23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 136-361110
Offentliggjort
16.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Ballerup Kommune

EU-udbud af rammeaftaler vedrørende vask af eget tøj og linned for visiterede borgere i eget hjem


Ballerup Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ballerup Kommune
CVR-nummer: 58271713
Postadresse: Hold-An Vej 7
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Thorndal Thaulow
E-mail: cht2@balk.dk
Telefon: +45 44772000
Fax: +45 44772733
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/160087682.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.ballerup.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Allerød Kommune
By: Allerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
E-mail: cht2@balk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.alleroed.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ballerup Kommune
By: Ballerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Land: Danmark
E-mail: cht2@balk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ballerup.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Egedal Kommune
By: Ølstykke
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
E-mail: cht2@balk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.egedalkommune.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg Kommune
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
E-mail: cht2@balk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fredensborg.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Halsnæs
By: Frederiksværk
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
E-mail: cht2@balk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://halsnaes.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Kommune
By: Helsingør
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
E-mail: cht2@balk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.helsingor.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød
By: Hillerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
E-mail: cht2@balk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.hillerod.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/160087682.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/160087682.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud af rammeaftaler vedrørende vask af eget tøj og linned for visiterede borgere i eget hjem

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter vask af visiterede borgeres eget tøj og linned. Den samlede anskaffelse er vurderet til en værdi på ca. 23,3 mio. DKK. Rammeaftalernes løbetid er fra den 1. november 2021 til den 31. oktober 2024, med option på 1 x 12 måneders forlængelse af rammeaftalerne.

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå rammeaftale vedrørende vask af privat tøj og linned for visiterede hjemmeboende borgere, og omfatter den del af praktisk bistand, der vedrører vask af visiterede borgeres eget tøj og linned.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 23 300 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98311000 Afhentning af vasketøj
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå rammeaftale vedrørende vask af privat tøj og linned for visiterede hjemmeboende borgere, og omfatter den del af praktisk bistand, der vedrører vask af visiterede borgeres tøj og linned. Ydelsen omfatter afhentning, vask, pakning og aflevering i en sådan stand at borgeren uden videre kan benytte tøjet. Tøjet skal fremstå pænt og præsentabelt ved levering, lige til at tage på eller lægge i skabet.

For en udspecificering af hvordan visitationerne fordeler sig på de forskellige afhentningsintervaller henvises til udbudsbetingelserne pkt. 1.3.

Forventet og maksimal omsætning i aftaleperioden for hver enkelt kommune er oplistet herunder (forventet/maksimal):

- Allerød Kommune: 1,027 mio. DKK/1,284 mio. DKK

- Ballerup Kommune: 9,714 mio. DKK/12,143 mio. DKK

- Egedal Kommune: 928 000 DKK/1,16 mio. DKK

- Fredensborg Kommune: 2,374 mio. DKK/2,968 mio. DKK

- Halsnæs Kommune: 548 000 DKK/685 000 DKK

- Helsingør Kommune: 4,655 mio. DKK/5,819 mio. DKK

- Hillerød Kommune: 4,072 mio. DKK/5,09 mio. DKK.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder ordregivers mindstekrav, krav og ønsker til de leverede ydelser, henvises der til udbuddets dokumenter som oplistet under pkt. 2.1.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 23 300 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2021
Slut: 31/10/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på forlængelse af rammeaftalen i yderligere 12 måneder. Rammeaftalen kan således vare maksimalt 4 år hvis optionen udnyttes.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I forhold til udbudslovens § 49, stk. 2 har ordregiver valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler. Ordregiver har konkret vurderet, at det ikke er den kommercielt bedste løsning eller anbefalelsesværdigt at adskille og opdele opgaven i særskilte delaftaler.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

ESPD er en egenerklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at en tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund. Udelukkelsesgrundene omfatter: Grunde vedr. straffedomme. Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger. Grunde vedr. insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet. Tilbudsgiver vil kun kunne blive udelukket fra dette udbud, såfremt tilbudsgiver er omfattet af de i ESPD oplistede udelukkelsesgrunde. Dvs. tilbudsgivere, der omfattes af en obligatorisk udelukkelsesgrund jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig (self-cleaning), jf. udbudslovens § 138. Er en tilbudsgiver omfattet af en udelukkelsesgrund, følger ordregiver proceduren for self-cleaning i udbudslovens § 138. Ordregiver vil i så fald anmode tilbudsgiver, inden for en passende frist, om at dokumentere dennes pålidelighed. Ordregiver vurderer herefter om den fremlagte dokumentation for pålidelighed er tilstrækkelig for videre deltagelse i udbuddet. Tilsvarende vil tilbudsgivere, der omfattes af den frivillige udelukkelsesgrund nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2) og nr. 3), blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilbudsgiver skal i den forbindelse i Mercell erklære ikke at være omfattet af følgende udelukkelsesgrund fra udbudslovens § 137 stk. 1 nr. 2) som er følgende: ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende, og nr. 3) som er følgende: ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Tilbudsgivers samlede årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår

— Tilbudsgivers soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår

(Soliditetsgraden beregnes efter følgende formel: Egenkapital × 100 / Aktiver)

— Tilbudsgivers dækningssum pr. år for sin erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at være egnet, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:

— Tilbudsgivers samlede årsomsætning skal som minimum være 10 mio. DKK ekskl. moms pr. år.

— Tilbudsgivers soliditetsgrad skal som minimum være 10 % for hvert afsluttet regnskabsår.

— Erhvervsansvarsforsikring med en årlig dækningssum på mindst 10 mio. DKK for personskade og mindst 5 mio. DKK for tingskade - idet det af tekniske årsager ikke er muligt at adskille oplysningerne i ESPD, skal tilbudsgiver angive en samlet dækningssum, som minimum skal være 15 mio. DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til 3 års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at være egnet, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen:

Tilbudsgiver skal have mindst 3 referencer over tilsvarende kontrakter vedrørende vask af eget tøj og linned for visiterede borgere i eget hjem, som tilbudsgiver har afsluttet og/eller opstartet inden for de seneste 3 år. Referencerne skal indeholde oplysninger om følgende:

— overordnet beskrivelse af leverancen (feltet "Beskrivelse")

— tidspunkt for aftalens opstart og udløb, ved i gangværende aftaler det forventede tidspunkt for udløb (felterne "startdato" og "slutdato").

Endvidere bør referencen indeholde følgende oplysninger:

— kontraktens værdi i danske kroner ekskl. moms

— modtager af arbejdet/ydelsen (feltet "modtagere").

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Dette udbud resulterer i en individuel rammeaftale med hver enkelt kommune. De fleste kommuner har individuelle arbejdsklausuler, erklæring om samfundsansvar og tomgangsregulativ. Ved aftaleindgåelse vedlægges de relevante dokumenter for den respektive kommune.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/08/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/08/2021
Tidspunkt: 13:30

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Aftalen forventes udbudt hver fjerde år.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/07/2021

Send til en kollega

0.047