23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 093-243262
Offentliggjort
14.05.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Lolland Forsyning A/S

Levering af it-driftsafvikling og tilknyttede ydelser til Lolland Forsyning


Lolland Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lolland Forsyning A/S
CVR-nummer: 29603065
Postadresse: Stavangervej 13
By: Nakskov
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4900
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Kristensen
E-mail: jekr@lollandforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/37727f6a-5acb-4db3-93b0-85426abf50e6/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/37727f6a-5acb-4db3-93b0-85426abf50e6/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/37727f6a-5acb-4db3-93b0-85426abf50e6/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/37727f6a-5acb-4db3-93b0-85426abf50e6/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af it-driftsafvikling og tilknyttede ydelser til Lolland Forsyning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten vedrører driftsafvikling, overvågning og vedligeholdelse af ordregivers it-driftsmiljø samt eventuel videreudvikling.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72250000 System- og supporttjenester
72514300 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med vedligeholdelse af databehandlingssystemer
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten vedrører driftsafvikling, overvågning og vedligeholdelse af ordregivers it-driftsmiljø samt eventuel videreudvikling.

Kontrakten vedrører skift af drift af administrativ it og teknisk it (applikationer, storage og databaser) fra en løsning hos nuværende leverandør til løsningen hos den kommende leverandør.

Leverancen består af følgende ydelser:

— Adgang til serverkapacitet til administrativ it og teknisk it

— Driftsafvikling og overvågning af administrative it og tekniske it (applikationer, servere, storage, databaser og del af lokalt netværk) og håndtering af it-sikkerhed i samarbejde med netværksleverandører

— Drift og vedligehold af operativsystem og sikkerhed (antivirus, opdateringer mv.) for klienter samt deployment af nye klienter

— Licenser og vedligehold af licenser til MS Office og Exchange/Outlook herunder 3. level support

— 2. level support inkl. problem management

— Konsulentservice.

Optioner på 1. level support og brugeradministration, arbejdspladsadministration og backup til bånd.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Transition / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejdsorganisation / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i 2 x 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at opfordre 3 ansøgere til at afgive tilbud. Udvælgelsen af ansøgerne vil ske blandt de virksomheder, der har den fornødne kapacitet til at løfte den udbudte opgave. Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 3 ansøgere, som vurderes at være bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art.

Vurderingen af en ansøgers egnethed til at udføre ydelserne sker på baggrund af ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C.

Udvælgelsen af de bedst egnede virksomheder vil ske i prioriteret rækkefølge:

1) Hvor mange af de vedlagte referencer, der overholder de under punkt III.1.3) stillede mindstekrav.

2) Hvor mange af referencerne, der illustrerer erfaring med IT-drift, hvor opgavens omfang minder om ordregivers forhold hvad angår volumen, kompleksitet i systemlandskab og arbejdsprocesser.

Kun referencer, der er afsluttet inden for de seneste 3 år eller er startet op og fortsat løber på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer.

Bemærk, at ordregiver i nærværende udbud ønsker et bredt konkurrencefelt, der muliggør deltagelsen af små og mellemstore virksomheder i udbudsprocessen. Små og mellemstore virksomheder skal her forstås som virksomheder med en samlet årlig omsætning under 100 000 DKK i de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår. Ordregiver vil baseret på den ovenfor beskrevne model for udvælgelse af de 3 bedst egnede ansøgere i første omgang udvælge de 2 bedste ansøgere blandt de egnede ansøgere og supplere disse med den bedst egnede ansøger blandt de små og mellemstore ansøgere, som ikke er blandt de 2 bedst egnede ansøgere. Er der ingen egnede små eller mellemstore virksomheder uden for de 2 bedst egnede ansøgere, vil den sidste plads blive tildelt den tredjebedste egnede ansøger.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

— Overtagelse af den fulde brugeradministration og 1-level brugersupport

— Overtagelse af den fulde arbejdspladsadministration

— Backup til bånd.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøger skal i ESPD afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal, jf. udbudslovens § 142:

— Samlet årsomsætning for hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger har:

— En samlet årsomsætning på 10 mio. DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD-afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor. Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143;

— Ansøgers betydeligste referencer vedrørende IT-drift fra de seneste 3 år.

Referencer, der er påbegyndt for mere end 3 år bagud, men hvor hele eller dele af ansøgers ydelser er leveret i perioden inden for de seneste 3 år, kan medtages. Referencer, som endnu ikke er afsluttet, beskrives kun for den del af leverancen, som allerede er udført.

Ansøger bør udfylde ESPD'et med angivelse af årstal eller periode for udførelsen af opgaven, beskrivelse af opgaven, herunder ansøgers rolle i opgaven samt hvilke typer af egne specialister ansøger anvendte i opgaveløsningen, modtager og kontraktværdien relateret til IT-drift.

Ansøger kan angive maksimalt 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette gælder også for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske og faglige formåen på andre virksomheder. En sådan sammenslutning eller ansøgere med ekstern teknisk og faglig støtte kan således sammenlagt højst angive 5 referencer i alt. Såfremt ansøger har vedlagt flere end 5 referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 først angivne referencer i ESPD'et.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst 1 reference fra de seneste 3 år vedrørende

1) levering af it-sikkerhed til samfundskritiske infrastrukturvirksomheder, herunder forsyningsvirksomheder, samt

2) erfaring med driftsafvikling af netværk, servere og database til applikationer.

Det er ikke et krav, at alle de ovenstående opgaver er udført i én og samme reference. Det er et krav, at hver af de 2 opgavetyper er repræsenteret mindst én gange inden for de fremsendte referencer.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside. Afgivelse af ansøgning og efterfølgende tilbud kan kun ske elektronisk via hjemmesiden, der er anført i pkt. I.3). Alle ansøgere opfordres til at gennemlæse hele udbudsmaterialet før ansøgning i form af ESPD udformes og indsendes. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldelse af ESPD. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest 10 dage før ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristen, kan ikke forventes besvaret. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudsportalen, kan ansøger i dagtimerne (kl. 09.00- kl. 16.00) på arbejdsdage rette telefonisk henvendelse til Ethics Support på telefonnummeret + 45 7022 70 07. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere ansøger, vil der blive offentliggjort information herom på Ethics.

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre som et konsortium eller lignende (ESPD del II.A). Ansøger skal oplyse, om ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde kravene til økonomisk og finansiel samt teknisk og faglig formåen (ESPD del II.C). Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III. Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6 (ESPD del III, afsnit C). De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud.

Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget hos Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget hos Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2021

Send til en kollega

0.031