23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 098-257031
Offentliggjort
21.05.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriets Koncern

DIS vedrørende konsulentydelser indenfor IT sikkerhed og compliance 2 (2021)


Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriets Koncern

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriets Koncern
CVR-nummer: 19552101
Postadresse: Osvald Helmuths Vej 4
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Signe Mortensen
E-mail: Signe.mortensen@ufst.dk
Telefon: +45 72376389
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.adst.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=291782&B=SKATTEMINISTERIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=291782&B=SKATTEMINISTERIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

DIS vedrørende konsulentydelser indenfor IT sikkerhed og compliance 2 (2021)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72240000 Systemanalyse og programmering
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af dynamisk indkøbssystem vedrørende konsulentydelser inden for IT sikkerhed og compliance. Dette DIS erstatter tidligere DIS udbudt i april 2018.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72241000 Specifikation af kritiske konstruktionsmål
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72240000 Systemanalyse og programmering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af Dynamisk indkøbssystem vedrørende konsulentydelser inden for IT sikkerhed og compliance. Dette DIS erstatter tidligere DIS udbudt i april 2018.

IT-konsulentydelser inden for risk, sikkerhed og compliance i overensstemmelse med ISO 27001 og 27002, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

- Politikker og lovgivning

- Compliance

- Sikkerhedsrådgivning

- Sikkerhedstest, herunder sårbarhedstest

- Awareness

- Security forensic

- Sikkerhedsreview.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet/Vægtning / Vægtning: 60-80 %
Pris - Vægtning: 20-40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelsen besluttes senest, når det dynamiske Indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der er ingen udvælgelse, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem. Der er således alene opstillet egnethedskrav, som er mindstekrav jf. III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet og III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og 7 medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen udvælgelse, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem. Der er således alene opstillet egnethedskrav som er mindstekrav.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 10 mio. DKK i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen udvælgelse, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem. Der er således alene opstillet egnethedskrav som er mindstekrav.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves 3 relevante referencer vedrørende IT-konsulentydelser inden for risk, sikkerhed og compliance udført inden for de seneste 3 år.

Hver reference skal have en mindsteværdi på 50 000 DKK.

Referencerne skal indeholde følgende punkter:

— Opgavebeskrivelse

— Virksomhedens rolle i opgavevaretagelsen

— Kunde

— Værdi

— Tidspunkt for leverancens udførelse, datoer for kontraktindgåelsen og kontraktudløb.

Referencerne skal angives i ESPD afsnit IV.C. Alle referencer skal skrives i separate felter (tryk på + i ESPD dokumentet, så genereres der flere felter til at anføre referencer).

Som mindstekrav kræves mindst 3 konsulenter, med hver minimum 10 års erfaring og 3 relevante certificeringer inden for risk, sikkerhed og compliance.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Konkrete tildelinger på det dynamiske indkøbssystem foregår som miniudbud. Konkret beskrivelse af opgaven, evaluering, kontrakt/samhandelsbetingelser, vilkår mv. fremsendes i forbindelse med det enkelte miniudbud.

Der vil blive anvendt periodekøbsaftaler i forbindelse med tildelinger på det dynamiske indkøbssystem.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/06/2026
Tidspunkt: 00:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og 7 medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Angående etablering af det dynamiske indkøbssystem (herefter benævnt DIS):

Der vil tidligst blive påbegyndt miniudbud 23. juni 2021.

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem:

1) Tilmelding til DIS:

Anmodning om optagelse skal afgives elektronisk via det internetbaserede eSourcing system EU-Supply, jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Det er gratis af oprette sig som bruger.

Når der ansøges om optagelse på DIS (både under og efter EU-udbud), skal der afleveres både ESPD dokument og dokumentation for oplysningerne i ESPD dokumentet (for danske tilbudsgivere vil det sige, at der skal afleveres en serviceattest. Vær opmærksom på, at serviceattesten tillige skal indeholde oplysninger fra Kriminalregistret).

1.1. EU-udbud af DIS:

Når DIS oprettes via EU-udbud, foregår det som begrænset udbud, hvor alle de leverandører, der lever op til de stillede egnethedskrav, gives adgang til systemet efter udløbet af fristen for ansøgning, og efter at ordregiver har færdigbehandlet de modtagne ansøgninger.

Der skal ikke afgives tilbud i forbindelse med etableringen af et DIS, idet tilbud først afgives i forbindelse med afholdelse af miniudbud efter DIS-platformens etablering.

1.2. Efterfølgende optag af leverandører:

DIS er åben for optag af egnede leverandører i hele systemets levetid, også efter EU-udbuddets afslutning. Hvis en leverandør lever op til de stillede egnethedskrav har leverandøren, i hele systemets levetid, fri adgang til at blive optaget i systemet.

2) Omkostninger / forpligtelser som leverandør på DIS:

Det er gratis for leverandørerne at være optaget på DIS, og det er frit for leverandøren, om denne ønsker at forblive leverandør på DIS i hele systemets levetid, eller om leverandøren på et tidspunkt ønsker at træde ud af systemet.

Såfremt en leverandør i løbet af systemets levetid ikke længere lever op til egnethedskravene eller bliver omfattet af en udelukkelsesgrund, vil leverandøren blive udelukket af systemet. I så fald vil det være muligt for leverandøren at anmode om genoptagelse på systemet, når leverandøren igen lever op til egnethedskravene eller ikke længere er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.

Leverandøren er altid forpligtet til at levere opdateret ESPD-dokument og/eller fornyet dokumentation på ordregivers anmodning.

3) Hvordan får man en ordre gennem DIS?

Ordregiver vil, når et indkøb skal foretages via DIS, afholde et miniudbud for alle de leverandører som er optaget i systemet. Når man som leverandør er optaget i DIS vil man få besked hver gang, der oprettes et miniudbud. Disse miniudbud har man som leverandør mulighed for at byde på gennem systemet, og hvis man er den leverandør, der har afgivet det bedste tilbud i henhold til kriterierne for tildeling, der er beskrevet i forbindelse med miniudbuddet, vil man få tildelt ordren.

Alle processer foregår elektronisk og gennem DIS-platformen.

Ordregiver forbeholder sig ret til at hæve værdien af det dynamiske indkøbssystem med 50 %.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/05/2021

Send til en kollega

0.063