23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 133-354877
Offentliggjort
13.07.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Hjørring Vandselskab A/S

Prækvalifikation til levering og montering af fjernaflæste vandmålere


Hjørring Vandselskab A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hjørring Vandselskab A/S
CVR-nummer: 29809577
Postadresse: Åstrupvej 9
By: Hjørring
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Finn Duus, Plan & Projekt på vegne af ordregiver
E-mail: finn.duus@planprojekt.dk
Telefon: +45 30303772
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/159354714.aspx
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hjørring Vandselskab A/S
CVR-nummer: 29809577
Postadresse: Åstrupvej 9
By: Hjørring
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Finn Duus Plan & Projekt på vegne af ordregiver
E-mail: finn.duus@planprojekt.dk
Telefon: +45 30303772
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/159354714.aspx
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lønstrup Vandværk Aps
CVR-nummer: 20920912
Postadresse: Sophus Thomsensgade 6
By: Hjørring
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Finn Duus, Plan & Projekt på vegne af ordregiver
E-mail: finn.duus@planprojekt.dk
Telefon: +45 30303772
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/159354714.aspx
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Poulstrup Vandværk a.m.b.a.
CVR-nummer: 33224362
Postadresse: Skovager 3
By: Poulstrup
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9760
Land: Danmark
Kontaktperson: Finn Duus, Plan & Projekt på vegne af ordregiver
E-mail: finn.duus@planprojekt.dk
Telefon: +45 30303772
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/159354714.aspx
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/159354714.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/159354714.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Prækvalifikation til levering og montering af fjernaflæste vandmålere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38421100 Vandmålere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Hjørring Vandselskab er vandforsyningsselskab i Hjørring kommune.

Hjørring Vandselskab ønsker etablering af nye fjernaflæste vandmålere som erstatning for de 19 957 vandmålere og levering af 186 drive-by vandmålere, som i dag er placeret i forsyningsområdet.

Projektet omfatter levering og montage af 19 912 fjernaflæste vandmålere ved Hjørring Vandselskab, herunder kundebooking og -service, samt levering af 186 drive-by vandmålere og levering af 45 større fjernaflæste vandmålere, som monteres af Hjørring Vandselskab.

Det skal oplyses, at det angivne målerantal ikke er præcist og må forventes at kunne variere med skønsmæssigt -5 % til +10 %.

Tryk her https://permalink.mercell.com/159354714.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32570000 Kommunikationsudstyr
32581000 Datakommunikationsudstyr
38411000 Hydrometre
39370000 Vandinstallationer
72590000 Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Projektet omfatter desuden datahjemtagning fra de nye fjernaflæste vandmålere til et centralt hjemtagningssystem, via et datanetværk etableret, ejet og drevet af tilbudsgiver over en 15-årig periode.

Den tilbudte løsning skal være sikker, så uvedkommende ikke kan få adgang til data fra kommunikationsnetværket eller vandmålere.

Selve den fysiske udskiftning/etablering af fjernaflæste vandmålere (19 912 stk.) for Hjørring Vandselskab ved den enkelte kunde, samt booking og servicering af kunderne er omfattet af dette udbud.

Etablering af det komplette kommunikationsnetværk, herunder eventuelle forstærkere, antenner, master, m.v. og/eller anvendelse af eksisterende netværk, er omfattet af dette udbud, og skal udføres/tilbydes af tilbudsgiveren (I det følgende benævnt totalleverandøren) eller dennes underentreprenør. Det skal understreges, at netværket etableres, ejes og drives af totalleverandøren eller dennes underleverandør, og at Hjørring Vandselskab således hverken investeringsmæssigt, drift- og vedligeholdelsesmæssigt har med netværket at gøre.

Der ønskes en løsning, hvor totalleverandøren har ansvaret for at levere en samlet løsning til hjemtagning af målerdata fra vandmålere til et centralt placeret hjemtagningssystem, hostet af totalleverandøren. Valget af løsning er op til totalleverandøren, men skal baseres på en netværksløsning, og døgnperformance på timeværdier skal mindst være 97,0 %.

Totalleverandøren kan tilbyde at hjemtage målerdata via en løsning med et selvstændigt kommunikationsnetværk som ejes af totalleverandøren, hvor Hjørring Vandselskab løbende betaler totalleverandøren for anvendelse af netværket. Eller totalleverandøren kan indgå underleverandøraftale med en tredje part for anvendelse af et nyt eller eksisterende kommunikationsnetværk, hvor Hjørring Vandselskab løbende betaler totalleverandøren for anvendelse af netværket.

