23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 112-291554
Offentliggjort
11.06.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

AV-udstyr


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Adam Goslett
E-mail: add@ski.dk
Telefon: +45 25230392
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.ski.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/693e5924-1f36-4ca6-abec-5814749124d9/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/693e5924-1f36-4ca6-abec-5814749124d9/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/693e5924-1f36-4ca6-abec-5814749124d9/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

AV-udstyr

Sagsnr.: 50.70
II.1.2) Hoved-CPV-kode
32000000 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI udbyder en 4-årig rammeaftale 50.70 vedrørende levering af AV-udstyr.

Rammeaftalen omfatter AV-udstyr til såvel skoler og institutioner som til mødefaciliteter og anden brug i den offentlige administration. Rammeaftalen er forpligtende at anvende for statslige myndigheder og de kommunale og regionale kunder, som har tilsluttede sig aftalen. De forpligtede kunder fremgår af udbudsmaterialet bilag A.1. Alle øvrige kunder, angivet i bilag A og A.1, som har et abonnement hos SKI har en ret men ikke pligt til at anvende aftalen.

Rammeaftalens sortiment er opdelt i følgende hovedproduktgrupper:

1) Projektorer

2) Skærme

3) Interaktive display

4) Lydsystemer

5) Online videomøder

6) Lærreder

7) Dokumentkameraer

8) Beslag og standere

9) Styringspaneler

10) Trådløst præsentationsudstyr

11) Kabler

12) Switches, transmittere og splitter

13) Tilbehør til AV-udstyr

14) Serviceydelser.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 375 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30231300 Dataskærme
30231310 Fladskærme
30231320 Pegeskærme
30237240 Webkamera
32320000 Fjernsynsudstyr og av-udstyr
32321000 Fjernsynsprojektionsudstyr
32321100 Film- og videoudstyr
32321200 Av-udstyr
32321300 Av-materialer
32322000 Multimedia-udstyr
32323000 Videomonitorer
32323100 Videomonitorer, farve
32323300 Videoudstyr
32323400 Videoafspilningsudstyr
32340000 Mikrofoner og højttalere
32341000 Mikrofoner
32342000 Højttalere
32342200 Øretelefoner
32342300 Mikrofoner og højttalersæt
32342410 Lydudstyr
32351000 Tilbehør til lyd- og videoudstyr
51300000 Installation af kommunikationsudstyr
51310000 Installation af radio- og fjernsynsapparatur, lydtekniske anlæg og videoanlæg
51312000 Installation af fjernsynsapparatur
51313000 Installation af lydtekniske anlæg
51314000 Installation af videoanlæg
51610000 Installation af computere og informationsbehandlingsanlæg
50300000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser for pc'er, kontorudstyr, telekommunikations- og av-udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale 50.70 AV-udstyr vedrører levering af AV-udstyr indenfor følgende hovedproduktgrupper:

1) Projektorer

2) Skærme

3) Interaktive display

4) Lydsystemer

5) Online videomøder

6) Lærreder

7) Dokumentkameraer

8) Beslag og standere

9) Styringspaneler

10) Trådløst præsentationsudstyr

11) Kabler

12) Switches, transmittere og splitter

13) Tilbehør til AV-udstyr

14) Serviceydelser.

Tilbudsgiver skal tilbyde alle produkter og ydelser indenfor ovennævnte sortiment.

Hovedproduktgruppe nr. 1-6 er forpligtende for de tilsluttede kunder at aftage, mens kunderne har ret til at aftage hovedproduktgruppe nr. 7-14 er jf. særbilag 1 aftageforpligtelsen pkt. 1.4.

Udbudssystemet Ethics:

— Afgivelse af tilbud kan kun ske via Ethics.

— Adgangen til Ethics sker via linket i punkt I.3) eller via www.ski.dkwww.ski.dk findes i toppen af hjemmesiden overskriften ”For leverandører” et link til Ethics.

— Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen udfylde og sende tilbuddet og de til tilbuddet hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: TCO-evaluering / Vægtning: 100 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 375 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Den samlede maksimale varighed af rammeaftalen er således 48 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Beskrivelsen af mindstekravene fremgår af næste tekstafsnit.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår har en samlet omsætning på minimum 100 mio. DKK. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår har en soliditetsgrad på minimum 20 %. Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgivers samlede egenkapitals værdi i forhold til tilbudsgivers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes tilbudsgivers soliditetsgrad som tilbudsgivers og disse andre enheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortier) beregnes soliditetsgraden som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent.

