23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 127-336993
Offentliggjort
05.07.2021
Udbudstype
Konkurrencepræget dialog

Udbyder

BIOFOS A/S

Udbud af kontrakt om implementering, drift og vedligeholdelse af cloudbaseret overvågnings- og styresystem


BIOFOS A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: BIOFOS A/S
CVR-nummer: 25601920
Postadresse: Refshalevej 250
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1432
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Katrine Elkjær-Holm
E-mail: ake@horten.dk
Telefon: +45 52344168
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/158394674.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/158394674.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/158394674.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt om implementering, drift og vedligeholdelse af cloudbaseret overvågnings- og styresystem

Sagsnr.: 191377
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

BIOFOS ønsker at indgå kontrakt om implementering, drift og vedligeholdelse af et cloudbaseret system til overvågnings- og styring af renseanlæg ("Løsningen").

Løsningen skal medvirke til at styre og optimere BIOFOS' drift af renseanlæggene Lynetten, Avedøre og Damhusåen. Udbuddet indeholder desuden en option på implementering af Løsningen på Renseanlæg Dragør og BIOFOS' 2 pilotanlæg.

Kontrakten omfatter desuden opgradering af BIOFOS' eksisterende styringer.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72211000 Programmeringsservice i forbindelse med systemer og brugerprogrammel
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK011 Byen København
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

BIOFOS ønsker at indgå kontrakt om implementering, drift og vedligeholdelse af et cloudbaseret system til overvågnings- og styring af renseanlæg ("Løsningen").

Løsningen skal medvirke til at styre og optimere BIOFOS' drift af renseanlæggene Lynetten, Avedøre og Damhusåen. Udbuddet indeholder desuden en option på implementering af Løsningen på Renseanlæg Dragør og BIOFOS' 2 pilotanlæg.

Kontrakten omfatter desuden opgradering af BIOFOS' eksisterende styringer.

BIOFOS har på nuværende tidspunkt en on-premise løsning til overvågning og styring af BIOFOS' renseanlæg. Henset til den teknologiske udvikling og mulighederne i markedet for også fremadrettet at opnå leveringssikkerhed, ønsker BIOFOS at overgå til en cloudbaseret løsning.

BIOFOS har undersøgt og været i dialog med markedet for cloudløsninger. Undersøgelserne og dialogen har gjort BIOFOS klar over, at forhandling som led i den konkurrenceprægede dialog er nødvendigt for at kunne fastlægge den løsning, der bedst muligt vil kunne opfylde BIOFOS' behov og ønsker, som følge af ydelsens særlige kompleksitet.

På denne baggrund ønsker BIOFOS at indgå i en konkurrencepræget dialog med tilbudsgivere for netop at indkredse og forstå, hvorledes BIOFOS' krav og behov bedst kan opfyldes.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Med et skriftligt varsel på 6 måneder til udgangen af kontraktperioden kan BIOFOS kræve kontrakten forlænget på uændrede vilkår med 2 x 24 måneder for 24 måneder ad gangen.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Modtages der ansøgninger fra flere end 3 egnede virksomheder, vil ordregiver udvælge de 3 virksomheder, som på baggrund af de modtagne ansøgninger har de mest relevante referencer.

Ordregiver vil ved udvælgelsen foretage en samlet vurdering på baggrund af følgende kriterier:

­- Antallet af styringer, som løsningen er tilkoblet pr. renseanlæg (flere styringer vil blive vurderet bedre end færre styringer).

­- Antallet af brugere hos referencekunden, som har rettigheder til at anvende løsningen (flere brugere vil blive vurderet bedre end færre brugere).

­- Antal PE, som det renseanlæg, hvor referenceløsningen er implementeret, er dimensioneret til at håndtere (flere PE vil blive vurderet bedre end færre PE).

Ordregiver vil ved udvælgelsen lægge vægt på de oplysninger, som ansøgerne har afgivet i ESPD'ets del IV.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder en option på implementering af Løsningen på Renseanlæg Dragør og BIOFOS' 2 pilotanlæg.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For det seneste afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysninger om følgende:

— Ansøgers soliditetsgrad i %,

— Ansøgers egenkapital.

Ansøger skal afgive oplysning herom i ESPD'ets afsnit: "Finansielle Nøgletal".

Med "det seneste afsluttede regnskabsår" forstås det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab.

Hvis ansøger ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi ansøger er etableret inden for det seneste år, skal ansøger anføre dette i ESPD'et.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet, jf. udbudslovens § § 140 og § 142:

— En positiv soliditetsgrad på minimum 20 % i det seneste afsluttede regnskabsår, og

— En positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

— Én reference med oplysning om ansøgers betydeligste erfaring med en tilsvarende løsning leveret inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristens udløb.

Referencen bør indeholde oplysninger om følgende:

— Modtager af løsningen (oplysninger om kontaktperson hos referencekunden)

— Tidspunkt, hvor den fulde løsning er implementeret hos referencekunden (implementeringsdatoen)

— Beskrivelse af løsningens art og omfang, herunder:

- Antallet af styringer, som løsningen er tilkoblet pr. renseanlæg.

- Antallet af brugere hos referencekunden, som har rettigheder til at anvende løsningen.

- Antal PE, som det renseanlæg, hvor referenceløsningen er implementer, er dimensioneret til at håndtere.

Denne reference vil tillige blive anvendt til brug for udvælgelsen.

Ordregiver forbeholder sig at kontakte de oplyste kontaktpersoner for at verificere indholdet af referencen. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode en ansøger om at supplere/uddybe dennes beskrivelse af referencen i ESPD'et.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet, jf. udbudslovens § § 140 og 143:

— Én reference på tilsvarende løsninger leveret inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristens udløb.

Med leveret menes, at implementeringsdatoen hos referencekunden skal lægge inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristens udløb.

Med tilsvarende løsninger menes et cloudbaseret system til overvågning og styring af renseanlæg.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Konkurrencepræget dialog
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/07/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/08/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2021

Send til en kollega

0.063