23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 129-342666
Offentliggjort
07.07.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Kerteminde Kommune

Anskaffelser af økonomi- og lønsystemer som en service


Kerteminde Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kerteminde Kommune
CVR-nummer: 29189706
Postadresse: Hans Schacksvej 4
By: Kerteminde
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5300
Land: Danmark
E-mail: kommune@kerteminde.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kerteminde.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Assens Kommune
CVR-nummer: 29189692
Postadresse: Rådhus Allé 5
By: Assens
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5610
Land: Danmark
E-mail: sikkerpost@assens.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.assens.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nordfyns Kommune
CVR-nummer: 29188947
Postadresse: Østergade 23
By: Bogense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5400
Land: Danmark
E-mail: post@nordfynskommune.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.nordfynskommune.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Langeland Kommune
CVR-nummer: 29188955
Postadresse: Fredensvej 1
By: Rudkøbing
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5900
Land: Danmark
E-mail: post@langelandkommune.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.langelandkommune.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=299522&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=299522&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelser af økonomi- og lønsystemer som en service

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter anskaffelser af standard økonomi- og lønsystemer som en service for Kerteminde Kommune, Nordfyns Kommune, Langeland Kommune og Assens Kommune. Udbuddet gennemføres som et fælles udbud, jf. udbudslovens § 123.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72253200 Systemsupport
72254100 Systemafprøvning
72261000 Programmelsupport
72265000 Konfigurering af programmel
72310000 Databehandling
72514100 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med drift af datamater
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Hos leverandøren

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter anskaffelser af standard økonomi- og lønsystemer som en service for Kerteminde Kommune, Nordfyns Kommune, Langeland Kommune og Assens Kommune. Udbuddet gennemføres som et fælles udbud, jf. udbudslovens § 123 i fællesskab for alle de deltagende ordregiveres navne og på disses vegne, og de deltagende ordregivere er i fællesskab ansvarlige for overholdelsen af forpligtelserne i henhold til udbudsloven.

Det er et vigtigt mål for det fælles udbud og implementeringen, at det understøtter kommunerne i at udnytte de effektiviserings- og kvalitetspotentialer, der ligger i at arbejde sammen. En mere ensartet it-understøttelse kommunerne imellem øger mulighederne for at samarbejde om anvendelse og administration af it-løsninger.

Systemerne skal såvel i sin helhed som i de enkelte dele og funktioner være nemme at anvende, effektive, brugervenlige, fleksible og velfungerende både centralt og decentralt.

Økonomisystemet skal understøtte følgende opgaveområder og processer: Kontoplan, budget og budgetopfølgning, debitor, anlægsstyring og anlægsregnskab, betaling (bank, kasse og e-faktura), kreditor og finansbogføringer, rapportering og analyse, økonomi og regnskab, herunder årsregnskab og omkostningsregnskab og begrænset ressourcestyring.

Lønsystemet skal understøtte følgende opgaveområder og processer: Løn- og personaleadministration, administration af fravær og refusion i lønadministrationsprocessen, tjenestemandspensionsområdet, økonomiforhold og lønbudgettering samt vagtplanlægning.

Udbuddet omfatter følgende tidspunkter for ibrugtagning: 1. januar 2023 (for 3 kommuner) og 1. januar 2024 (for 1 kommune).

Udbuddet vedrører en offentlig kontrakt. Kontrakten indeholder dog rammeaftale lignende elementer, idet det er muligt at tilkøbe nærmere angivne ad hoc ydelser til de fastsatte timepriser for ad hoc bistand.

Der henvises i øvrigt til optionerne i pkt. II.2.11).

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 x 2 år for 2 år ad gangen.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der modtages flere egnede anmodninger end det fastsatte antal, der vil blive opfordret til at afgive tilbud, vil de ordregivende myndigheder foretage udvælgelsen af det fastsatte antal ud fra et sagligt skøn, hvor der lægges vægt på den tekniske og faglige kapacitet ud fra de i pkt. III.1.3) afgivne oplysninger.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4). Relevansvurderingen foretages på baggrund af, hvorvidt referencerne dokumenterer erfaring med levering af funktionelt sammenlignelige ydelser.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige ydelser, vurderes det, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte ydelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er følgende optioner, der skal afgives tilbud på:

- Fælles option på forlængelse af kontrakten 2 x 2 år for 2 år ad gangen.