Ved seneste disponible regnskabsår forstås det årsregnskab, som er offentligt tilgængeligt på tidspunktet for fristen for tilbudsafgivelsen.

Det bemærkes, at tilbudsgiver skal fremlægge følgende endelige dokumentation for økonomisk og finansiel formåen:

I forhold til soliditetsgrad:

— Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste samlede soliditetsgrad, herunder egenkapital og aktiver, fremgår.

I forhold til omsætning:

— Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste omsætning fremgår.

eller

— Såfremt omsætningen ikke fremgår af årsregnskabet, kan omsætningen dokumenteres via en erklæring på tro og love om, at den i ESPD’et anførte omsætning er korrekt, underskrevet af en tegningsberettiget hos tilbudsgiveren.

Er tilbudsgiver en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal dokumentationen på samme vis afgives for hver af de økonomiske aktører i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på andre aktørers økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moderselskab, et søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentationen ligeledes afgives for disse aktører.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen krav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er ingen mindstekrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI. Tilsvarende hæfter en tilbudsgiver, som i sit tilbud i relation til økonomisk og finansiel formåen, baserer sig på andre enheders formåen, (kaldet ”støttende virksomheder”), f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse, såfremt rammeaftalen tildeles tilbudsgiver.

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang.

Såfremt der i forbindelse med udførelse af leverancen er krav om særlig sikkerhedsgodkendelse til leverandørens medarbejdere, er kravene hertil angivet i kundens bestilling.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 199-481691
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/06/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/06/2021
Tidspunkt: 13:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens § § 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2. Der henvises til udbudsbetingelserne for yderligere oplysninger om udelukkelsesgrunde og eventuel »self-cleaning« samt udfyldelse af ESPD.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del III, afsnit A, B og C, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 9.2.1.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis et tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at endelig dokumentation vedrørende udelukkelsesgrundene skal afleveres for tilbudsgiver, alle deltagere i en sammenslutning (f.eks. alle konsortiedeltagere) og eventuelle støttende virksomheder, og at ingen af disse må være omfattet af udelukkelsesgrundene.

SKI tager forbehold for at iværksætte en procedure om selvrehabilitering (”self-cleaning”), såfremt dette er relevant.

Ad I.3): Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via SKI's udbudssystem Ethics.

Ad II.1.4): En ordregivende myndighed kan tegne abonnement hos SKI, og dermed blive kunder på SKI rammeaftaler. I bilag A.1 til rammeaftalen fremgår alle de abonnenter, der er parter på rammeaftalen, og kunderne er nærmere beskrevet i bilag A.

Ad II.1.5):

Rammeaftalens anslåede værdi er 258,7 mio. DKK. Den anslåede værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige skøn over rammeaftalens totale værdi på udbudstidspunktet. Skønnet omfatter naturlige usikkerheder og inddrager historiske data samt forventninger og antagelser om den fremtidige omsætning.

Der er en naturlig usikkerhed om rammeaftalens totale værdi hen over den samlede levetid på 4 år, inklusive muligheder for forlængelse, samt på tværs af alle kunderne på rammeaftalen. En særlig usikkerhedsfaktor i relation til rammeaftalens værdi er forbrugets store afhængighed af politiske beslutninger indenfor undervisningssektoren samt COVID-19’s indflydelse på behovet for AV-udstyr. Estimaterne er således forbundet med en væsentlig usikkerhedsmargin.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

Det bemærkes, at der i punkt II.1.5), er anført en værdi på 375 mio. DKK. Det er efter SKI’s vurdering den højst mulige omsætning på rammeaftalen, der ikke er klart usandsynlig. Jf. KFSTs notat af 13. november 2019, vurdering af EU-Domstolens dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17, Autoritá [...], er det netop denne værdi, der skal fremgå af punkt II.1.5”.

Ad II.1.6): Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler. Se herom i udbudsbetingelsernes punkt 3.

Ad IV.2.4): Fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan dog accepteres.

Vedr. udfyldelse, underskrift og aflevering af ESPD henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.1. Om endelig dokumentation i sin helhed henvises til i udbudsbetingelsernes punkt 16.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/06/2021

Send til en kollega

0.047