23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 098-256419
Offentliggjort
21.05.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

ATP

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til ATP - SAP-konsulenter


ATP

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: ATP
CVR-nummer: 43405810
Postadresse: Kongens Vænge 8
By: Hillerød
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Bernhard
E-mail: cb@atp.dk
Telefon: +45 70111213
Fax: +45 48204800
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/155164776.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://atp.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/155164776.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/155164776.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til ATP - SAP-konsulenter

Sagsnr.: PID000846
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

ATP udbyder en rammeaftale med 3 leverandører, der kan levere SAP-konsulenter til ATP. De 3 valgte leverandører skal kunne levere konsulentbistand inden for følgende 8 konsulentroller (A-H):

A) SAP applikationskonsulenter

B) SAP ABAP udvikler

C) SAP PI/PO/CPI-udviklere

D) SAP teknik/basis

E) SAP rolle og autorisationer

F) SAP BI

G) SAP BW

H) SAP BPC.

Tryk her https://permalink.mercell.com/155164776.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 32 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

ATP udbyder en rammeaftale med 3 leverandører, der kan levere SAP konsulenter til ATP. ATP har behov for leverandører, der besidder erfaring med SAP. Disse opgavetyper er specificeret nedenfor for hver af de efterspurgte konsulentroller (A-H). De 3 valgte leverandører skal kunne levere konsulentbistand inden for alle 8 konsulentroller.

A) SAP applikationskonsulent

Rollen skal bistå med konsulentbistand primært inden for følgende områder:

1) FS-CD

2) FS-CM

3) FI

4) CO

5) PS

6) HR, tid og løn

7) PPM.

B) SAP ABAP udvikler

Rollen skal bistå med konsulentbistand primært inden for følgende områder:

8) SAP idocs

9) Opsætning af proxy

10) SAP enhancements

11) SAP user exits

12) SAP BADI

13) SAP BRF+

14) SAPScript

15) SAP Smartforms

16) PDF forms

17) Interactive adobe forms/labels

18) SAP workflows

19) SAP ABAP OO

20) Webdynpro for ABAP

21) BOPF/CDS relevant for HANA

22) FIORI/UI5 relevant for HANA

23) SAP ILM.

C) SAP PI/PO/CPI-udvikler:

Rollen skal bistå med konsulentbistand primært inden for følgende områder:

24) SAP PO (Java single stack)

25) SAP PI/PO

26) SAP CPI

27) SAP PO BPM

28) Web services

29) Java (Eclipse Workbench)

30) SOAP-adapter

31) JMS-adapter

32) EDI Separator adapter

33) JDBC-drivers.

D) SAP Teknik/basis:

Rollen skal bistå med konsulentbistand primært inden for følgende områder:

34) Opgraderinger (SAP/OS/DB)

35) PI/PO/CPI, HANA

36) PI/PO/CPI i relation til BW

37) PI/PO/CPI i relation til ECC

38) SAP GRC

39) SAP-autorisationer

40) SSO

41) RFC-gateway

42) SAP Solution Manager

43) AIX

44) DB2

45) DB6.

E) SAP rolle og autorisationer:

Rollen skal bistå med konsulentbistand primært inden for følgende områder:

46) SAP rolle og autorisationer.

F) SAP BI

Rollen skal bistå med konsulentbistand primært inden for følgende områder:

47) SAP Business Objects Web Intelligence

48) SAP Analysis for office

49) Lumira Designer

50) SAP Analytics Cloud

51) SAP Business object integration til SAP BW

52) Business Objects security, schedulering- og distributionsstrategier

53) Opsætning af BI Launchpad

54) SAP CMC

55) Integration til AD.

G) SAP BW:

Rollen skal bistå med konsulentbistand primært inden for følgende områder:

56) SAP embedded BW

57) BEx Analyzer

58) BEx Query designer

59) SAP Analysis For Office

60) SAP Hana Studio

61) Analyse autorisationer

62) SAP BW Modelering og Staging

63) Trække data ud fra SAP (HR, FICO, CATS, PS)

64) ABAP-udvikling

65) Opsætning af proceskæder

66) Udvikling af Hana Calculation Views.

H) SAP BPC:

Rollen skal bistå med konsulentbistand primært inden for følgende områder:

67) SAP BPC optimized for S/4 HANA

68) SAP BPC-design og configuration

69) Input ark i BPC

70) Reports i BPC

71) business process flows i BPC

72) Script logic i BPC.

73) Forretningsregler i BPC.

74) Extraction og retraction af data i BPC.

75) Konsolidering i SAP BPC.

76) Design af komplekse analysis for office planlægnings workbooks.

77) Development og implementering i RSPLAN.

Konsulenterne vil blive tilknyttet forskellige opgaver i både vandfalds og agile projekter i ATP efter behov, hvor de vil udføre arbejdet under instruks af en ATP-medarbejder. Opgaverne kan både være af kortere og længere varighed. Konsulenterne vil som udgangspunkt arbejde på en ATP arbejdsplads.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 32 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

ATP kan forlænge rammeaftalens varighed to (2) gange med op til 12 måneder pr. gang.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ansøger skal oplyse om de mest relevante referencer for sammenlignelige udførte ydelser inden for de seneste 3 år, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsen punkt II.1.4) og II.2.4).