Økonomisystemet - Kommunespecifikke optioner på:

- Avanceret ressourcestyring

- Boliglån

- Tilgængeliggørelse af eksisterende data (konvertering)

- Etablering, drift og vedligeholdelse af samt adgang til uddannelsesmiljø

- Regnskabsafslutning og læseadgang til historiske data.

Lønsystemet – kommunespecifikke optioner på:

- Integration til kommunens ESDH-løsning som tilføjelse til understøttelsen af løn- og personale administration

- Elektronisk personalesag som tilføjelse til understøttelsen af løn- og personale administration

- Tilgængeliggørelse af eksisterende data (konvertering)

- Etablering, drift og vedligeholdelse af samt adgang til uddannelsesmiljø

- Regnskabsafslutning og læseadgang til historiske data.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I henhold til udbudslovens § 49, stk. 2 om opdeling i delkontrakter (opdel-eller-forklar-princippet) er det de ordregivende myndigheders vurdering, at kontrakten ikke hverken it-strategisk, teknisk eller forretningsmæssigt er egnet til at opdele i særskilte delkontrakter.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal aflevere et ”fælles europæisk udbudsdokument” (også kaldet ”ESPD”), hvori ansøger skal afgive erklæringer om følgende forhold:

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt forfalden gæld mv.), og

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.), og

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedrører konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer), og

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6 (vedrører uretmæssig påvirkning af beslutningsproces mv.).

De ordregivende myndigheder kan kun tage erklæringer i betragtning, som afgives i ESPD, jf. udbudslovens § 148.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen og/eller teknisk/faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal aflevere et ”fælles europæisk udbudsdokument” (også kaldet ”ESPD”), hvori ansøger skal afgive erklæringer om følgende forhold:

— Ansøgers samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed).

— Ansøgers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed). Soliditetsgraden beregnes i procent som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver.

De ordregivende myndigheder kan kun tage erklæringer i betragtning, som afgives i ESPD, jf. udbudslovens § 148.

Soliditetsgraden skal angives i ESPD, del IV, afsnit B (Finansielle nøgletal). Bemærk, at ansøger i forhold til angivelsen af soliditetsgraden også skal oplyse, hvilken egenkapital virksomheden har samt værdien af de samlede aktiver. Selve soliditetsgraden skal indsættes i feltet ”Nøgletal” og beregningsgrundlaget (i form af egenkapitalen divideret med de samlede aktiver), skal indsættes i feltet ”Beskrivelse”.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, eller såfremt flere virksomheder byder i fællesskab som et konsortium, er det den samlede egnethed, der lægges vægt på. I forhold til omsætning lægger de ordregivende myndigheder således alle de relevante værdier for omsætning for de deltagende virksomheder sammen for derved at se, om de stillede krav opfyldes samlet set.

I forhold til soliditetsgrad – som er et udtryk for en virksomheds egenkapital divideret med virksomhedens samlede aktiver – lægger de ordregivende myndigheder henholdsvis egenkapitalen og de samlede aktiver sammen for de deltagende virksomheder. På baggrund af totalerne beregnes herefter den samlede soliditetsgrad ved at dividere den samlede egenkapital med de samlede aktiver med henblik på at se, om de stillede krav opfyldes samlet set.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Det er et mindstekrav, at ansøger i gennemsnit over de sidste 3 regnskabsår har haft en årlig omsætning på 65 mio. DKK, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed.

- Det er et mindstekrav, at ansøger har en soliditetsgrad på 10 %, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal aflevere et ”fælles europæisk udbudsdokument” (også kaldet ”ESPD”), hvori ansøger skal afgive erklæringer om følgende forhold:

— Forelæggelse af en liste over de betydeligste tilsvarende tjenesteydelser, ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år med angivelse af beløb og modtager.

Der gøres særligt opmærksom på, at ansøger ved udfyldelsen af sine referencer i ESPD i feltet ”Beskrivelse” skal sørge for, at beskrivelsen af de enkelte referencer er fyldig og fyldestgørende, således at de ordregivende myndigheder kan vurdere referencerne i forhold til, hvorvidt og i hvilket omfang de er udtryk for tilsvarende tjenesteydelser.

Kun de referencer for tilsvarende tjenesteydelser, der er udført inden for de angivne 3 år på tidspunktet for fristen for anmodning om deltagelse, vil indgå i vurderingen, jf. punkt II.2.9). Hvis ansøger har referencer for tilsvarende tjenesteydelser, hvis levering er påbegyndt tidligere end de angivne 3 år, men som stadig pågår inden for den 3-årige periode, vil det alene være den del af de tjenesteydelser, der udføres inden for de 3 år, der vil indgå i vurderingen. Ansøger skal derfor tydeligt angive, hvilke tjenesteydelser det handler om.

