23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 121-319722
Offentliggjort
25.06.2021
Udbudstype
Konkurrencepræget dialog

Udbyder

Region Sjælland

Opdateringer

Rettelse
(29.06.2021)

Del VI:
Placering af det tekst, der skal ændres:VI.3) Yderligere oplysninger:
I stedet for:
Læses:
Ordregiver vil udelukke ansøgere, der er omfattet af:
— De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136
— De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, 4 og 5.
Såfremt en tilbudsgiver er omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 samt 137, stk. 1, nr. 2, 4 og 5, kan ansøger ved at fremlægge tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed påvise, at denne alligevel ikke skal udelukkes, jf. betingelserne i udbudslovens § 138. Ordregiver vil i tilfælde af, at en ansøger påtænkes udelukket, fastsætte en passende frist for fremlæggelse af tilstrækkelig dokumentation for ansøgerens pålidelighed.
Indhentning af dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD’en sker i overensstemmelse med udbudslovens § § 153-155. Dokumentation for en dansk tilbudsgiver er en serviceattest udstedt senest 6 måneder før tilbudsfristen samt dokumentation for opfyldelse af mindstekravene, jf. udbudsbekendtgørelsen. Dokumentation for en udenlandsk tilbudsgiver anhænger af mulighederne i det pågældende land.

Rettelse
(09.07.2021)

Del II.1.5)
Placering af det tekst, der skal ændres:II.1.5) Anslået samlet værdi
I stedet for:
Værdi eksklusive moms: 17 500 000.00 DKK
Læses:
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK

Rettelse
(21.07.2021)

Del VI:
Placering af det tekst, der skal ændres:VI.3) Yderligere oplysninger:
I stedet for:
Ordregiver vil udelukke ansøgere, der er omfattet af:
— De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136
— De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, 4 og 5.
Såfremt en tilbudsgiver er omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 samt 137, stk. 1, nr. 2, 4 og 5, kan ansøger ved at fremlægge tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed påvise, at denne alligevel ikke skal udelukkes, jf. betingelserne i udbudslovens § 138. Ordregiver vil i tilfælde af, at en ansøger påtænkes udelukket, fastsætte en passende frist for fremlæggelse af tilstrækkelig dokumentation for ansøgerens pålidelighed.
Indhentning af dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD’en sker i overensstemmelse med udbudslovens § § 153-155. Dokumentation for en dansk tilbudsgiver er en serviceattest udstedt senest 6 måneder før tilbudsfristen samt dokumentation for opfyldelse af mindstekravene, jf. udbudsbekendtgørelsen. Dokumentation for en udenlandsk tilbudsgiver anhænger af mulighederne i det pågældende land.
Læses:
Ordregiver vil udelukke ansøgere, der er omfattet af:
— De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136
— De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, 4 og 5.
Såfremt en tilbudsgiver er omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 samt 137, stk. 1, nr. 2, 4 og 5, kan ansøger ved at fremlægge tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed påvise, at denne alligevel ikke skal udelukkes, jf. betingelserne i udbudslovens § 138. Ordregiver vil i tilfælde af, at en ansøger påtænkes udelukket, fastsætte en passende frist for fremlæggelse af tilstrækkelig dokumentation for ansøgerens pålidelighed.
Indhentning af dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD’en sker i overensstemmelse med udbudslovens § § 153-155. Dokumentation for en dansk tilbudsgiver er en serviceattest udstedt senest 6 måneder før tilbudsfristen samt dokumentation for opfyldelse af mindstekravene, jf. udbudsbekendtgørelsen. Dokumentation for en udenlandsk tilbudsgiver anhænger af mulighederne i det pågældende land.
Der vil ikke blive ydet betaling for deltagelse i den konkurrenceprægede dialog.

Billeddiagnostisk Viewer


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alléen 15
By: Ringsted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Mettemarie Tange
E-mail: mtang@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 93557985
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/818d695f-5b13-42ab-aea8-aa909d31c931/homepage
Internetadresse for køberprofilen: www.regionsjaelland.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/818d695f-5b13-42ab-aea8-aa909d31c931/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/818d695f-5b13-42ab-aea8-aa909d31c931/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/818d695f-5b13-42ab-aea8-aa909d31c931/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Billeddiagnostisk Viewer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Sjælland udbyder hermed i en konkurrencepræget dialog en kontrakt vedrørende levering af en billeddiagnostisk viewer.

Programmet for Strategisk Udvikling af det Billeddiagnostiske Område (SUBO) har til formål at sikre en forretnings- og løsningsmæssig helhed inden for det billeddiagnostiske område på tværs af Region Sjællands sygehuse og kliniske specialer. Programmet skal desuden sikre, at systemerne på det billeddiagnostiske område understøtter den udvikling og kliniske ambition, der er igangsat i regionens strategi.

Målet er at simplificere systemlandskabet med så få systemer, integrationer og dataoverførsler som muligt, og opnå ét centralt billeddiagnostisk arkiv med alle billeddiagnostiske data uanset datakilde og - format, én diagnostisk klient, der kan bruges af flere specialer, en mindre kompleks dataudveksling, en systemunderstøttelse for fremtidige AI-løsninger og udnyttelse af den patientadministrative funktionalitet i sundhedsplatformen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 17 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Sjælland udbyder hermed i en konkurrencepræget dialog en kontrakt vedrørende levering af en billeddiagnostisk viewer.

