23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 119-315850
Offentliggjort
22.06.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Rigspolitiet

Vindere

(22.06.2021)
Atea A/S
Lautrupvang 6
2750 Ballerup

Serviceaftale på videoafhøringsrum


Rigspolitiet

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rigspolitiet
CVR-nummer: 17143611
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1567
Land: Danmark
Kontaktperson: Koncernindkøb
E-mail: man068@politi.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/157450782.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.politi.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Serviceaftale på videoafhøringsrum

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72250000 System- og supporttjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dansk politi råder i dag over et antal videoafhøringsinstallationer i Danmark, Grønland og Færøerne, der anvendes i samarbejde med kommunerne til afhøring af sårbare personer, primært børn, i de såkaldte børnehuse. Disse installationer anvender Indico-software.

Dansk politi har behov for at udvide antallet af videoafhøringsinstallationer i politikredsene.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 791 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dansk politi har behov for at udvide antallet af videoafhøringsinstallationer i politikredsene, hvor det er afgørende af driftsmæssige, uddannelsesmæssige og kompetencemæssige grunde, at der anvendes den samme Indico-software i de nye videoafhøringsinstallationer.

I forlængelse heraf har Dansk politi behov for at indgå en serviceaftale på de nye videoafhøringsinstallationer. Dansk politi ønsker at indgå denne serviceaftale med Atea, idet der er tale om en eneleverandørsituation, hvor alene Atea kan levere service på Indico-software, jf. punkt 3.

Bekendtgørelsen omfatter en fire-årig serviceaftale på de nye videoafhøringsinstallationer til Dansk politi.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Forklaring:

Atea er indehaver af enerettigheder i forbindelse med service af Indico-software.

Rigspolitiet har i januar 2021 foretaget en markedsafdækning vedrørende service og vedligehold af Indico-software. Vedrørende dette har Rigspolitiet forespurgt Indico om det er muligt, at andre end Atea kan levere service og vedligehold heraf. Jævnfør brev fra Indico af den 29. marts 2021 er Rigspolitiet blevet orienteret om, at Atea A/S er den eneste i Danmark, som kan foretage service og vedligehold af Indico-software, som er omfattet af denne bekendtgørelse.

Dansk politi ønsker på denne baggrund at indgå en 4 årig serviceaftale (48 måneder) med Atea A/S.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18/06/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Atea A/S
CVR-nummer: 25511484
Postadresse: Lautrupvang 6
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 791 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen oplyst i bekendtgørelsens punkt V.2.1 er datoen for beslutning om at tildele serviceaftalen direkte og ikke datoen for serviceaftalens indgåelse. Serviceaftalen vil ikke blive underskrevet før udløbet af en periode på 10 kalenderdage som beskrevet i punkt VI.4.3).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/06/2021

Send til en kollega

0.031