23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 105-276728
Offentliggjort
02.06.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Danmarks Nationalbank

Udbud af kontrakt om drift, vedligehold og support af administrativ it samt om videreudvikling af visse forretningsløsninger


Danmarks Nationalbank

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Nationalbank
CVR-nummer: 61092919
Postadresse: Langelinie Allé 47
By: København Ø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Lea Dall Zilmer
E-mail: DUA@nationalbanken.dk
Telefon: +45 33636365
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.nationalbanken.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302486&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302486&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt om drift, vedligehold og support af administrativ it samt om videreudvikling af visse forretningsløsninger

Sagsnr.: TS 199675
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Danmarks Nationalbank (Nationalbanken) er Danmarks centralbank og har til opgave at opretholde et sikkert pengevæsen her i landet samt at lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning.

Det er Nationalbankens forretningsmæssige behov at kontrakten understøtter høj leverancesikkerhed og robusthed, herunder en forventning om proaktivitet fra leveandørens side. Der er fokus på transformation som følge af Nationalbankens IT strategi 2020, herunder overgang til en risikobaseret cloud strategi, ligesom fokus er rettet mod indkøb af ydelser frem for at eje eget udstyr i egne data centre samt sikring af et højt niveau af informationssikkerhed på niveau med andre sammenlignelige organisationer med tilsvarende trusselsbillede.

Nationalbanken ønsker i kontraktens løbetid at forholde sig teknologineutralt og fastholde, at leverandøren har designansvaret for ydelserne, og leverandøren gives derfor også mulighed for på de fleste områder, at levere gennem foretrukne processer og værktøjer.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72100000 Konsulentvirksomhed vedrørende maskinel
72253200 Systemsupport
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72261000 Programmelsupport
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
72300000 Datatjenester
72310000 Databehandling
72315000 Datanetstyring og støttevirksomhed
72317000 Datalagring
72318000 Datatransmission
72400000 Internettjenester
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
72540000 Tjenesteydelser i forbindelse med opgradering af datamater
72590000 Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72700000 Datamatnetværkstjenester
72900000 Computer backup og katalogkonvertering
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
48200000 Programpakke til netværk, internet og intranet
48600000 Database- og operativsystemprogrampakke
48800000 Informationssystemer og servere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker med denne kontrakt at etablere et langvarigt samarbejde med en leverandør, der agerer proaktivt om en driftssikker afvikling af ordregivers administrative it. Ordregivers system til afvikling af bankbetalinger og værdipapirhandel er er ikke omfattet af dette udbud.

Leverandøren skal således levere drift, support, vedligehold og transformation af datacentre, infrastruktur, netværk samt applikationer som samlet sikrer effektiv og stabil afvikling af ordregivers applikationer. Infrastrukturdrift- og vedligehold omfatter blandt andet, men ikke begrænset til, etablering, opsætning, housing, drift og vedligehold af den nødvendige hardware, infrastrukturkomponenter, samtlige miljøer, sikkerhedsydelser, batchjobs, backupinfrastruktur og -kapacitet, storagekapacitet, basisprogrammel, data, applikationer, integration med andre af kundens eller tredjemands systemer mv, der samlet set sikrer afvikling af ordregivers applikationer.

Leverandøren skal fra Transitionsdagen vederlagsfrit overtage ejerskab til ordregivers hardware samt tilhørende OS software, der er placeret i ordregivers 3 datacentre. Leverandøren skal understøtte ordregivers Cloud Journey, og dermed understøtte transformation ud af eksisterende datacentre. Leverandørerne skal udføre et betydeligt analysearbejde under udbudsprocessen med henblik på at identificere den leverancemodel, der bedst egner sig fra hhv. Transitionsdagen, efter transformationsbølge 1 og som option, efter transformationsbølge 2. Analysen skal ledsages af begrundelser, risikovurderinger og stillingtagen til brug af underleverandører (og underdatabehandlere) og vil være tema til forhandlingsmøde.

Ordregiver har særligt fokus på sikring af et højt sikkerhedsniveau, og stiller krav om iagttagelse af ISO 27001 eller tilsvarende anerkendt standard baseret på en risikostyringsproces. Leverandøren forventes i vidt omfang at kunne understøtte SANS CIS kontroller, hvor kunden har taget udgangspunkt i Digitaliseringsstyrelsens vejledning; "Sådan stiller du krav til leverandører om informationssikkerhed, Katalog, december 2017".

