23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 134-357581
Offentliggjort
14.07.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Defence Aquisition and Logistics Organisation

Vindere

(14.07.2021)
IAC Acoustic UK Limited
SO53 4SE Chandler's Ford, Hampshire

Leasing af software samt kalibrering af motortester til EH101


Danish Defence Aquisition and Logistics Organisation

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Aquisition and Logistics Organisation
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Julia Holte Maurer
E-mail: fmi-sd-aam14@mil.dk
Telefon: +45 25239125
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://fmi.dk/en
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Leasing af software samt kalibrering af motortester til EH101

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Leasing af licenser, der er adgangsgivende til den software, der benyttes til Forsvarets teststander for RTM322 02/8 MK 250-motorer til brug for helikoptere af typen EH101.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leasing af licenser, der er adgangsgivende til den software, der benyttes til Forsvarets teststander for RTM322 02/8 MK 250-motorer til brug for helikoptere af typen EH101.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder følgende 3 (tre) optioner:

- Option 1. Kontrakten indeholder en option, hvorefter kontrakten kan forlænges 3 (tre) gange, hver gang med 2 (to) år.

- Option 2. Kontrakten indeholder en option, hvorefter FMI kan bestille yderligere teknisk support, for så vidt at behovet overstiger de 10 (ti) timers teknisk support, der er inkluderet i kontrakten.

- Option 3. Kontrakten indeholder en option, hvorefter FMI kan bestille 2 (to) uddannelses- og/eller træningskurser.

- Optionerne kan naturligvis kun udnyttes i kontraktens løbetid.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

FMI påtænker at indgå kontrakt med IAC Acoustic UK Limited om indkøb af licenser til software til brug ved forsvarets motortester til EH101 med RTM322 02/8 MK 250 motorer.

- Efter FMI’s vurdering kan disse ydelser kun anskaffes fra IAC UK på grund af tekniske grunde.

- Det skyldes, at for at sikre luftdygtigheden for motorerne, følger FMI det gældende krav for civile aktører om, at softwaren skal være OEM certificeret. Det er kun IAC UK der udbyder OEM certificeret software. Markedet for denne slags software udgøres i sin helhed af den danske motortester samt 6 i Storbritannien som er ejet af IAC UK. Derfor vurderer FMI, at det ikke er realistisk, at andre markedsaktører kan udvikle konkurrerende software uden at påtage sig eksorbitante omkostninger.

- FMI agter på denne baggrund at indgå kontrakt med IAC UK.

- Kontrakten vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
23/02/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: IAC Acoustic UK Limited
By: Chandler's Ford, Hampshire
NUTS-kode: UK United Kingdom
Postnummer: SO53 4SE
Land: Det Forenede Kongerige
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele kontrakten direkte og ikke datoen for kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

- Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er den estimerede værdi af kontrakten, og er således ikke udtryk for kontraktens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenaevnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt/rammeaftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/07/2021

Send til en kollega

0.048