23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 134-356624
Offentliggjort
14.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Økonomistyrelsen

Vindere

(11.01.2022)
Netcompany A/S
Grønningen 17, 1.
1270 København K

Udbud af kontrakt om etablering og tilrådighedsstillelse af en single sign-on løsning for statslige myndigheder og statslige selvejende institutioner


Økonomistyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Økonomistyrelsen
CVR-nummer: 10213231
Postadresse: Landgreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1301
Land: Danmark
Kontaktperson: Carina Michele Birkholm Larsen
E-mail: cla@oes.dk
Telefon: +45 33928000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5481d042-c0e5-4915-aee4-9255e593d4a9/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5481d042-c0e5-4915-aee4-9255e593d4a9/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5481d042-c0e5-4915-aee4-9255e593d4a9/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5481d042-c0e5-4915-aee4-9255e593d4a9/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt om etablering og tilrådighedsstillelse af en single sign-on løsning for statslige myndigheder og statslige selvejende institutioner

Sagsnr.: 2020-4824
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Økonomistyrelsen udbyder en kontrakt vedrørende etablering, drift, support og vedligeholdelse af en central Single-Sign-on-løsning. Ydelsens nærmere indhold fremgår af pkt. II.2.4). Der er tale om et genudbud af en i 2018 udbudt kontrakt.

Økonomistyrelsen er part på kundesiden i kontrakten. Single-Sign-on-løsningen skal servicere ca. 400 statslige- og selvejende institutioner. Herudover skal brugere, der anvender Økonomistyrelsens systemer fra regioner og kommuner i Danmark kunne bruge Single Sign-on-løsningen. Der er (i 2021) ca. 250 000 login om måneden, og der er i dag i alt ca. 13 systemer tilsluttet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 32 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72416000 Applikationsudbydere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der er tale om et genudbud af en i 2018 indgået kontrakt, der hidtil har omfattet og fremover vil omfatte følgende ydelser:

Udbuddet omfatter etablering, drift, support og vedligehold af en central Single-Sign-on-løsning for Økonomistyrelsens applikationsportefølje samt i mindre omfang ad-hoc konsulentydelser, uddannelse og videreudvikling. Løsningen indkøbes som en service. Økonomistyrelsen står selv for tilslutningen af hovedparten af institutioner og systemer, der skal anvende løsningen. Tilbudsgiver skal bistå Økonomistyrelsen efter behov.

Alle statslige myndigheder og selvejende institutioner, skal have mulighed for at blive koblet på Single-Sign-on-løsningen, hvis de har adgang til de kunderettede systemer hos Økonomistyrelsen. Det bemærkes, at de jævnligt foretages ressortændringer, som medfører, at nye institutioner opstår og gamle nedlægges. Dette betyder, at der løbende skal kunne foretages ændringer i konfigurationen af Single Sign-on-løsningen.

Det skal være muligt for Økonomistyrelsen at indgå aftale med andre dele af statsadministrationen om via løsningen at kunne tilgå systemer uden for Økonomistyrelsens portefølje, hvis Økonomistyrelsen vurderer det hensigtsmæssigt. Dette indebærer således, at løsningen i givet fald også anvendes til, at slutbrugere tilgår andre statslige IT-systemer end Økonomistyrelsens. Dette ændrer dog ikke på, at alene Økonomistyrelsen er part i den udbudte kontrakt i forhold til leverandøren.

Løsningen er et stykke kritisk infrastruktur for Økonomistyrelsen, hvorfor løsningen skal etableres med meget høj tilgængelighed. Økonomistyrelsen ønsker en løsning, der gør brug af åbne standarder herunder SAML2.0-standarden, samt OIOSAML2.0 og OIOSAML3.0, og ISO27001 for informationssikkerhed, eller tilsvarende.

Ovennævnte udgør alene en overordnet beskrivelse af ydelsen. Ydelsen er beskrevet udførligt i udbudsmaterialet særlig leverancebeskrivelse jf. bilag 3.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 32 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ja, kontrakten kan efter ordregivers ønske forlænges i op til 3 x 24 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbudsgiver skal tilbyde en option på at løsningen kan opgraderes fra NSIS sikringsniveau lav til betydelig eller høj. Løsningen skal kunne godkendes til NSIS sikringsniveau høj efter forskellige scenarier:

- Opgradering fra NSIS sikringsniveau lav til betydelig

- Opgradering fra NSIS sikringsniveau betydelig til høj

- Opgradering fra NSIS sikringsniveau lav til høj.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD’et (der udfyldes elektronisk via udbudssystemet) angive følgende oplysninger:

1) Tilbudsgivers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed. Soliditetsgraden angives som forholdet mellem tilbudsgivers samlede egenkapital og ansøgerens samlede aktiver.

