23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 133-353787
Offentliggjort
13.07.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbud af rammeaftale om teknisk konsulentbistand og projektleverancer til Købehavns Kommunes webplatform


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Tarp Petersen (jk7a@kk.dk) og Carsten Duedahl (jp7q@kk.dk)
E-mail: jk7a@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/160092537.aspx
Internetadresse for køberprofilen: www.kk.dk/udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/160092537.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/160092537.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om teknisk konsulentbistand og projektleverancer til Købehavns Kommunes webplatform

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på konsulentbistand og projektleverancer til vedligeholdelse, support, ny- og videreudvikling, sparring og optimering af Københavns Kommunes webplatform. Ordregivers krav fremgår af Rammeaftalen med dertilhørende bilag.

Tryk her https://permalink.mercell.com/160092537.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nedenfor er listet eksempler på opgaver som ordregiver forventer, skal implementeres på ordregiver webplatformen ved anvendelse af rammeaftalen:

— Forbedret søgning med Machine Learning

— Videreudvikling af eksisterende kodeprofiler, herunder design

— SLA-aftaler for ordregivers kodeprofiler og webplatform

— Udvikling af nye websites

— Tilpasning og udvidelser til webmiljøet

— Udvikling af nye sitetyper - statiske sites mv.

— Videreudvikling af ordregivers DevOps miljø herunder CD pipeline

— Forbedret automatiseret testdækning og kvalitetskontrol

— Forbedring af sikkerhed og privacy på sites og platforme

— Udvikling af nye designs og designelementer

— Teknisk rådgivning og arkitekturmæssig sparring med ordregivers tekniske product manager og andre interessenter omkring webcloudplatformen

— Implementering og migrering af workloads til containere

— Driftstøtte og support i forbindelse med webcloudplatformen

— Integrering og videreudvikling af containerplatforme med automatiseret kontinuerlig integration (CI) og kontinuerlig levering (CD/CI) pipelines

— Implementere og integrere skyorienterede CI/CD-pipelines og vedligeholde tilgængelige platformmiljøer

— Udføre profilering, fejlfinding af eksisterende løsninger og integrationer

— Bistå med videreudvikling af releasestrategi, opsætning og implementering af denne og, implementering af disse evt. også i cloud

— Implementere infrastruktur som kode (IaC) processer for at muliggøre automatisering i de enkelte udviklingsteams

— Anbefale og designe systemfeedbackmekanismer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 65 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Største antal: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil prækvalificere minimum 5 og maksimum 8 ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.1, og som opfylder minimumskravene til egnethed, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.2, vil ordregiver ved udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, lægge vægt på ansøgernes tre (3) referencer, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.2.3.1, hvor ansøgerne med de tre (3) mest relevante referencer vil blive prækvalificeret.

Ved vurderingen af, hvor relevante ansøgerens tre (3) referencer er i forhold til den pågældende ydelse, vil der lægges positivt vægt på, at:

— Referencerne indeholder erfaring med web-løsninger i Drupal version 8.0 og derover

— Referencerne indeholder udvikling på og af tilsvarende webmiljøer, herunder Cloud. Ved tilsvarende webmiljøer forstås her, særligt store komplekse webmiljøer fra offentlige myndigheder

— Referencerne indeholder erfaring med vedligeholdelse af tilsvarende webmiljøer. Ved tilsvarende webmiljøer forstås her, særligt store komplekse webmiljøer fra offentlige myndigheder

— Referencerne indeholder erfaring med at levere løsninger, der understøtter crossbrowser og crossplatform funktionalitet.

Udvælgelsen bliver foretaget på grundlag af oplysningerne i ansøgernes referencer, jf. ansøgers egnethed i forhold til teknisk og faglig formåen udbudsbetingelsernes pkt. 6.2.3.

Hvis ansøger vedlægger mindre end tre (3) referencer, anses deres tilbud for at være ukonditionsmæssigt og bliver derved ikke prækvalificeret. Vedlægger ansøger flere end tre (3) referencer, vil ordregiver udvælge de tre (3) referencer der står først i ansøgningen. Ordregiver opfordrer derfor ansøger til ikke at vedlægge mere end tre (3) referencer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens maksimale værdi er 25 mio. DKK og når denne grænse er nået vil rammeaftalen have udtømt sin virkning.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal være registeret i Det Centrale Virksomhedsregister (cvr.dk). For udenlandske virksomheder skal ansøger have en tilsvarende registrering i det land, hvor ansøgers virksomhed er etableret.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal som minimum have en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Såfremt der modtages flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.1, og som opfylder minimumskravene til egnethed, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.2, vil ordregiver ved udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, lægge vægt på ansøgernes tre (3) referencer, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.2.3.1, hvor ansøgerne med de tre (3) mest relevante referencer vil blive prækvalificeret.

Ved vurderingen af, hvor relevante ansøgerens tre (3) referencer er i forhold til den pågældende ydelse, vil der lægges positivt vægt på, at:

— Referencerne indeholder erfaring med web-løsninger i Drupal version 8.0 og derover

— Referencerne indeholder udvikling på og af tilsvarende webmiljøer, herunder Cloud. Ved tilsvarende webmiljøer forstås her, særligt store komplekse webmiljøer fra offentlige myndigheder

— Referencerne indeholder erfaring med vedligeholdelse af tilsvarende webmiljøer. Ved tilsvarende webmiljøer forstås her, særligt store komplekse webmiljøer fra offentlige myndigheder

— Referencerne indeholder erfaring med at levere løsninger, der understøtter crossbrowser og crossplatform funktionalitet.

Udvælgelsen bliver foretaget på grundlag af oplysningerne i ansøgernes referencer, jf. ansøgers egnethed i forhold til teknisk og faglig formåen udbudsbetingelsernes pkt. 6.2.3.

Hvis ansøger vedlægger mindre end tre (3) referencer, anses deres tilbud for at være ukonditionsmæssigt og bliver derved ikke prækvalificeret. Vedlægger ansøger flere end tre (3) referencer, vil ordregiver udvælge de tre (3) referencer der står først i ansøgningen. Ordregiver opfordrer derfor ansøger til ikke at vedlægge mere end tre (3) referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have præsteret minimum 3 leveringer af varer eller tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, og som har lighed med kontraktens genstand. Med lighed med kontraktens genstand henvises der til udbudsbetingelsernes pkt. 3.4.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/08/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/08/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/07/2021

Send til en kollega

0.05