De ordregivende myndigheder kan kun tage erklæringer i betragtning, som afgives i ESPD, jf. udbudslovens § 148.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse og udpege en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere.

Særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten omfattende arbejdsklausul mv. fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Kontrakten forventes genudbudt ved kontraktophør.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der er tale om et begrænset udbud, hvilket indebærer, at virksomheder, der ønsker at deltage i udbudsprocessen, først skal anmode om prækvalifikation. Anmodning om prækvalifikation skal udarbejdes på baggrund af de i del III.)1 angivne betingelser for deltagelse og skal indeholde de oplysninger, erklæringer mv., der efterspørges i pkt. III.1.1), III.1.2) og III.1.3). Anmodning om prækvalifikation udarbejdes via udfyldelse af ESPD.

Fristen i punkt IV. 2.2) er for modtagelse af anmodning om prækvalifikation. Fristen for modtagelse af tilbud fastsættes i udbudsmaterialet.

Anmodning om prækvalifikation skal uploades vi udbudssystemet. Anmodning om prækvalifikation kan ikke afgives andetsteds.

Spørgsmål: Ansøgere kan i prækvalifikationsfasen stille spørgsmål, der er direkte relevante i forbindelse med udarbejdelsen af anmodningen om prækvalifikation. Spørgsmål skal være skriftlige, på dansk og skal afgives via udbudssystemets beskedfunktion med tydelig angivelse af det, der spørges til. Spørgsmål vil blive besvaret hurtigst muligt og løbende.

Sidste frist for spørgsmål er: Fredag den 6. august 2021 kl. 12.00 lokal tid.

Spørgsmål, der modtages inden denne frist, kan forventes besvaret senest 6 dage inden udløbet af fristen for anmodning om prækvalifikation.

Spørgsmål modtaget efter dette tidspunkt vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svaret senest 6 dage inden udløbet af fristen for anmodning om prækvalifikation.

Det kan ikke forventes, at de ordregivende myndigheder vil besvare spørgsmål senere end 6 dage inden udløbet af fristen for anmodning om prækvalifikation, da dette vil kræve, at prækvalifikationsfristen forlænges. De ordregivende myndigheder forbeholder sig dog ret hertil, hvis dette efter omstændighederne vurderes nødvendigt.

Til punkt III.1): En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 og/eller de angivne frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens, jf. § 137, stk. 1, nr. 2 og § 137, stk. 1, nr. 6, finder anvendelse, medmindre udbudsloven giver mulighed for at undlade at udelukke ansøgeren/tilbudsgiveren (jf. herunder lovens § 138).

Til punkt III.1): Før de ordregivende myndigheders beslutning om tildeling af kontrakten skal de ordregivende myndigheder kræve, at den tilbudsgiver, som de ordregivende myndigheder har til hensigt at tildele til, fremlægger dokumentation i henhold til udbudslovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD.

De ordregivende myndigheder kan på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren anmode en ansøger eller tilbudsgiver om at fremlægge (endelig) dokumentation for de forhold, der er blevet erklæret i det fælles europæiske udbudsdokument vedrørende udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 og 3, samt § 137, stk. 1, nr. 2, vedrørende opfyldelse af minimumskravene til egnethed, samt vedrørende kriterierne for udvælgelse.

Tilsvarende kan de ordregivende myndigheder anmode en ansøger eller tilbudsgiver om at supplere eller præcisere modtaget dokumentation. I så fald skal den efterspurgte dokumentation fremsendes inden en kortere tidsfrist, der fastsættes af de ordregivende myndigheder. Manglende fremsendelse af efterspurgt dokumentation kan føre til udelukkelse af den pågældende ansøger eller tilbudsgiver fra udbudsprocedure.

Til punkt II.2.7): Den angivne kontraktvarighed regnes fra Ibrugtagningsdagen.

Til punkt III.2.3): Juridiske personer vil i deres tilbud skulle angive navn og faglige kvalifikationer for de personer, der er ansvarlige for udførelsen af tjenesteydelserne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor de ordregivende myndigheder har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens § 7, stk. 1.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor de ordregivende myndigheder har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at de ordregivende myndigheder har indgået en kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette de ordregivende myndigheder om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2021

Send til en kollega

0.047