23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 131-345306
Offentliggjort
09.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Genudbud af indkøb af GPS og overvågning til biler


Direktoratet for Kriminalforsorgen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Erik Nørgaard Jensen
E-mail: eriknorgaard.jensen@krfo.dk
Telefon: +45 72554315
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=306397&B=KRFO
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=306397&B=KRFO
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud af indkøb af GPS og overvågning til biler

Sagsnr.: 20-15-0252
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38112100 Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kriminalforsorgen opererer på nuværende 480 biler på deres institutioner i hele landet, undtagen Færøerne og Grønland. Bilerne bruges til transport af arrestanter & indsatte, personalets kørsel mellem institutioner, samt kørsel fra institutioner til forskellige steder og formål. Der vil være tale om leje/abonnement af udstyret, samt installation af både GPS og Log in-enhed i bilerne. I forbindelse med Log-in enheden skal det nævnes at kriminalforsorgens medarbejdere bruger et Id-kort med en Myfare chip. Dette skal bruges i forbindelse med log-in bilerne spænder fra Up, Golf over Touran til Caravelle, samt transporter og crafter. Derudover en mindre gruppe ældre biler af andet mærke. Ordregiver ønsker GPS overvågning af hele bilparken. Der ud over skal tilbudsgiver også være opmærksom på at aftalen omfatter en databehandleraftale. For yderligere detaljer vedrørende anskaffelsen, minimums- og evalueringskrav henvises til bilag 1 – kravspecifikationen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50111110 Tjenester til vognparker
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbudsbetingelser med tilhørende bilag beskriver de nærmere detaljer for aftalens genstand. Kriminalforsorgen opererer på nuværende 480 biler på deres institutioner i hele landet, undtagen Færøerne og Grønland. Bilerne bruges til transport af arrestanter & indsatte, personalets kørsel mellem institutioner, samt kørsel fra institutioner til forskellige steder og formål. Der vil være tale om leje/abonnement af udstyret, samt installation af både GPS og Log in-enhed i bilerne. I forbindelse med Log-in enheden skal det nævnes at kriminalforsorgens medarbejdere bruger et Id-kort med en Myfare chip. Dette skal bruges i forbindelse med log-in bilerne spænder fra Up, Golf over Touran til Caravelle, samt transporter og crafter. Derudover en mindre gruppe ældre biler af andet mærke. Ordregiver ønsker GPS overvågning af hele bilparken. Ud over geografisk overvågning ønsker Kriminalforsorgen at bruge GPS som en elektronisk kørebog, med angivelse af føreren. Derudover, hvis muligt, også som overvågning af bilens stand og tekniske oplysninger. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at der på grund af gældende udbudsregler, tiltag fra den til enhver tid siddende regering (el-biler i 2030), samt SKI aftaler, i fremtiden kan findes andre mærker end Skandinavisk Motor Company. Der ud over skal tilbudsgiver også være opmærksom på at aftalen omfatter en databehandleraftale. For yderligere detaljer vedrørende anskaffelsen, minimums- og evalueringskrav henvises til bilag 1 – kravspecifikationen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen indeholder en databehandlerkontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ingen.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Egenkapital

- Soliditetsgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgiver skal have en gennemsnitlig, positiv egenkapital beregnet på baggrund af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

- Tilbudsgiver skal kunne dokumentere, at virksomheden har en gennemsnitlig soliditetsgrad større end 10 % beregnet på baggrund af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Soliditeten udregnes efter følgende formel:

- Egenkapital / Samlede aktiver * 100.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Referencer

- Tekniske eller tekniske organer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Referenceliste med angivelse af mindst 2 referencer af sammenlignelig karakter med beskrivelse af opgaverne og de leverede services, kontraktsum og aftaleperiode i de seneste 3 år. Ordregiver forbeholder sig retten til at indhente kontaktoplysninger for den konkrete reference, såfremt ordregiver finder det nødvendigt at kontakte referencen.

- Mindstekrav: Med sammenlignelig karakter menes installation hos en kunde i minimum 100 biler/enheder, samt webportal til overvågning.

- Teknikere eller tekniske organer tilbudsgiveren disponerer over til udførsel af arbejdet.

- Mindstekrav: Tilbudsgiver skal dokumentere at tilbudsgiver råder over kundeservice og teknikere til installation.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 076-193659
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/08/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2027

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/07/2021

Send til en kollega

0.031