23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 136-361186
Offentliggjort
16.07.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
18.08.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/160353546.aspx

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Id-kort-system til bekæmpelse af social dumping i Københavns Kommunes byggeprojekter


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Ilham S. Timimi
E-mail: py7t@kk.dk
Telefon: +45 20494452
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/160353546.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/160353546.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/160353546.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Id-kort-system til bekæmpelse af social dumping i Københavns Kommunes byggeprojekter

 

Sagsnr.: 2021-0085601
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Københavns Kommune Ejendomme og Indkøb ønsker at anskaffe et system til risikovurdering af hvor der kan forekomme social dumping i Københavns kommune samt fysisk udstyr til at udstede og bruge fysiske Id-kort. Løsningen skal implementeres i op til 30 større udvalgte bygge-, anlægs- og arbejdsprojekter. Løsningen omfatter levering af et it-system, herunder drift, vedligeholdelse og support, samt udstyr til registrering af oplysninger til brug for kundens risikovurdering.

Tryk her https://permalink.mercell.com/160353546.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Københavns Kommune Ejendomme og Indkøb ønsker at anskaffe et system til risikovurdering af hvor der kan forekomme social dumping i Københavns kommune samt fysisk udstyr til at udstede og bruge fysiske Id-kort. Løsningen skal implementeres i op til 30 større udvalgte bygge-, anlægs- og arbejdsprojekter. Løsningen omfatter levering af et it-system, herunder drift, vedligeholdelse og support, samt udstyr til registrering af oplysninger til brug for kundens risikovurdering.

Fokus for anskaffelsen er:

— En løsning til registrering af leverandørlister med registrering af navn, virksomhed, fagstatus (faglært, ufaglært, lærling), branche, telefonnummer, mv.

— Leverandørhierarki; liste over underleverandører, samt hvem har hyret hvem.

— Registrering, lagring og udtræk af data om medarbejdernes ankomst/afgang fra arbejdspladsen Sms-funktion, hvor sikkerhedsinformation, behandling af persondata mv. kan sendes til medarbejdere, der registreres i systemet.

— Integreret Id-kort, kort-læsningsudstyr og kortprintere.

— Datastruktur på løsningen skal understøtte Københavns Kommune mulighed for at foretage risikovurdering med udgangspunkt i leverandørerne.

— Løsningen omfatter herudover drift, vedligeholdelse og support i hele kontraktperioden.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten træder i kraft ved begge parters underskrivelse og løber i 4 år fra overtagelsesdagen.

Med et varsel på mindst 3 måneder til udgangen af kontraktperioden kan kunden forlænge kontrakten med 1 år.

Med et varsel på mindst 3 måneder til udgangen af første forlængelsesår, kan kunden vilkår forlænge kontrakten med yderligere 1 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end tre (3) egnede ansøgere, vil ordregiver udvælge de tre (3) egnede ansøgere, som har de mest relevante referencer.

Ved de mest relevante referencer forstås referencer, der i højest mulig grad svarer til ordregivers udbudte kontrakt genstand, som er beskrevet i afsnit 2.4.

I vurderingen inddrages i mindre omfang end ovenstående følgende:

- I hvor høj grad modtager af leverancerne i de konkrete referencer har en størrelse og kompleksitet svarende til Københavns Kommunes.

- Antallet af relevante referencer (idet flere relevante referencer vægtes mere positivt end færre, dog ikke flere end tre (3)).

Vurderingen sker på baggrund af de oplysninger, som ansøger har anført om sine referencer, jf. udbudsbetingelserne pkt. 5.2.2.

Vedlægger ansøger mere end tre (3) referencer, vil ordregiver udvælge de 3 referencer der står først i ansøgningen. Ordregiver opfordrer derfor ansøger til ikke at vedlægge mere end tre (3) referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Med et varsel på mindst 3 måneder til udgangen af kontraktperioden kan kunden forlænge kontrakten med 1 år.

Med et varsel på mindst 3 måneder til udgangen af første forlængelsesår, kan Kunden vilkår forlænge kontrakten med yderligere 1 år.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal være registeret i det centrale virksomhedsregister, CVR.dk. For udenlandske virksomheder skal tilbudsgiver have tilsvarende registrering i det land, hvor tilbudsgivers virksomhed er etableret.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end tre (3) egnede ansøgere, vil ordregiver udvælge de tre (3) egnede ansøgere, som har de mest relevante referencer.

Ved de mest relevante referencer forstås referencer, der i højest mulig grad svarer til ordregivers udbudte kontrakt genstand, som er beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 2.4.

I vurderingen inddrages i mindre omfang end ovenstående følgende:

- I hvor høj grad modtager af leverancerne i de konkrete referencer har en størrelse og kompleksitet svarende til Københavns Kommunes.

- Antallet af relevante referencer (idet flere relevante referencer vægtes mere positivt end færre, dog ikke flere end tre (3)).

Vurderingen sker på baggrund af de oplysninger, som ansøger har anført om sine referencer, jf. udbudsbetingelserne pkt. 5.2.2.

Vedlægger ansøger mere end tre (3) referencer, vil ordregiver udvælge de 3 referencer der står først i ansøgningen. Ordregiver opfordrer derfor ansøger til ikke at vedlægge mere end tre (3) referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

Ansøger skal fremlægge mindst 1 reference på en leveret løsning, der er udført inden for de seneste 3 år, og som har lighed med kontraktens genstand.

Ved lighed med kontraktens genstand forstås referencer, der i højest mulig grad svarer til den udbudte kontrakt, som er beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 2.4. Det er ikke nødvendigt at have leveret på samtlige parametre.

Ansøgers referencer som angivet i eESPD'et bedes til brug for vurderingen af egnethed i udbudsbetingelsernes pkt. 5.2.2 og udvælgelse pkt. 5.3 og skal indeholde følgende:

— En klar beskrivelse af løsning

— Ansøgers rolle i forbindelse med løsning

— Modtager af løsningens størrelse: antal it-brugere i modtagers it-miljø

— Kontaktinformation på kontaktpersonen hos modtager af løsningen

— Tidspunktet for den faktiske dato for overtagelsesprøven af den samlede løsning.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte den angivne modtager af løsningen med henblik på at få bekræfte oplysningerne om referencen.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/08/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/07/2021

Send til en kollega

0.062