23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 107-281041
Offentliggjort
04.06.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/940

Udbyder

Aalborg Kommune

EU-udbud af kontrakt vedrørende Content Management System til Aalborg Kommune


Aalborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune
By: Aalborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Nielsen
E-mail: jjn@aalborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborg.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/940
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud af kontrakt vedrørende Content Management System til Aalborg Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der udbydes en kontrakt vedrørende levering af en CMS løsning til Aalborg Kommune.

Aalborg Kommunes centrale hjemmeside www.aalborg.dk får i omegnen af halvanden million besøg om året. Dertil kommer trafikken på de omkring 30 subsites.

Ud over hjemmesiderne i den nuværende centrale CMS-løsning finansierer, udvikler eller kontrollerer Aalborg Kommune flere end 200 selvstændige hjemmesider, som er skabt udenfor den nuværende fælles CMS-platform.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der udbydes en kontrakt vedrørende levering af en CMS løsning til Aalborg Kommune.

Aalborg Kommunes centrale hjemmeside www.aalborg.dk får i omegnen af halvanden million besøg om året. Dertil kommer trafikken på de omkring 30 subsites.

Ud over hjemmesiderne i den nuværende centrale CMS-løsning finansierer, udvikler eller kontrollerer Aalborg Kommune flere end 200 selvstændige hjemmesider, som er skabt udenfor den nuværende fælles CMS-platform.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 80 %
Pris - Vægtning: 20 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/08/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan af ordregiver forlænges på uændrede vilkår i op til 4 x 12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Største antal: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som er konditionsmæssige, vil ordregiver udvælge fire (4) ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud.

Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger er lavere end fire (4), vil ordregiver vurderer om antallet af egnede ansøgere skaber tilstrækkelig konkurrence og opfordrer disse til at afgive tilbud, hvis det er tilfældet.

Udvælgelsen af egnede ansøgere vil ske på baggrund af en helhedsvurdering af, hvilke ansøgere der har de mest relevante referencer. Vurderingen sker på baggrund af ansøgernes referencer, jf. pkt. 4.1, del IV, pkt. C – Teknisk og faglig formåen.

Ved vurderingen af relevante referencer vil der blive lagt vægt på, om referencerne omhandler en lignende levering, i forhold til udbuddets omfang.

Følgende forhold vægtes positivt:

1) I jo højere grad at løsningen dækker referencekommunen, jo mere positivt vurderes referencen. Det vil dermed sige at en reference, som viser at ansøger har sin løsning i drift i hele eller store dele af referencekommunen, herunder forvaltninger, funktioner, myndighed, kulturtilbud, projekter og selvbetjening, vurderes mere positivt end en reference, som viser drift i en del af kommunen eller blot i forbindelse med et konkret projekt eller event

2) Referencekommunens størrelse. Jo større referencekommunen er, jo mere positivt vurderes det. Ordregiver foretager vurderingen på baggrund af referencekommunens indbyggertal:

a) en større kommune defineres, som en kommune med over 80 000 indbyggere

b) en mindre kommune defineres, som en kommune med indbyggertal mellem 30 000 - 79 999

c) en lille kommune defineres, som en kommune med under 30 000 indbyggere.

3) Graden af slutbrugerinddragelse i referencekommunen. Det vil dermed vurderes positivt at der i implementeringsprocessen, er inkluderet konkret slutbrugerinddragelse (borgere og virksomheder). Inddragelse i flere faser samt højere antal af både virksomheder og brugere med forskellige funktionsnedsættelser giver højere vurderet inddragelsesgrad.

Der foretages en samlet vurdering af ovenstående punkter. Ordregiver tillægger dog pkt. 1 og 2 større værdi end pkt. 3. I jo større grad punkterne er opfyldt, i jo højere grad vurderes referencen relevant.

Den mest relevante reference vil vise at løsningen er i drift i hele/store dele af en større kommune og der i forbindelse med implementeringen af løsningen i referencekommunen, har været en høj grad af slutbrugerinddragelse.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Relevante regnskabsmæssige nøgletal.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal som minimum have en soliditetsgrad på 10 % for seneste afsluttede regnskabsår.

Bemærk: Soliditetsgrad defineres som, egenkapital/aktiver i alt * 100 (Ansvarlig lånekapital må

Ikke medregnes i beregningen af soliditetsgraden).

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Reference fra lignende kontrakt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal kunne fremvise én (1) reference, hvor installation af en lignende eller tilsvarende løsning er i drift i en dansk kommune.

Referencen skal være idriftsat inden for de seneste 3 år.

Lignende eller tilsvarende løsning defineres som en løsning der er baseret på det standardprodukt eller videreudvikling af dette, som ansøger vil tilbyde i forbindelse med nærværende udbud.

Referencen skal anføres med:

— kommunens navn

— kontraktperiode, herunder hvor længe referenceløsningen har været i drift

— angivelse af kontaktperson for den pågældende kommune med telefonnummer

og/eller e-mailadresse

— beskrivelse af referenceleveringen med angivelse af, hvor stor en del af kommunen.

Som bruger løsningen (eks. hele kommunen eller enkelte forvaltninger, institutioner, projekter, kulturinstitutioner). Samt beskrivelse af implementeringsprocessen, herunder omfanget af slutbrugerinddragelse, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 4.6.1.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/07/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 07/07/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2031

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137, stk. 1, nr. 1, 2, 3 og 5 ligeledes anvendelse.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: kfu@naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/06/2021

Send til en kollega

0.047