2) Tilbudsgivers samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed.

Ad 1) og 2) Ved ”det seneste disponible regnskabsår” forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgivers regnskabsaflæggelse.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD’et, jf. i øvrigt punkt. VI.3) Yderligere oplysninger nedenfor. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. Enheden som ansøger baserer sig på skal ligeledes udfylde og underskrive en støtteerklæring om økonomisk og finansiel formåen, jf. side 1 i udbudsbilag U2 (støtteerklæring).

Såfremt tilbudsgiveren er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD’et, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på minimum 10 % i det seneste disponible regnskabsår.

Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgivers samlede egenkapital i forhold til tilbudsgivers samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som tilbudsgivers og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.

Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.

Ordregiver beregner soliditetsgraden ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD’er. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD’er, vurderes de således samlet.

2) Som mindstekrav kræves endvidere en samlet årlig omsætning på mindst 10 mio. DKK i det seneste disponible regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgivers og disse enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Ordregiver beregner omsætningen ud fra de afgivne oplysninger i de modtagne ESPD’er. Selvom oplysningerne fremgår af separate ESPD’er, vurderes de således samlet.

Dokumentation:

Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’er.

Som dokumentation for, at de ovennævnte mindstekrav til soliditetsgrad og omsætning er opfyldt, skal den pågældende tilbudsgiver inden for en nærmere angivet frist, dog ikke under 18 kalenderdage fra modtagelsen af forespørgslen, fremlægge en erklæring om, at de i ESPD anførte oplysninger om samlet årsomsætning og finansielle nøgletal er korrekte. Udbudsmaterialets bilag U1 kan anvendes hertil.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD’et (der udfyldes elektronisk i udbudssystemet) angive følgende oplysninger:

En oversigt over de betydeligste leverancer tilsvarende den udbudte løsning jf. punkt II.1.4) og II.2.4) ovenfor, som tilbudsgiver leverer drift af i indeværende år eller har leveret drift af i de foregående 3 kalenderår. For at en løsning anses for ”tilsvarende” kræves det, at det fremgår af referencebeskrivelsen, at referenceopgaven vedrører levering af en SSO-løsning, der kan håndtere mange serviceudbydere og mange identitetsudbydere. Dvs. en løsningskonstellation, hvor SSO-applikationen er en føderationsbroker, der er forbindelsespunkt mellem serviceudbydere og identitetsudbydere.

Der kan maksimalt angives 10 referencer i oversigten over referencer. Oversigten bør for hver reference indeholde en kort beskrivelse af:

— den udførte leverance, herunder oplysning om den omtrentlige volumen, som de pågældende løsninger håndterer (logins pr. måned, samt antal serviceudbydere og identitetsudbydere pr. løsning), samt hostingtype og lokation for hosting (land)

— leveringsperiode for hver af de pågældende leverancer

— omtrentligt antal brugere, som har benyttet og/eller fortsat benytter løsningen i hver af de pågældende leverancer

— oplysning om den økonomiske værdi af leverancerne (beløb)

— navn på kunderne og kontaktoplysninger til kontaktperson hos kunderne.

Fravær af de nævnte oplysninger medfører ikke nødvendigvis, at Økonomistyrelsen ser bort fra referencerne, men det øger risikoen for, at Økonomistyrelsen ikke kan konstatere, om de lever op til mindstekravet til referencerne, jf. nedenfor.

Såfremt tilbuddet indeholder mere end 10 referencer, vil alene de første 10 referencer blive taget i betragtning. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen eller er en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) vil der samlet maksimalt blive taget 10 referencer i betragtning og tilbudsgiver opfordres derfor til alene at angive de samlede 10 bedste referencer.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD’et, jf. i øvrigt punkt VI.3) Yderligere oplysninger nedenfor, og den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. Enheden, som tilbudsgiver baserer sig på, skal ligeledes udfylde og underskrive en støtteerklæring om teknisk og faglig formåen, jf. side 2 i udbudsbilag U2 (støtteerklæring).

Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD’et, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Som mindstekrav kræves 5 referencer for leverancer tilsvarende den udbudte løsning. Det samlede antal brugere for referencerne skal minimum være 10 000 unikke brugere.

