23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 094-248205
Offentliggjort
17.05.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Vindere

(17.05.2021)
Oracle Danmark ApS
Tuborg Havnevej 15
2900 Hellerup

Oracle basislicenser

(09.06.2021)
Oracle Danmark ApS
Tuborg Havnevej 15
2900 Hellerup

Oracle licenser


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Tekniske Universitet - DTU
CVR-nummer: 30060946
Postadresse: Anker Engelundsvej 1
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Torrendrup
E-mail: cvto@dtu.dk
Telefon: +45 23100296
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.dtu.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)</span>Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Oracle licenser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Universiteterne omfattet af bekendtgørelsen råder over en række basislicenser til Oraclesoftware. Kontrakten angår forlængelse, herunder vedligeholdelse og support af disse basislicenser.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 56 400 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

DTU har på vegne af universiteterne Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, CBS, IT-Universitetet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet behov for at forlænge, vedligeholde og supportere sin portefølje af basislicenser hos Oracle. Se nærmere om ordregiverne på http://www.dkuni.dk

Licenserne omfattet af denne bekendtgørelse er 19 individuelle basissoftwareprodukter der omfatter database- og middlewareteknologi.

Den samlede værdi af licenserne inklusive vedligehold og support beløber sig til 56,4 mio. DKK over de næste 5 år for alle universiteternes licenser.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Forklaring:

DTU har valgt at offentliggøre denne bekendtgørelse forud for kontraktindgåelsen, idet det er DTUs vurdering, at der foreligger en situation, hvor der på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager samt beskyttelse af enerettigheder som beskrevet i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 og nr. 3 kan indgås kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse.

En række eksisterende og forretningskritiske systemer som anvendes af universiteterne er baseret på Oracleteknologi og det er umuligt at erstatte de underliggende licenser. Alene Oracle har den tekniske viden og de fornødne rettigheder til kildekode til at kunne levere licenserne samt forestå vedligehold og support.

DTUs vurdering er baseret interne analyser samt udtalelser fra ekstern konsulent. Herudover har DTU via dialog med Oracle kunne konstatere, at kun Oracle kan levere vedligehold og support på produkterne.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12/05/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Oracle Danmark ApS
CVR-nummer: 71298515
Postadresse: Tuborg Havnevej 15
By: Hellerup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2900
Land: Danmark
Telefon: +45 44808080
Internetadresse: http://www.oracle.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 56 400 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/05/2021

Send til en kollega

0.032