23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 129-342598
Offentliggjort
07.07.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Landsbyggefonden

Udbud af rammeaftale om videreudvikling og vedligeholdelse af DCAB


Landsbyggefonden

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Landsbyggefonden
CVR-nummer: 62475412
Postadresse: Studiestræde 50
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1554
Land: Danmark
Kontaktperson: Evy Ivarsson Nielsen
E-mail: eni@lbf.dk
Telefon: +45 33762126
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.lbf.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7d7749c0-eb45-4526-81f0-bea82609965d/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7d7749c0-eb45-4526-81f0-bea82609965d/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7d7749c0-eb45-4526-81f0-bea82609965d/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om videreudvikling og vedligeholdelse af DCAB

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter en rammeaftale vedrørende videreudvikling og vedligeholdelse af systemet Det Centrale Almene Bygningsregister (DCAB).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Danmark har over 500 000 almene boliger, der administreres i boligafdelinger af varierende størrelse. Boligafdelingerne administreres af boligorganisationer eller boligadministrationer.

Landsbyggefonden har opbygget Det Centrale Almene Bygningsregister (DCAB), som er et nyt centralt bygningsregister over hele den almene bygningsmasse.

DCAB understøtter arbejdet med robuste drifts- og vedligeholdelsesplaner i de almene boligorganisationer, herunder sikrer korrekte henlæggelser til planlagt og periodiske vedligeholdelse og fornyelser i boligafdelingerne, og understøtter opfyldelsen af kravene om obligatorisk ekstern granskning af boligorganisationernes drifts- og vedligeholdelsesplaner.

DCAB fungerer blandt andet som indberetningsportal for en række indberetninger af data fra de almene boligorganisationer og som basisregister for en lang række forskellige typer af data.

DCAB samler, bearbejder og udstiller data fra boligorganisationernes indberetninger, de eksterne data fra bl.a. Energistyrelsen, Molio-prisbøger, samt data fra den eksterne granskning. Registret baseres bl.a. på stamdata og stamdatahierarki fra Landsbyggefondens Stamdataregister samt bygningsdelstavle i henhold til Forvaltnings Klassifikation.

DCAB gik i drift i foråret 2021. Den nuværende version af DCAB består af en ’basisløsning’. Der skal ske en videreudvikling af den nuværende version.

Formålet med udbuddet er at indgå en rammeaftale med en leverandør vedrørende videreudvikling af systemet DCAB samt løbende vedligeholdelse af og fejlrettelser i systemet.

Herudover kan ændringer i Landsbyggefondens øvrige IT-systemer skabe et behov for tilpasninger af DCAB. Tilsvarende for relevante eksterne IT-systemer som fx Energistyrelsens bygningshub,

leverandørsystemer, herunder indberetningssystemer. Sådanne tilpasninger vil også være omfattet af rammeaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens gennemførelse / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 45 %
Pris - Vægtning: 20 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil udvælge 5 ansøgere, der opfordres til at deltage i tilbudsfasen blandt de ansøgere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, og som opfylder de fastsatte mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet, jf. pkt. II.1.2) og II.1.3) nedenfor og ESPD'ets del V.

Hvis der er flere egnede ansøgere end 5, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, og som opfylder de fastsatte mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet, vil ordregiver udvælge de 5 ansøgere, der inviteres til at afgive tilbud, på grundlag af en vurdering af hvilke ansøgere, der baseret på karakteren, størrelsen og kompleksiteten af den udbudte opgave, har de mest relevante og sammenlignelige referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anslåede værdi af rammeaftalen, jf. pkt. II.1.5) og II.2.6) ovenfor, er samtidig den maksimale værdi af rammeaftalen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Den økonomiske og finansielle formåen vurderes på baggrund af oplysninger om den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for de seneste 3 års disponible regnskabsår.

Hvis ansøger udgør et konsortium, foretages vurderingen af ansøgers økonomiske og finansielle kapacitet som en samlet vurdering. Samtlige deltagere i konsortiet skal udfylde et særskilt ESPD.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheder, foretages vurderingen af ansøgers økonomiske og finansielle kapacitet som en samlet vurdering. Der skal udfyldes et særskilt ESPD for de enheder, som ansøger baserer sig på. ESPD’er fra støttende enheder skal være underskrevet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekravet for økonomisk og finansiel kapacitet er, at ansøger skal have en gennemsnitlig årsomsætning på minimum 7 mio. DKK i de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Den tekniske og faglige formåen vurderes på baggrund af en referenceliste vedrørende opgaver af samme eller lignende art som den udbudte inden for de seneste 3 år.

Ved opgaver af samme eller lignende art lægges særligt vægt på udvikling af indberetnings- og registerbaserede systemer. Der lægges endvidere vægt på erfaring med de anvendte teknologier i den nuværende løsning, jf. bilag 6F og 6G i udbudsmaterialet, og her vil der blive lagt særlig vægt på erfaring med .NET Core og Blazor.

Ansøgers referenceliste kan maksimalt indeholde 5 referencer. Referencelisten skal indeholde følgende oplysninger:

— Kundens navn

— Opgavens indhold og størrelse

— Beskrivelse af hvilken ydelse ansøger har leveret på opgaven

— Tidsperiode for opgavens udførelse.

Hvis ansøger udgør et konsortium, foretages vurderingen af ansøgers faglige og tekniske kapacitet som en samlet vurdering. Samtlige deltagere i konsortiet skal udfylde et særskilt ESPD.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheder, foretages vurderingen af ansøgers faglige og tekniske kapacitet som en samlet vurdering. Der skal udfyldes et særskilt ESPD for de enheder, som ansøger baserer sig på. ESPD’er fra støttende enheder skal være underskrevet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekravet for teknisk og faglig kapacitet er, at ansøger skal kunne angive mindst 1 reference vedrørende opgaver af samme eller lignende art inden for de seneste 3 år.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/08/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 13/08/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøgning om prækvalifikation skal ske ved indsendelse af ESPD-dokumentet. En ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136.

Udbudsproceduren gennemføres ved brug af udbudssystemet Ethics. Al kommunikation skal foregå via Ethics, og ansøgninger og tilbud kan alene indgives via Ethics.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter at ordregiver har underrettet ansøgerne om resultatet af prækvalifikationen. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Klage over udbud i øvrigt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået rammeaftalen. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte tilbudsgivere om tildeling af rammeaftalen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2021

Send til en kollega

0.047