Det står således totalleverandøren frit at tilbyde datahjemtagning ved etablering af sit eget selvstændige netværk, og/eller at tilbyde anvendelse af et eksisterende netværk, tele-, internet- radiobaseret-netværk eller andet til datahjemtagningen. Det skal understreges, at uanset hvilken løsning der vælges af totalleverandøren indgås kun én kontrakt om datahjemtagning, nemlig mellem totalleverandøren og Hjørring Vandselskab.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Leverancens kvalitet / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Fremtidssikring og innovative forhold / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 45
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 180
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der vil blive prækvalificeret 3 tilbudsgivere til at afgive tilbud. Modtages færre end 3 egnede og konditionsmæssige ansøgninger, forbeholder Hjørring Vandselskab sig ret til at gennemføre udbuddet med færre end 3 ansøgere.

Modtages flere end 3 ansøgninger, som opfylder egnethedskravene, finder udvælgelsen sted på et objektivt og sagligt grundlag med udgangspunkt i de 3 referencer fra lignende projekter.

Referencer, der omfatter

— alle ydelserne gennemført af ansøgeren, som totalleverandør, dvs. målerlevering og -montage, kundebooking, etablering og drift af kommunikationsnetværk samt datahjemtagning til centralt system, og hvor målerdata stilles til rådighed for øvrige IT-systemer, prioriteres højt.

— projekter omfattende vandmålere i forbindelse med et masseudrulningsprojekt, prioriteres højt.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Vedrørende optioner skal opmærksomheden henledes på at levering mv. af fjernaflæsning til Lønstrup og Poulstrup vandværker indgår som optioner. Øvrige optioner fremgår af udbudsbeskrivelsen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Omsætning i hvert af de 3 seneste regnskabsår

2) Egenkapital i hvert af de 3 seneste regnskabsår

3) Resultat i hvert af de 3 seneste regnskabsår før skat

4) Soliditetsgrad i hvert af de 3 seneste regnskabsår (Egenkapital x 100 / Samlede aktiver)

5) Perioderegnskab for 2021, alternativ erklæring fra virksomhedens faste revisor eller økonomidirektør om, at der ikke er sket væsentlige negative ændringer i virksomhedens balancer eller egenkapital siden seneste årsregnskab

6) Gældende erhvervsansvarsforsikring

7) Om krav til sikkerhedsstillelse og forudbetalingsgaranti kan opfyldes.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

a) Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår

b) Soliditetsgrad på minimum 10 % i hvert af de 3 seneste regnskabsår

c) Perioderegnskabet for 2021 og/eller erklæringen skal udvise positiv egenkapital

d) Gældende erhvervsansvarsforsikring

e) Der skal kunne stilles sikkerhed for kontraktens opfyldelse, på 15 % af kontraktværdien.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) 3 referencer erhvervet inden for de 5 seneste år fra lignende projekter omfattende målerlevering og -montage, kundebooking og -servicering, etablering og drift af kommunikationsnetværk samt datahjemtagning til centralt system, hvor målerdata stilles til rådighed for øvrige IT-systemer. Der kan være tale om igangværende eller afsluttede opgaver.

2) En beskrivelse af ansøgers firma og dennes kvalifikationer i relation til løsning af den udbudte opgave.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ad 1: 1.1. Kort beskrivelse af opgaven og dens omfang, herunder antal målere, netværk, service- og driftsomfang

1.2. Ansøgers rolle i forbindelse med opgaven, herunder hvilke underleverandører der har været anvendt til hvilke opgaver

1.3. Referencens økonomiske værdi

1.4. Dato for opgavens udførelse

1.5. Kundens navn, adresse, telefonnummer, mail og kontaktperson

a) Fremlæggelse af de 3 referencer fra lignende projekter

b) Mindst én af referencerne skal omfatte et projekt vedrørende masseudskiftning af vandmålere

c) Mindst én af referencerne skal omfatte en opgave, hvor ansøger har udført opgaven som totalleverandør af målere, montage, netværk, hjemtagningssystem, datahjemtagning og efterfølgende drift.

Kravet vedrørende mindst én reference vedrørende vandmålere og mindst én reference vedrørende totalleverandør kan opfyldes ved en reference, der omfatter begge dele eller ved 2 referencer.

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Der skal kunne stilles sikkerhed for 15 % af kontraktsummen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/07/2021

Send til en kollega

0.047