Programmet for Strategisk Udvikling af det Billeddiagnostiske Område (SUBO) har til formål at sikre en forretnings- og løsningsmæssig helhed inden for det billeddiagnostiske område på tværs af Region Sjællands sygehuse og kliniske specialer. Programmet skal desuden sikre, at systemerne på det billeddiagnostiske område understøtter den udvikling og kliniske ambition, der er igangsat i regionens strategi.

Målet er at simplificere systemlandskabet med så få systemer, integrationer og dataoverførsler som muligt, og opnå ét centralt billeddiagnostisk arkiv med alle billeddiagnostiske data uanset datakilde og - format, én diagnostisk klient, der kan bruges af flere specialer, en mindre kompleks dataudveksling, en systemunderstøttelse for fremtidige AI-løsninger og udnyttelse af den patientadministrative funktionalitet i sundhedsplatformen.

Der er i Region Sjælland et komplekst systemlandskab med mange specialiserede systemer og applikationer. Kompleksiteten stiller store krav til drift, samarbejde og integrationer. Især på det billeddiagnostiske område er der stor variation i de værktøjer, de forskellige specialer benytter. I øjeblikket har Region Sjælland hele tre RIS/PACS-løsninger, som fungerer på hver deres område.

Formålet er at anskaffe en regional applikation (en billeddiagnostisk viewer), der kan tilbyde adskillige specialer et værktøj til at se, beskrive og konferere undersøgelser i. Den billeddiagnostiske viewer har til formål at understøtte medarbejdere ved alle kendte radiologiske og nuklear-medicinske undersøgelser samt kunne vise billeder genereret i kliniske afdelinger. Dette kan eksempelvis være kliniske fotos fra eksempelvis øjen-, hud-, plastik-kirurgiske afdelinger. Endvidere vil der være fokus på funktionaliteten omkring visning af videoer fra kliniske specialer som f.eks. stemmebåndsundersøgelser, koloskopier eller diverse operationsoptagelser.

Formålet er også at skabe en tættere integration til sundhedsplatformen, der i stigende grad håndterer flere og flere administrative opgaver. Dette er opgaver som f.eks. håndtering af henvisninger og visitation.

Potentialet for værdiskabelse er stort. For hvert speciale, såfremt behovene kan imødekommes, vil der potentielt kunne skæres ned på den samlede applikationsportefølje. Det vil endvidere give en mere standardiseret måde at beskrive undersøgelser på. Med flere specialer, der kan anvende samme applikation, er det også nemmere for den enkelte specialist at se andre undersøgelser for den pågældende patient, hvorved en mere holistisk diagnosticering kan udføres.

En fælles billeddiagnostisk viewer skaber også værdi for konferencer, hvor især de multi-disciplinære teamkonferencer (MDT) drager nytte af en fælles applikation med en ensartet brugeroplevelse for både interne og eksterne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kunden har ret til at forlænge kontrakten 2 (to) gange med hver 12 (tolv) måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der er mere end 5 tilbudsgivere, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, og som opfylder minimumskravene til egnethed, foretager Region Sjælland en udvælgelse af de 5 mest egnede tilbudsgivere på baggrund af oplysningerne om teknisk og faglig formåen. Ved udvælgelsen vil Region Sjælland foretage en samlet vurdering af tilbudsgivernes tekniske og faglige formåen og lægge vægt på referencer om levering af systemer svarende til den ønskede billeddiagnostiske viewer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kunden har ret til at forlænge kontrakten 2 (to) gange med hver 12 (tolv) måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Region Sjælland vil kun indgå kontrakt med økonomisk solide virksomheder, da det har væsentlig betydning, at tilbudsgivers virksomhed består under hele kontraktperioden.

Tilbudsgiver skal oplyse den samlede årlige omsætning, egenkapital og soliditetskrav for hvert af de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV afsnit B (i feltet Finansielle nøgletal).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i de seneste 3 afsluttede regnskabsår har haft følgende økonomiske nøgletal:

- Ansøger har haft en årlig omsætning på mindst 30 mio. DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

- Ansøger har haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

- Ansøger har haft en positiv soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiverne skal i ESPD del IV afsnit C oplyse kontrakter (referencer) om levering af tilsvarende ydelser, der er udført inden for de seneste 3 år. Det er således et krav, at levering af ydelser i henhold til kontrakten for referencen er påbegyndt og varetaget over en periode på minimum 1 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere udførelse af minimum 3 referencer for levering af løsninger med indeholdelse af elementer svarende de hermed udbudte med levering af billeddiagnostisk viewer til brug i sygehusdrift, der er udført inden for de seneste 3 år.

Minimumskrav til de angivne referencer, som kan opfyldes af enten hver reference for sig eller ved samme reference:

- Mindst én reference skal være en løsning af minimum samme størrelse og kompleksitet som Region Sjælland. I den forbindelse lægges der vægt på, at de leverede løsninger har haft et tilsvarende omfang som Region Sjælland, jf. vedlagte bilag Fakta om Kunden med fokus på opfyldelse af følgende antal og omfang af:

— undersøgelser og håndtering af billedmateriale på en flerhed af lokaliteter, hvor der gennemføres for kliniske undersøgelser af patienter

— forskellige typer screeninger/undersøgelser (fx. UXA Angiografer, UCS CT-scanninger, UXM MR-scanninger, UXR Røntgenundersøgelser og UXU Ultralydsundersøgelser)

— antal brugere på de respektive lokaliteter.

- Mindst én reference skal have en integration til et HIS-system.

- Mindst én reference skal have haft en samlet kontraktsum på minimum 10 mio. DKK.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Konkurrencepræget dialog
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 27/08/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/06/2021

Send til en kollega

0.063