23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 108-284867
Offentliggjort
07.06.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

(07.06.2021)
Thermo Electron A/S
Stamholmen 193
2650 Hvidovre

TSQ Altis massespektrometri


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Tanja Svensson
E-mail: tanja.beena.svensson@regionh.dk
Telefon: +45 21140389
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

TSQ Altis massespektrometri

Sagsnr.: 21030652
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Klinisk biokemisk afdeling på Amager og Hvidovre hospital ønsker anskaffelse af udstyr til analysering af højt specialiserede analyser af især hormoner, vitaminer og lægemidler, der skal analyseres på TSQ Altis (massespektrometri). Der er omkring 8 000 metanefrin analyser årligt. Disse analyser anvendes i kræftpakke forløb og kræver en hurtig svartid. Anskaffelsen vil give os mere sikker drift med kortere svartider.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 700 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Klinisk biokemisk afdeling på Amager og Hvidovre hospital ønsker anskaffelse af udstyr til analysering af højt specialiserede analyser af især hormoner, vitaminer og lægemidler, der skal analyseres på TSQ Altis (massespektrometri). Der er omkring 8 000 metanefrin analyser årligt. Disse analyser anvendes i kræftpakke forløb og kræver en hurtig svartid.

Anskaffelsen vil give os mere sikker drift med kortere svartider. Udstyret vil give os mulighed for at sætte flere analyser op som efterspørges af de kliniske afdelinger. Analyse af Azathioprin metabolitter efterspørges af gastroenheden og analyse af antibiotika efterspørges af infektionsmedicinsk og mikrobiologisk afdeling.

Vi har behov for et udstyr som har samme sensitivitet som vores eksisterende udstyr, men som er mere drift egnet og mindre vedligeholdelseskrævende. Derfor ønsker vi et triple-quad massespektrometer.

Der er behov for at Thermo leverer udstyret, da vores lab allerede anvender Thermo-udstyr. Skift til en anden leverandør vil medføre en hel del ekstraarbejde i form af ny software skal installeres, hvilket måske kræver udvikling og tilkøb af nye LABKA-drivere samt ny tilgang til teknologien, dette tilsammen vil medfører økonomisk konsekvenser, da nye løsninger er dyre at anskaffe samt at supporterer. Derfor er det vigtigt at minimere kompleksiteten i den samlede teknologi og IT-platform på klinisk biokemisk afdelings laboratorie. Dette opnår vi bedst ved at bestræbe os på at standardisere arbejdsgange og rutiner, samt ved at minimere diversiteten i det udstyr og den software bioanalytikerne skal benytte.

Så med henblik på at minimere den samlede kompleksitet i laboratoriet på klinisk biokemisk afdeling ønsker vi at det nyanskaffede udstyr skal være 100 % kompatibelt med det eksisterende udstyr og systemer.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Ordregiver mener at indkøb af udstyr, der på grund af forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse og at et leverandørskifte vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger for ordregiver, hvorfor vi agter at anskaffe udstyret med henvisning til udbudslovens § 81 stk.2.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
02/06/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Thermo Electron A/S
Postadresse: Stamholmen 193
By: Hvidovre
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2650
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 700 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ordregiver påregner tidligst at indgå kontrakt med den i pkt. V.2.3) nævnte leverandør efter 10 kalender dage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1.

Klage over ordregivers valg af procedure mv. kan indgives til Klagenævnet. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet.

Nærværende bekendtgørelse følges op af bekendtgørelse om indgået kontrakt. Klage herover skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse om indgået kontrakt er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/06/2021

Send til en kollega

0.047