23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 122-324698
Offentliggjort
28.06.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Defence Acquisition and Logistics Organization

Vindere

Rammeaftale om service og vedligehold af Electronic Warfare Management System

(28.06.2021)
Terma A/S
8520 Lystrup

Rammeaftale om service og vedligehold af Electronic Warfare Management System


Danish Defence Acquisition and Logistics Organization

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Dirk L.B. Madsen
E-mail: FMI-SD-ADT08@mil.dk
Telefon: +45 40483612
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om service og vedligehold af Electronic Warfare Management System

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) ønsker at indgå en 1 årig rammeaftale med Terma A/S vedr. Electronic Warfare Management (EWMS) til F-16, indeholdende program administration, engineering assistance services, configuration control samt reservedele, ved direkte tildeling.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Anskaffelsen foretages i henhold til beskrivelsen i afsnit II.1.4).

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele rammeaftalen direkte og ikke datoen for rammeaftalens indgåelse. Rammeaftalen vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Forklaring:

Denne bekendtgørelse med henblik på frivillig gennemsigtighed indrykkes, idet FMI har besluttet af indgå en rammeaftale med Terma A/S efter proceduren udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, litra e i direktiv 2009/81/EF.

Rammeaftalen vedrører en service og vedligeholdelsesaftale af krigsførelsessystemet, Electronic Warfare Management (EWMS), til F-16, indeholdende program administration, engineering assistance services, configuration control samt reservedele.

Det er FMI´s vurdering, at ydelserne omfattet af rammeaftalen udelukkende kan anskaffes fra Terma A/S (Leverandøren) på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager samt beskyttelse af eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle rettigheder. Dette skyldes, at leverandøren ejer rettighederne til kildekoden til EWMS, som er en afgørende forudsætning for at levere de i henhold til rammeaftalen omfattede ydelser, hvilket Leverandøren alene har adgangen til. Sikkerhedsmæssige hensyn til soldaters liv og sikkerhed begrunder desuden nødvendigheden af, at service og vedligehold af EWMS foretages af personel med den rette tekniske knowhow samt, at reservedele og softwareopdateringer skal være interoperable med EWMS, samt de øvrige delsikkerhedssystemer i F-16, som EWMS er direkte knyttet til. Derudover vil et leverandørskifte medføre stor risiko for kompromittering af beredskabet, hvilket i yderste konsekvens kan koste menneskeliv. FMI vurderer derudover, at der ikke findes et rimeligt alternativ, og sammenfattende vurderer FMI derfor, at betingelserne i Direktiv 2009/81/EF, artikel 28, stk. 1, litra e, er opfyldt.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Rammeaftale om service og vedligehold af Electronic Warfare Management System

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
19/02/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Terma A/S
CVR-nummer: 41881828
By: Lystrup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8520
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 9 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Rammeaftalens anslåede værdi er 6,3 mio. - 9 mio. DKK. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Intervallets nedre grænse er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens intervallets øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid.

Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om Forsvarets operative behov i rammeaftalens løbetid, herunder særligt hvad angår specifikke indsættelser i missionsområder, som ikke kan forudsiges præcist for hele rammeaftalens løbetid. Skiftende operative behov i forhold til den nuværende situation kan således medføre et væsentlig større forbrug på aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/06/2021

Send til en kollega

0.063