23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 092-238452
Offentliggjort
12.05.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Sjælland

Vindere

(12.05.2021)
ILS Danmark
3450 Allerød

Indkøb af 1 stk. Capillarys 3 TERA


Region Sjælland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Tom S. Rasmussen
E-mail: tsra@regionsjaelland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af 1 stk. Capillarys 3 TERA

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af 1 stk. fuldautomatisk kapillær-elektroforese system inkl. service. Anvendes til analyser af serum M-kompontenter - både identifikation, typebestemmelse og kvantificering.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 750 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af 1 stk. fuldautomatisk kapillær-elektroforese system inkl. service. Anvendes til analyser af serum M-kompontenter - både identifikation, typebestemmelse og kvantificering.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Anskaffelsen omfatter indkøb af 2 forskellige typer apparatur til test og analyse; Capillary – elektroforese instrument og gel elektroforese instrument. Begge apparaturer anvender det apparaturspecifikke software kaldet Phoresis for gennemførelse af analyse, baseret på nye som historiske data.

Klinisk Biokemisk Afdelingerne samarbejder med de øvrige regioners afdelinger som alle anvender det samme udstyr og software så patienter kan få taget prøver på alle laboratorier i Danmark. Der laves sammenligning nationalt på disse analyser, via et eksternt kontrolprogram. Sammenligningen sikrer at vurderingen af om man har myeolomatose (m-komponent) er ens i Danmark. De kliniske retningslinjer er udarbejdet i et samarbejde mellem Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Indsatsen med retningslinjer er forstærket i forbindelse med kræftplan IV og har til formål at understøtte en evidensbaseret kræftindsats af høj og ensartet kvalitet i Danmark.

Hvis der med baggrund i et nedbrud af et enkelt apparatur i de eksisterende analysekæder, skal implementeres et apparatur fra en anden leverandør, vil analysen ikke længere have sammenhæng med historiske data og ikke kunne gennemføres med den metodik der benyttes i dag ved brug af de apparaturer i kæden, der benytter det tilhørende software og analyseværktøj.

Ved indkøb af andet fabrikat vil de historiske data i udredning af patienterne ikke kunne drages med ind i analysearbejdet og derved afstedkomme ekstra prøvetagning og analysearbejde. Dette vil medføre en usikkerhed i analyse, udredning og behandling af patienterne.

På baggrund af ovenstående agter Region Sjælland at indgå kontrakt med ILS Danmark med henvisning til udbudslovens § 81, stk. 1, nr. 2 vedr. teknisk uforenelighed.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
07/05/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: ILS Danmark
CVR-nummer: 15731591
By: Allerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3450
Land: Danmark
Internetadresse: www.ilsdk.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 750 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Kontrakten vil først blive indgået efter udgangen af 10 dage efter offentliggørelsen af denne bekendtgørelse i EU-Tidende, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1, nr. 2. For klagefrister i øvrigt kan der henvises til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3, hvoraf det fremgår, at en klage over, at ordregiver har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for en ordregivers beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/05/2021

Send til en kollega

0.046