver skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1 — 3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (ESPD del III, afsnit C).

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave. Hvis tilbudgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke-konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet (støttende virksomhed), skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Tilbudsgiver kan alene indgive ét tilbud. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. selv indgiver eget tilbud, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der afgiver tilbud, skal tilbudsgiverne sikrer, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud.

I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og tilbud, inklusive bilag, afleveres på dansk. Dokumentation, som ikke forefindes på dansk kan afleveres på engelsk.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (LBK nr. 593 af 2.6.2016), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort.

Klage over meddelt beslutning, jf. udbudslovens § 185,stk. 2. skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill -perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/04/2021

Send til en kollega

0.032