2) Tilbudsgiver skal have en IT-revisionsrapport med en revisionserklæring, som følger ISAE 3402, Type 2 eller tilsvarende for den seneste revisionsperiode. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder (et konsortium) skal hver af deltagerne have en IT-revisionsrapport, der opfylder dette krav. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen skal både tilbudsgiver og den eller de støttende enheder opfylde mindstekravet.

Dokumentation:

Ordregiver kræver ikke yderligere dokumentation om indholdet af referencer end de oplysninger, der fremgår i referencebeskrivelserne. Ordregiver forbeholder sig dog at validere referencerne ved kontakt til de oplyste kunder.

Ordregiver kræver dokumentation for, at tilbudsgiver har en IT-revisionsrapport med en revisionserklæring, som følger ISAE, Type 2 eller tilsvarende.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten regulerer i relevant omfang leverandørens udvisning af samfundsansvar, som formuleret i de konventioner som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact og som formuleret i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder.

Kontrakten indeholder desuden krav i henhold til ILO-konventionen 94 jf. cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

Medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med kontraktens opfyldelse, herunder personale og underleverandører, skal kunne sikkerhedsgodkendes til et niveau som krævet i medfør af kontrakten jf. cirkulære nr. 10338 af 17. december 2014. Politiet foretager en sikkerhedsundersøgelse med henblik på Økonomistyrelsens godkendelse. Tjenesteyder skal opretholde den kapacitet af sikkerhedsgodkendte medarbejdere, der er krævet i medfør af kontrakten jf. ovenfor.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/09/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/09/2021
Tidspunkt: 13:01
Sted:

Økonomistyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Kontrakten forventes udbudt igen i forbindelse med kontraktens udløb.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på udbudshjemmesiden i punkt 1.3. Afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via udbudshjemmesiden i punkt I.3). Tilbudsgiver kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode.

Tilbudsgiveren skal udfylde ESPD’et (udfyldes elektronisk via udbudssystemet) som et foreløbigt bevis for de i udbudsloven paragraf 148, stk.1. nr. 1-3 nævnte forhold: Der er tale om foreløbigt bevis for:

1) at tilbudsgiver eller tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor og

2) at tilbudsgiver eller tilbudsgiveren opfylder de mindstekrav til egnethed (økonomiske og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet), de er fastsat over for punkt III.1.2) og III.1.3).

Ordregiveren skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsprocessen, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudsloven paragrafferne 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt den i udbudsloven paragraf 137, stk. 1 nr. 2 nævnte frivillige udelukkelsesgrund.

Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal ordregiver kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et. For tilbudsgivere, der er hjemhørende i Danmark kan dokumentationen udgøres af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning, samt den dokumentation, der er nævnt i punkt III.1.2) og III.1.3).

Tilbudsgivere, der er hjemhørende i udlandet, kan fremlægge den dokumentation, der fremgår af e-certis.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheder formåen (fx et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) vedrørende pkt. III.I.2) eller III.I.3) skal tilbudsgiver fremlægge støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over denne formåen jf. udbudslovens paragraf 144, stk. 2. Skabelon til støtteerklæringer kan hentes i Ethics som bilag U2.

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium), skal kontrakten underskrives af samtlige deltagere i sammenslutningen.

Ordregiver kræver, at tilbudsgiver og en juridisk enhed, som tilbudsgiveren eventuelt baserer sin økonomi og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for kontraktens gennemførsel.

Baggrunden for ikke at opdele kontrakten i delkontrakter er økonomiske hensyn, idet det vurderes, at der kan opnås væsentlige bedre priser ved ikke at opdele kontrakten i delkontrakter.

Ordregivers skriftlige svar på modtagne skriftlige spørgsmål fra interesserede tilbudsgivere vil bliver offentliggjort på udbudshjemmesiden, jf. punkt I.3). Interesserede deltagere opfordres løbende til at holde sig orienteret via udbudshjemmesiden. Frist for spørgsmål og besvarelse fremgår af udbudsbetingelserne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud mv. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende tidsfrister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, hvem der er blevet udvalgt. jf. udbudsloven paragraf 171, stk 2, eller lovens paragraf 2, stk.1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere jf. lovens paragraf 2, stk. 2, eller udbudslovens paragraf 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens paragraf 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens paragraf 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klageren ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens paragraf 12, stk, 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbud egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/07/2021

Send til en kollega

0.062