Ordregiver har aktivt valgt et multi-sourcing leverandør setup med en blanding af cloud leverandører og mere traditionelle it-leverandører, og ordregiver ønsker med kontrakten at outsource SIAM funktionen, således at leverandøren gennem etablering af en service integrator rolle kan agere operationelt og taktisk på vegne af ordregiver.

Kontrakten indeholder tillige et rammeaftalelignende element, idet kontrakten vil indeholde vilkår om, at leverandøren på kundens anmodning, bl.a skal levere standardbestillingsydelser og videreudviklingsydelser til løsning af opgaver, der er relateret til de af kontrakten omfattede applikationer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med 2 x 12 måneder, således at den samlede maksimale forlængelse udgør 24 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige ydelser, hvor der særligt vil blive lagt vægt på, i hvor høj grad ansøger har erfaring med:

— Overtage og gradvist flytte it-drift fra kundens egne faciliteter og over i leverandørens faciliteter, eks. ved anvendes af cloud.

— Transformere kundens it-drift, så kundens it-strategi realiseres samtidigt med, at it-driften leveres efter den til hver en tid bedste markedspraksis.

— Agere tæt samarbejdspartner med kunden, hvor leverandøren har samlet ansvar for it-driften herunder, at leverandøren, på vegne af kunden, styrer og følger op på andre af kundes leverandører.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte ydelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Option 1: Option på drift af 1st Level Servicedesk for kundens administrative IT

- Option 2: Option på levering af ydelser relateret til systemet kreditregisteret under iagttagelse af lokationskrav

- Option 3: Sandkasse – Afprøvningsserver uden restriktioner/sikkerhed hos leverandør

- Option 4: Etablering og drift af ny Security Operations Center

- Option 5: Transformationsbølge 2

- Option 6: Optioner på løft af dokumentationsniveau (11 del-optioner).

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Danmarks Nationalbank er sekretariat for følgende institutioner, og som kontrakten skal understøtte:

- Den sociale pensionsfond regnskabsafdelingen, CVR 71946010

- Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, CVR 20819014

- Danmarks Nationalbanks pensionskasse under afvikling, CVR: 71971910

- Statsgældsforvaltningen

- Det Systemiske Risikoråd, og

- RRC, CVR: 35197192.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

- Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår

- Ansøgers samlede årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

— Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

— Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves en positiv egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 400 mio. DKK i hvert af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de 3 seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelser, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles ikke mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang.

Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen, herunder som option, § 3, stk. 9, i databeskyttelsesloven (lokationskrav) for drift af Kreditregisteret.

Kontrakten indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager visse opgaver i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes.

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Kontrakten er baseret på Digitaliseringsstyrelsens standardkontrakt for it drift, K04, i en tilpasset form, herunder med henblik på at imødekomme ordregivers ønske om transformation mod øget brug af cloudydelser.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 028-069183
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 13/08/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2026 (2028)

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 17. juni 2021. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.2) og III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. punkt II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for alle optioner.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte varighed er fra transitionsdagen. Ud over den anførte varighed vil der i forbindelse med kontraktens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af it-drift i forbindelse med evt. genudbud.

Der vil tirsdag den 8. juni 2021, kl. 11.00-12.00 blive afholdt et informationsmøde for alle interesserede virksomheder på ordregiver adresse. Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes interesserede senest 3 dage inden mødet tilmelde sig med angivelse af firmatilknytning og antal deltagere via det elektroniske udbuds-system. Der vil være restriktioner at iagttage ifm. corona, fx afstand, test og mundbind.

Ansøgninger skal som udgangspunkt afgives på dansk, men engelsk kan benyttes hvor hensigtsmæssigt.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ordregiver yder deltagelsesvederlag til de tilbudsgivere, der deltager i hele udbudsforretningen og afleverer et endeligt konditionsmæssigt tilbud. Der ydes dog ikke deltagelsesvederlag til den vindende tilbudsgiver. Vederlaget er 500 000 DKK.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der findes intet sådant organ
By: København
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/05/2021

Send til en kollega

0.047