Ansøgere skal maximalt anføre 3 referencer (af maximalt 5 000 tegn eksklusive mellemrum pr. reference). Såfremt ansøger anfører mere end 3 referencer, eller såfremt en reference indeholder mere end 5 000 tegn eksklusive mellemrum, vil ATP ved vurderingen af ansøgers egnethed alene lægge vægt på de første 3 referencer henholdsvis de første 5 000 tegn eksklusive mellemrum i hver reference.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer inden for de seneste 3 år, jf. punkt III.1.3), jf. ydelsesbeskrivelsen i udbudsbekendtgørelsen punkt II.1.4) og II.2.4). Relevansvurderingen foretages på baggrund af, hvorvidt hver reference viser det mest relevante og dermed største sammenfald med ydelsesbeskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4) og II.2.4) (Konsulentrollerne A-H med tilhørende underpunkter 1-77). Antallet af ansøgers referencer tillægges vægt i forbindelse med vurderingen. Konsulentrollerne prioriteres forskelligt i vurderingen af relevans:

A) SAP Applikationskonsulenter og B) SAP ABAP-udvikler prioriteres højest.

C) SAP PI/PO/CPI-udviklere, D) SAP teknik/basis og E) SAP rolle og autorisationer prioriteres medium.

F) SAP BI, G) SAP BW og H) SAP BPC prioriteres lavest.

De enkelte underpunkter (nr. 1-77) til de enkelte konsulentroller vægter lige under den respektive rolle. Dvs. nr. 1-7 under rollen A) SAP applikationskonsulenter vægter lige og nr. 8-23 under rollen B) SAP ABAP udvikler vægter lige osv.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I relation til punkt II.1.6) bemærkes det, at baggrunden for ikke at opdele kontrakten i delkontrakter er, at det vurderes, at der kan opnås bedre priser og lavere transaktionsomkostninger ved ikke at opdele rammeaftalen i flere delkontrakter. I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD i Mercell anføre følgende oplysninger: Referencer: Ansøger skal i ESPD i Mercell oplyse om de mest relevante referencer for sammenlignelige udførte tjenesteydelse inden for de seneste 3 år, jf. udbudsbekendtgørelsen punkt II.1.4) og II.2.4). jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.9). Ordregiver ser gerne, at referencerne oplistes på følgende måde i de 5 felter i ESPD (onlineformular): A) Navn på referencen samt branche for referencen - dette indsættes i feltet "Modtagere" - dette skal ske for hver enkelt reference. B) Startdato for samarbejdets begyndelse - dette indsættes i feltet "Startdato" - dette skal ske for hver enkelt reference C) Slutdato for evt. ophør af samarbejde - dette indsættes i feltet "Slutdato" - dette skal ske for hver enkelt reference. D) Referencens omfang inden for rammerne af ydelsesbeskrivelsen (udbudsbekendtgørelsen punkt II.1.4) i forhold til konsulentrollerne (A-H) samt de enkelte nummerede underpunkter til konsulentrollerne (1-77), samt den samlede mængde af timer lagt hos kunden.

- dette indsættes i feltet "Beskrivelse"

- dette skal ske for hver enkelt reference. Feltet i ESPD (online formular) "Beløb" skal ikke udfyldes.

Antal medarbejdere: Ansøger skal i ESPD i Mercell oplyse om virksomhedens gennemsnitlige antal beskæftigede og antallet af ledende medarbejdere inden for det seneste år.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3) og punkt II.2.9). Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for referencer og antal medarbejdere. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal tilbudsgiver fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over denne formåen jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring er vedlagt udbudsmaterialet. Den eller de andre enheder, som ansøger støtter sig på, skal afgive selvstændige versioner af ESPD'et i Mercell.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencerne skal vise erfaring inden for minimum 3 af konsulentrollerne A-H (dog ikke nødvendigvis med angivelse af alle nummerede underpunkter pr. konsulentrolle).

Ansøgers referencer skal endvidere som minimum omfatte levering - til én kunde - af konsulenter, der inden for de seneste 3 år samlet har haft opgaver inden for rammen af ydelsesbeskrivelsen på minimum 300 timer.

Ansøgers gennemsnitlige antal beskæftigede og ledende medarbejdere skal inden for det seneste år være på minimum 5 personer.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden indarbejdet en arbejdsklausul i kontrakten med tilhørende dokumentations- og håndhævelsesbestemmelser, såvel som en klausul om straffeattester med tilhørende dokumentations- og håndhævelsesbestemmelser. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 23/06/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem (Mercell), jf. adressen i udbudsbekendtgørelsen punkt I.3). Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via Mercell.

Ansøger besvarer ESPD´et direkte i Mercell som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Der er tale om foreløbigt bevis for:

1) at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor, og

2) at ansøgeren opfylder de eventuelle mindstekrav til egnethed økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet, der er fastsat ovenfor i punkt III.1.2) og III.1.3). Ordregiveren skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 4, 6 eller nr. 7, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. udbudslovens § 159, stk. 2. For tilbudsgivere, der er hjemhørende i Danmark kan dokumentationen udgøres af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) vedr. pkt. III.1.2), skal ansøger fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over denne formåen, jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring, der kan anvendes af ansøger, er vedlagt udbudsmaterialet. Ordregiver kræver, at ansøgeren og den juridiske enhed, som ansøgeren baserer sin økonomiske og finansielle formåen på hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. Eventuelle enheder, som ansøgeren baserer sig på skal ligeledes udfylde ESPD elektronisk direkte i Mercell. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/05/2021

Send til en kollega

0.032